Άρθρο 3 Προγράμματα

Τα Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνουν:

 1. Στο ΕΣΠΑ 2021-2027:

α) Επτά (7) Τομεακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), και συγκεκριμένα, τα Προγράμματα:

αα) Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή

αβ) Ανταγωνιστικότητα

αγ) Ψηφιακός Μετασχηματισμός

αδ) Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή

αε) Πολιτική Προστασία

αστ) Μεταφορές

αζ) Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων

β) Δεκατρία (13) Περιφερειακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ:

βα) Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

ββ) Κεντρική Μακεδονία

βγ) Θεσσαλία

βδ) Ήπειρος

βε) Δυτική Ελλάδα

βστ) Δυτική Μακεδονία

βζ) Στερεά Ελλάδα

βη) Πελοπόννησος

βθ) Ιόνια Νησιά

βι) Βόρειο Αιγαίο

βια) Κρήτη

βιβ) Αττική

βιγ) Νότιο Αιγαίο

γ) Ένα (1) Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το οποίο ονομάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».

δ) Ένα (1) Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το οποίο ονομάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

ε) Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG), δεκατρία (13) Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης:

εα) (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria

εβ) (Interreg VI-A) Greece-Italy

εγ) (Interreg VI-A) Greece-Cyprus

εδ) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania

εε) (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia

εστ) (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED)

εζ) (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian

εη) (Interreg VI-B) Interreg NEXT MED

εθ) (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin

ει) (Interreg VI-C) Interreg Europe

εια) (Interreg VI-C) Interact

ειβ) Urbact IV

ειγ) ESPON 2030 Cooperation Programme

 1. Στα «Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027», περιλαμβάνονται τρία (3) Προγράμματα, καθένα από τα οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από κάθε αντίστοιχο ταμείο: το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).
 • 10 Ιανουαρίου 2022, 16:35 | Γαβριήλ Κουγιανός

  Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη Διαβούλευση

  ΜΕΡΟΣ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2027
  Άρθρο 3: Προγράμματα
  Στο στάδιο προετοιμασίας των Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών) και μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, για την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στον σχεδιασμό προτείνονται τα ακόλουθα:
  > Για κάθε Τομεακό Πρόγραμμα (ΤΠ), συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, καθώς και στις τυχόν ειδικές ομάδες ανά δημόσια πολιτική, με στόχο την ολοκλήρωση των βασικών τεχνικών υποδομών και των δημοτικών κοινωνικών δομών.
  > Για κάθε Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ), συμμετοχή των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος, καθώς και στις Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής. Η Επιτροπή Σχεδιασμού είναι σκόπιμο να υποστηρίζεται από ομάδες εργασίας, ανά δημόσια πολιτική (Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Υποδομές, Κοινωνική πολιτική κλπ.), στις οποίες θα συμμετέχουν στελέχη που προτείνουν οι ΠΕΔ.
  > Προτυποποίηση του πλαισίου διαβούλευσης και συνεργασίας των Τομεακών προγραμμάτων και των ΠΕΠ με γνώμονα την ενίσχυση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ και των μελών της, κατά τη διαμόρφωση των νέων δράσεων με πόρους των ΕΔΕΤ, όπως και κατά την κατάρτιση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών (στους τομείς ‘Έξυπνη Εξειδίκευση’, ΄Ψηφιακή μετάβαση’ και ‘Κοινωνική πολιτική’.

 • 9 Ιανουαρίου 2022, 10:37 | Σωματείο Εργαζομένων στις Υπηρεσίες ΕΣΠΑ

  Δεν υπάρχει καμία αναφορά / πρόβλεψη για το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».
  Το ΔΣ του Σωματείου, σε συνεργασία με τους εργαζομένους στην ΕΥΔ, έχει συντάξει συγκεκριμένες προτάσεις για τη διάδοχο κατάσταση του ΕΠ, τις οποίες θα θέσει προς επεξεργασία στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 • 24 Δεκεμβρίου 2021, 20:18 | Βασιλης

  Μπράβο