• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Γαγανέλης' | 30 Σεπτεμβρίου 2010, 14:52

    Η δυνατότητα επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης είναι ασφαλώς θετική και πρέπει να συμπεριληφθεί στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης. Εντούτοις, στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν σήμερα οι επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντική και η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Επομένως, θα πρέπει να είναι στην ευχέρεια επιλογής της επιχείρησης ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο και η επιχείρηση να προχωρά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μόνο στην περίπτωση που κρίνει ότι δεν μπορεί με το υφιστάμενο προσωπικό να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο. Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο προσχέδιο της δράσης για την επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης πρέπει να διευρυνθεί. Η επιδότηση είναι σκόπιμο να συμπεριλάβει τις προσλήψεις νέου προσωπικού που θα γίνουν από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τρία (3) χρόνια μετά την επιτυχή υλοποίηση του. Οι νέες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει βέβαια να επιδοτούνται μόνο στην περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί ότι πραγματοποιούνται για να ικανοποιηθούν ανάγκες υλοποίησης και υποστήριξης του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό επιδότησης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό για να παρέχεται ισχυρό κίνητρο στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις και η τελική επιδότηση να συνδέεται φυσικά με τον χρόνο απασχόλησης του νέου προσωπικού για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 60% - 70% του κόστους μισθοδοσίας που αναλογεί στην περίοδο απασχόλησης). Η τρέχουσα οικονομική δυσπραγία των επιχειρήσεων επιβάλλει και την επιδότηση της διατήρησης υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση έργου, system engineering). Στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης περιλαμβάνεται και η επιδότηση του κόστους προμήθειας λογισμικού. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις για την υλοποίηση μιας νέας καινοτόμου υπηρεσίας, κάποια επιχείρηση (π.χ. του κλάδου ΤΠΕ) μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύξει με ίδιες δυνάμεις το λογισμικό που χρειάζεται και όχι να το προμηθευτεί απαραίτητα από κάποια άλλη εταιρία. Η επιδότηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας θα αποτελέσει ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο για τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στη διαμόρφωση επενδυτικών σχεδίων και να συμμετάσχουν στη δράση. Και στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση θα πρέπει να καλύψει την χρονική περίοδο από την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τρία (3) χρόνια μετά την επιτυχή υλοποίηση του. Το ποσοστό επιδότησης θα πρέπει να είναι υψηλό και η τελική επιδότηση να συνδέεται με τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 50% του κόστους μισθοδοσίας που αναλογεί στην περίοδο απασχόλησης).