• Α. Προτάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης: Τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη χώρα μας και τα οποία κρατούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αισθητά χαμηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης έχουν τη βάση τους στην καχυποψία που διέπει τη σχέση κράτους-επιχείρησης από την οποία πρέπει να απαλλαχθούμε. Εκεί στηρίζεται και η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και των διατάξεων που ορίζουν τις διαδικασίες αλλά και η διαιωνιζόμενη νοοτροπία της αντιπαλότητας κράτους- πολίτη και κράτους-επιχείρησης. Αυτή η κατάσταση αναμφίβολα διευκολύνει τη δημιουργία «σχέσης συναλλαγής», αν δεν οδηγεί σίγουρα σ’αυτήν. Το πρόβλημα έχει δύο σκέλη, τη σχετική νομοθετική ρύθμιση και την εφαρμογή των διατάξεων. Πρέπει λοιπόν να εκσυγχρονιστούν οι διατάξεις και η εφαρμογή τους πάνω σε ένα νέο πνεύμα, όπου το κράτος εμπιστεύεται την επιχείρηση. Παράλληλα, οι υπάλληλοι των κρατικών υπηρεσιών πρέπει να εκπαιδευτούν προκειμένου να αντιμετωπίζουν το συναλλασσόμενο ως συνεργάτη και σύμμαχο και να τον εξυπηρετούν, αντί να τον ταλαιπωρούν. Αυτή είναι η προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε εγχειρήματος που έχει σχέση με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 1. Πάταξη της απίστευτης για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα γραφειοκρατίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Χρειάζεται απλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με το επιχειρείν. Σε πολλές περιπτώσεις ενώ υπάρχει η τεχνολογική υποδομή δεν αξιοποιείται (π.χ. η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που κάποιο φυσικό πρόσωπο μετέχει σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεις και δη σε διαφορετικές πόλεις). 2. Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση πρέπει να εξυπηρετείται τάχιστα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ. με κάρτες που θα φέρουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ή θα τηρούνται σε βάσεις δεδομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες και θα έχουν μερική πρόσβαση όλες οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες). Έτσι θα μπορεί εύκολα να γνωρίζει η Δ.Ο.Υ. εάν ο φορολογούμενος οφείλει στο ΙΚΑ ή στο ΟΑΕΕ ή στο Επιμελητήριο. Εφόσον δε κάτι τέτοιο δεν είναι ευχερές (π.χ. λόγω βλάβης συστημάτων ή άλλου κωλύματος ή αδυναμίας της δημόσιας υπηρεσίας) να είναι δυνατή η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων θεωρώντας ότι ο συναλλασσόμενος δηλώνει την αλήθεια. Σε περίπτωση όμως που αποδειχθεί ότι η δήλωση είναι ψευδής τότε η ποινή πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή και να έχει επιπτώσεις σε όλο το δημόσιο τομέα (προτείνεται δηλαδή ένα είδος point system που θα ανταμοίβει τον έντιμο και ειλικρινή και θα απορρίπτει ή θα δυσχεραίνει τον αποδεδειγμένα ανειλικρινή) . 3. Να έχει γενική εφαρμογή η διάταξη του νόμου fast track όπου η μη απάντηση σε αίτηση ενδιαφερόμενης επιχείρησης, μετά παρέλευση συγκεκριμένου εύλογου χρονικού διαστήματος, να θεωρείται αυτόματα θετική. 4. Σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται συναλλαγή επιχείρησης με δημόσιο λειτουργό (που προφανώς βλάπτει τα συμφέροντα του Δημοσίου) να επιφέρει όχι μόνο διοικητικές, αλλά και σκληρές οικονομικές κυρώσεις και για τις δύο πλευρές. 5. Για να δημιουργηθεί ανάπτυξη χρειάζονται παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων και συγκεκριμένα: 6. Μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις (η υπερ-φορολόγηση σε περίοδο ύφεσης φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα δηλαδή κλείσιμο επιχειρήσεων και μετανάστευσή τους σε χώρες με ευνοϊκότερη φορολόγηση). 7. Επιπλέον χρειάζεται μια σταθερότητα στο φορολογικό περιβάλλον, κάτι που συνάδει και με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σεπτέμβριο 2010. 