• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 11:25

    ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣIΩΝ Εκπρόσωπος Κ. Κρεμαλής Αρθρο 1 Γενικό σχόλιο Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό το Μέρος Ι του Σ/Ν και συμφωνούμε με τους σκοπούς του, αλλά και με πολλές διατάξεις του. Είναι όμως δυστυχώς πρόδηλος ο συντεχνιακός χαρακτήρας του, αφού διατηρεί αγκυλώσεις και στρεβλώσεις ενός θεσμικού πλαισίου, που δεν βασίζεται στην επιστημονική δεοντολογία, τον ορθολογισμό και την πρακτική, αφού ακυρώνει αν δεν προσβάλλει την έννοια και το επάγγελμα του «μηχανικού», που παρεμπόδισε την ενεργοποίηση του τεχνικού δυναμικού της χώρας προς τη δημιουργία και τελικά τροχοπέδησε την ανάπτυξη. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν το σύνολο του Σ/Ν να κυριαρχείται στις σημερινές συνθήκες, από τον γενικό και αόριστο όρο «μηχανολογικές εγκαταστάσεις», με προφανή σκοπό όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες σε κάθε είδος εγκατάστασης, αν όχι να συνδέονται αποκλειστικά, τουλάχιστον να προσανατολίζονται ή να ελέγχονται από επαγγελματίες, που έχουν την ειδικότητα του «μηχανολόγου». Ειδικότητα, που στις σημερινές συνθήκες και σε παγκόσμιο επίπεδο συνδέεται κυρίως με την κατασκευαστική βιομηχανία και όχι με τη χημική βιομηχανία ή τη βιομηχανία των διεργασιών (PROCESS INDUSTRIES). Επί πλέον σημειώνουμε την αοριστία του Σ/Ν σε κρίσιμα σημεία που δημιουργεί ερωτήματα όπως : • Εντάσσονται πράγματι στο Σ/Ν όλες οι ειδικότητες και βαθμίδες των τεχνικών επαγγελμάτων π.χ. διπλ. μηχανικοί, τεχνολόγοι μηχανικοί, ή μόνον οι τεχνίτες και χειριστές ? • Μήπως με το Σ/Ν προοιωνίζεται η κατάργηση της έννοιας «χημική εγκατάσταση» του Αρθρου 4 του ν.6422/34 ? Θεωρούμε ότι με τα σχόλια μας στα επί μέρους άρθρα του Σ/Ν, αιτιολογούμε τις αιτιάσεις μας και τις απορίες μας και πιστεύουμε ότι ο κ. Υπουργός θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για απαιτούμενες αλλαγές, βελτιώσεις και διασαφηνίσεις. Παρ. 3.0 «Επαγγελματικές δραστηριότητες» • Ο ορισμός δεν απαντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. Απαιτείται ορισμός και διάκριση των «τεχνικών επαγγελμάτων» σε βαθμίδες. • Οι διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις (όπως αναφέρονται σε Ευρωπαϊκές Οδηγίες) αλλά και τα τεχνικά έργα διακρίνονται και ορίζονται με βάση το λειτουργικό σκοπό τους και όχι από τον μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή γενικότερα από τα μέσα, που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού. Εγκαταστάσεις με διαφορετικούς λειτουργικούς σκοπούς, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη ύπαρξης διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων επαγγελματιών με κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Ειδικότερα οι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, μελετούν διάφορες εγκαταστάσεις και η υλοποίηση των μελετών αυτών από τα επαγγέλματα τεχνιτών που προσδιορίζονται στο Σ/Ν, δεν μπορεί να ορίζεται ως υλοποίηση μελετών μηχανολογικών ή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Εξ άλλου όσοι εγκαθιστούν μηχανολογικό εξοπλισμό δεν είναι απαραίτητα και κατάλληλοι χειριστές για τη λειτουργία του. Σε διαφορετική περίπτωση, τεχνίτης εγκατάστασης εξοπλισμού οδοντιατρείου θα μπορούσε να είναι και οδοντίατρος. Τέλος οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δεν αυτονομούνται, διότι είναι εξυπηρετικές εγκαταστάσεις κάθε είδους εγκατάστασης ακόμη και αν ορίζεται (!) ως μηχανολογική ή κάθε τεχνικού έργου. Ο τεχνίτης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εξυπηρετεί λειτουργικό σκοπό και εφόσον τον αγνοεί, ελέγχεται για το αποτέλεσμα της εργασίας του από τον μηχανικό του λειτουργικού σχεδιασμού της εγκατάστασης. • Το 1934 οι αρμόδιοι είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη «χημικών εγκαταστάσεων» (Αρθρο 4 του ν.6422/34), που δυστυχώς χαρακτηρίσθηκαν το 1997 (!) (Π.