• Σχόλιο του χρήστη 'Σαρρής Γεώργιος' | 17 Δεκεμβρίου 2010, 11:53

    Επισημάνσεις στο άρθρο 69: -Ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων έχει αντικατασταθεί από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση. -Εκτός από την προαναφερθείσα Απόφαση, στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων πρέπει να εφαρμόζεται και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΑ’50/12081/642 της 26/07/2006, ΦΕΚ 1222 της 05/09/2006, όπως και η Απόφαση 999 (2) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 57 της 24/01/2007).