• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Γαγανέλης' | 30 Σεπτεμβρίου 2010, 15:55

    Σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης: 1. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι η δράση μπορεί να χρηματοδοτήσει και δαπάνες για την απόκτηση πιστοποιήσεων που κρίνονται αναγκαίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των νέων καινοτόμων υπηρεσιών που θα υλοποιηθούν. Οι πιστοποιήσεις αυτές θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και τη γενικότερη πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εταιριών που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στο βαθμό που μια τέτοια πιστοποίηση θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης της επένδυσης. 2. Για να διασφαλιστεί ότι θα ενισχυθούν μέσω της δράσης μόνο επιχειρηματικά βιώσιμες επενδύσεις, θα πρέπει να προβλέπεται η υποβολή αναλυτικού Business Plan, το κόστος διαμόρφωσης του οποίου είναι σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης. 3. Eίναι απαραίτητο να προβλεφθεί με σαφήνεια ότι για τη δημιουργία της βασικής υποδομής ή για τη χρήση λογισμικού, μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την αξιοποίηση τεχνολογιών και συνδρομητικών υπηρεσιών cloud computing (π.χ. IaaS - Infrastructure as a Service, SaaS – Software as a Service), σε απόλυτη συμβατότητα και με την στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για ενίσχυση της Πράσινης Ανάπτυξης.