Δ. 274/97). Η «ολιγωρία», που οφείλεται σε συντεχνιακές παρεμβάσεις με ερείσματα στη Δημόσια Διοίκηση και στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΕΕ, είχε τραγικές επιπτώσεις στον εγχώριο σχεδιασμό, κατασκευή αλλά και στην αποδοτική και ασφαλή λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της χημικής βιομηχανίας ή της βιομηχανίας διεργασιών (PROCESS INDUSTRIES). Πώς άραγε είναι δυνατόν το 2010 να «αγνοείται» στο Σ/Ν ο ρόλος των χημικών μηχανικών και των λοιπών τεχνικών διαφόρων εξειδικεύσεων και βαθμίδων για την ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των χημικών εγκαταστάσεων, που διέπεται από πλήθος Ευρωπαϊκών Οδηγιών, που έχουν ενταχθεί και στο Ελληνικό δίκαιο? • Σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελμάτων του ΟΗΕ, της Ε.Ε. αλλά και της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας οι τεχνίτες εγκαταστάσεων διαφοροποιούνται από τους χειριστές. Δεν είναι επομένως δυνατόν να ταυτίζονται σε ορισμό, διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείεται στην πράξη ο χειρισμός κάθε είδους εγκατάστασης από τεχνίτη, ή τούμπαλιν. Επί πλέον δεν είναι κατανοητή η διάκριση στον ορισμό, του χειρισμού του εξοπλισμού μιάς εγκατάστασης από την επιτήρηση της λειτουργίας της. Πρέπει να είναι γνωστό στους αρμόδιους, ότι η υπεύθυνη επίβλεψη η «επιτήρηση» της λειτουργίας μίας τεχνικής εγκατάστασης, εμπεριέχει τη γνώση σε βάθος του λειτουργικού σκοπού της και εκτείνεται στην ορθή συνολική εποπτεία αλλά και διαχείριση και χειρισμό διεργασιών και διαδικασιών, που πραγματοποιούνται με υλικά, συνταγές, εξοπλισμό, όργανα και εξυπηρετικές τεχνικές εγκαταστάσεις. • Τα ανωτέρω θα μπορούσαν οι αρμόδιοι του Υπ. Ανάπτυξης να πληροφορηθούν και από το ΕΚΕΠΙΣ, όπου έχουν δημιουργηθεί «επαγγελματικά περιγράμματα» για διάφορες ειδικότητες και βαθμίδες τεχνικών επαγγελμάτων, πλήν διπλ. και τεχνολόγων μηχανικών. Γενικότερα διαφαίνεται η παντελής απουσία συνεργασίας, μεταξύ συναρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών σε θέματα που είναι εξόχως σημαντικά για το ξεπέρασμα της κρίσης που μαστίζει τη χώρα και την πορεία προς την ανάπτυξη. • Πιστεύουμε ότι ο κ. Υπουργός επιθυμεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και αντισυντεχνιακό θεσμικό πλαίσιο για κάθε τεχνικό επάγγελμα. Στον συγκεκριμένο ορισμό μπορεί να εξειδικεύσει και όχι να ορίσει επαγγελματικές δραστηριότητες που αναφέρονται σε «υλοποίηση μελετών τεχνικών εγκαταστάσεων, στην υπεύθυνη επίβλεψη της λειτουργίας τους και στη συντήρηση τους». Θα ήταν επίσης σκόπιμο να ορίσει στο νόμο την τεχνική ιεραρχία, όπως διεθνώς ισχύει με τη διάκριση διπλ. μηχανικών, τεχνολόγων μηχανικών, τεχνιτών και χειριστών. Σχετικά δημοσιεύματα του ΟΟΣΑ “The field of Engineering and Engineering Education” θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το έργο του. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά τον ορισμό για το Engineering : Εngineering has classically be defined as the profession that deals with the application of technical, scientific and mathematical knowledge in order to utilize natural laws and physical resources to help design and implement materials, sctructures, machines, devices, systems and processes that safely realize a desired objective. As such, engineering is at the interface between scientific and mathematical knowledge and human society. The primary activity of engineers is to conceive, design, implement, and operate innovative solutions – apparatus, process, and sustems – to improve the quality of life, address social needs or problems, and improve the competitiveness and commercial success of society. Κ. Κρεμαλής Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Εκπρόσωπος ΤΕΕ και ΠΣΧΜ στο Δ.Σ. Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χημικών Μηχανικών