Άρθρο 69 Απαιτήσεις για τις Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και τα Κτίρια που τις εξυπηρετούν

1. Καινούριες μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν για πρώτη φορά, οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων κατά περίπτωση Οδηγιών και ιδιαίτερα των Οδηγιών 98/37/ΕΚ, σχετικά με τις μηχανές, 2006/95/ΕΚ ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης και 97/23/ΕΚ σχετικά με τους εξοπλισμούς υπό πίεση, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2. Παλαιές μηχανολογικές εγκαταστάσεις οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ως άνω Οδηγιών εάν, όταν για πρώτη φορά τέθηκαν σε λειτουργία στη χώρα, οι εν λόγω Οδηγίες ήσαν υποχρεωτικής εφαρμογής, διαφορετικά οι εν λόγω εγκαταστάσεις οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ως άνω Οδηγιών, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό και σε κάθε περίπτωση, να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία κινδύνων για την ασφάλεια των εργαζομένων, από τη λειτουργία της μηχανολογικής εγκατάστασης.
3. Τα κτίρια που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις οφείλουν να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
4. Οι χώροι, καθώς και οι συνθήκες φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού των χώρων εργασίας, των κτιρίων που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οφείλουν να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΠΔ 16/1996 (ΦΕΚ Α’10), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
5. Στα κτίρια που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις οφείλουν να λαμβάνονται μέτρα Ενεργητικής Πυροπροστασίας, όπως αυτά καθιερώνονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων, που εξυπηρετούν τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οφείλουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470Β/2004), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

  • Επισημάνσεις στο άρθρο 69:
    -Ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων έχει αντικατασταθεί από το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση.
    -Εκτός από την προαναφερθείσα Απόφαση, στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων πρέπει να εφαρμόζεται και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΑ’50/12081/642 της 26/07/2006, ΦΕΚ 1222 της 05/09/2006, όπως και η Απόφαση 999 (2) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (δεύτερο τεύχος του ΦΕΚ 57 της 24/01/2007).