8. Σταδιακή μείωση των εμμέσων φόρων που πλήττουν την ιδιωτική κατανάλωση, τη βασικότερη πηγή εισοδήματος μαζί με τις κατασκευές στη σύγχρονη ελληνική οικονομία. 9. Γενικότερα όμως προτείνεται η καθιέρωση ενός συστήματος bonus/malus που θα επιβραβεύει με κάποιον τρόπο όλους τους φορολογικά συνεπείς. 10. Απελευθέρωση των αγορών που λειτουργούν στρεβλά. Οι ολιγοπωλιακές καταστάσεις κρατούν υψηλές τις τιμές σε μια σειρά από βασικά προϊόντα και υπηρεσίες και επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. 11. Κατάργηση του αγγελιοσήμου στις δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ 12. Αντικατάσταση της υποχρεωτικής δημοσίευσης ισολογισμών των ΑΕ στον τύπο με ανάρτησή τους στις ιστοσελίδες των οικείων επιμελητηρίων. 13. Ενίσχυση της ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που θα διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές μειώνοντας τις επισφάλειες (επισυνάπτουμε αντίγραφο πρόσφατης σχετικής πρότασής μας προς το Υπουργείο σας). 14.Κλείνοντας, τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι η αποτελεσματικότητα των όποιων πρωτοβουλιών είναι άμεσα συνδεδεμένη με το χρόνο υλοποίησης. Καθημερινά πολλές επιχειρήσεις αναγκάζονται να παύσουν την λειτουργία τους. Κάθε επιχείρηση που κλείνει δημιουργεί απώλεια θέσεων εργασίας και αρνητικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στο ΑΕΠ. Β.Προτάσεις μελών του ΕΒΕΘ για την απλοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας,όπως προέκυψαν από σχετική έρευνα που διεξήγαγε το Επιμελητήριο μεταξύ των μελών του: Συναλλαγές με το δημόσιο τομέα: • Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης εγγράφων, τόσο από τους ίδιους τους συναλλασσόμενους, όσο και από άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. από Ο.Α.Ε.Ε. σε Δ.Ο.Υ.). Έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας: • Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα για έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, μέσω του διαδικτύου, όπως σε άλλες χώρες. • Από τους περισσότερους επιχειρηματίες προτείνεται η λειτουργία των Επιμελητηρίων, ως υπηρεσιών μιας στάσης (με χρήση νέων τεχνολογιών), για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικών και η μετάβαση του συναλλασσόμενου από υπηρεσία σε υπηρεσία. • Ζητείται επίσης να καταργηθεί το κόστος κατά τη διαδικασία έναρξης (παράβολα, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κλπ. δηλαδή πριν ακόμη ξεκινήσει η εισροή εσόδων στην επιχείρηση). Φορολογία επιχείρησης - σχέσεις με Δ.Ο.Υ.: • Ζητείται κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ). • Ζητείται να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές (να εξομοιωθούν με αυτούς των γειτονικών χωρών), • καθώς και ο συμψηφισμός οφειλών με επιστροφές φόρων. Οικοδομικές άδειες – αγορές - μεταβιβάσεις επαγγελματικών χώρων: • Οι δαπάνες σε αμοιβές συμβολαιογράφων και μηχανικών κρίνονται υπερβολικές. Ζητείται να καταργηθούν οι ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών. Επίσης το κόστος έκδοσης οικοδομικής άδειας είναι πολύ υψηλό. Η καθυστέρηση στις πολεοδομίες θεωρείται αδικαιολόγητα μεγάλη και προτείνεται η μείωσή της σε 1 μήνα το αργότερο, από την ημερομηνία κατάθεσης. • Ζητείται να υπάρχει σύνδεση του κτηματολογίου με τις Δ.Ο.Υ. Εργασιακές σχέσεις: • Οι διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης να μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά. • Ο εργαζόμενος να μπορεί να επιλέξει έναν ιδιωτικό φορέα ασφάλισης και - σε αυτή την περίπτωση - ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει τις μικτές αποδοχές στον εργαζόμενο, αλλά συγχρόνως θα απαλλαγεί από την τρομακτική γραφειοκρατία που σχετίζεται με το ΙΚΑ και τα επικουρικά ταμεία.