• Σχόλιο του χρήστη 'Γαβριήλ Κουγιανός' | 10 Ιανουαρίου 2022, 16:35

    Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση ΜΕΡΟΣ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027 Άρθρο 3: Προγράμματα Στο στάδιο προετοιμασίας των Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών) και μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στον σχεδιασμό προτείνονται τα ακόλουθα: > Για κάθε Τομεακό Πρόγραμμα (ΤΠ), συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, καθώς και στις τυχόν ειδικές ομάδες ανά δημόσια πολιτική, με στόχο την ολοκλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και των δημοτικών κοινωνικών δομών. > Για κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), συμμετοχή των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, καθώς και στις Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής. Η Επιτροπή Σχεδιασμού είναι σκόπιμο να υποστηρίζεται από ομάδες εργασίας, ανά δημόσια πολιτική (Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Υποδομές, Κοινωνική πολιτική κλπ.), στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη που προτείνουν οι ΠΕΔ. > Προτυποποίηση του πλαισίου διαβούλευσης και συνεργασίας των Τομεακών προγραμμάτων και των ΠΕΠ με γνώμονα την ενίσχυση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ και των μελών της, κατά τη διαμόρφωση των νέων δράσεων με πόρους των ΕΔΕΤ, όπως και κατά την κατάρτιση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών (στους τομείς ‘Έξυπνη Εξειδίκευση’, ΄Ψηφιακή μετάβαση’ και ‘Κοινωνική πολιτική’.