• Σχόλιο του χρήστη 'Μανώλης Μπαλτάς' | 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:44

    Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός Με την επιφύλαξη να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί θεμάτων αρχών σε γενικό σχόλιο τονίζουμε εδώ τα παρακάτω: Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται διαθεματικά χωρίς να παγιδεύεται σε στερεότυπα και αγκυλώσεις παλαιών νομοθετικών εργαλείων. Από την άποψη αυτή είναι απαραίτητο ο παρών νόμος να επιτρέψει την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων (πολεοδόμηση – περιβαλλοντική φροντίδα κ.λπ.)για όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας που συνήθως αναπτύσσονται εκτός σχεδίου. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε την ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων ιδίως με ιδιωτικούς πόρους σε πολλούς συναφείς επιχειρηματικούς τομείς, των οποίων η στέγαση προϋποθέτει την ύπαρξη πολεοδομημένων περιοχών και έργων υποδομής. Στο πλαίσιο αυτό ο τρόπος οργάνωσης «Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων» θα πρέπει να ρυθμίζεται με ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ, με ενιαίες διαδικασίες και με μία ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ προϊσταμένη Δημόσια Αρχή, εν προκειμένω το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Ως απόρροια αυτής της φιλοσοφίας προτείνεται: α) Η κατάργηση του ν. 2300/95 που επιτρέπει στους ΟΤΑ να πολεοδομούν Βιομηχανικές Περιοχές με δυσβάσταχτες εισφορές σε χρήμα και γη, συνήθως με πελατειακή και κρατικιστική αντίληψη. Είναι γνωστό ότι πολεοδόμηση με το ν.2300/95 ξεκίνησε δεκάδες φορές στη χώρα με επισπεύδοντες το πρ. ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΟΤΑ και σε καμία περίπτωση η προσπάθεια δεν περαιώθηκε. β) Η κατάργηση του ν. 3333/05 και η πολεοδόμηση των Εμπορευματικών Κέντρων με το παρόντα νόμο όπως εξάλλου προβλέπεται στην παρ. 1γ του άρθρου αυτού. γ) Η υπαγωγή των ζωνών χονδρεμπορίου καθώς και κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου, δηλαδή μέσω Φορέων ΕΑΝΕΠ και με τις εδώ προβλεπόμενες διαδικασίες. δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας πολεοδόμησης περιοχών ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση βάσει ΓΠΣ, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα θεσμοθέτησης των χρήσεων γενικής κατοικίας που έχουν προβλεφθεί στα αντίστοιχα ΓΠΣ, με την προϋπόθεση ότι αυτές (οι χρήσεις γενικής κατοικίας) θα χωροθετούνται σε διακριτές ζώνες εντός του οριοθετημένου Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση των προβλέψεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. ε) Τέλος, και για την αποφυγή συγκρούσεων με τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, στο σκέλος των δημόσιων ενισχύσεων, προτείνεται η επιχορήγηση του άρθ. 51 του παρόντος νόμου να αφορά μόνο τα επιφάνειες του Ε.Π. που καλύπτουν, βάσει της προτεινόμενης χωροθέτησης, τις ζώνες που είναι δικαιούχες δημοσίων ενισχύσεων. Δηλαδή το ποσό της επιχορήγησης για την ανάπτυξη των έργων υποδομής του Ε.Π. να αφορά κλάσμα του προϋπολογισμού που προκύπτει από την επιφάνεια των ζωνών που δικαιούνται επιχορήγηση. στ) ΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Ακολουθούν αναλυτικές προτάσεις: 1)Παράγραφος 1β: Να προβλεφθούν και οι χρήσεις επιχειρήσεων χονδρεμπορίου καθώς και οι χρήσεις που προβλέπονται σε ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση βάσει ΓΠΣ. 2)Παράγραφος 1γ: Να προβλεφθούν και οι χρήσεις εμπορευματικών κέντρων. 3)Παράγραφος 1η – Προσθήκη φράσεων: Δραστηριότητες ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κοινωφελών οργανισμών, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, υπηρεσίες υγείας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Σχόλιο: Η προσθήκη των παραπάνω φράσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η δραστηριότητες της παραγράφου 1η επιτρέπονται μόνο στους κοινωφελείς χώρους. Επίσης για την ενίσχυση των πόρων του φορέα διαχείρισης είναι καλό να επιτρέπεται η εγκατάσταση εμποριών χρήσεων επί εκτάσεων κοινωφελών χώρων μόνο από το φορέα διαχείρισης (περίπτωση «ΣΔΙΤ» κ.λπ.) 4)Να προστεθεί παράγραφος (1ι): «Δραστηριότητες θεματικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε ΕΠ Ειδικού Τύπου, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για χρήση πολιτιστική, τουριστική ή αναψυχής.» 5)Να προστεθεί παράγραφος (1κ): «Δραστηριότητες επεξεργασίας, διαχείρισης, ανακύκλωσης κ.λπ. απορριμμάτων, αποβλήτων κ.λπ.» 6)Να προστεθεί παράγραφος 5: «Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου και εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να αναπτύσσουν εμπορικές χρήσεις σε επιφάνεια κτηρίου όχι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της επιτρεπόμενης (ή έστω της πραγματοποιούμενης) δόμησης.» Σχόλιο: Από την εμπειρία μας στη διαχείριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ΒΕΠΕ προέκυψε η ανάγκη και η επιθυμία όλων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, να μπορούν δίπλα στο χώρο παραγωγής να ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα όρια ενός μικρού πρατηρίου. 7)Να προστεθεί παράγραφος 6: «Με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επιτρέπεται ο καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη προβλέπονται στην ίδια υπουργική απόφαση.» Σχόλιο: Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη λόγω του δυναμικά εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για περιπτώσεις που σήμερα δεν μπορούν προβλεφθούν. Η αναγκαιότητα προκύπτει από παραδείγματα εφαρμογής του ν. 2545/97 (βλέπε ΥΑ οικ.2584/99/Φ.Ν. 2545/03.02.2003/ΦΕΚ 139Β/11.02.2003)