Άρθρο 43 Πεδίο Εφαρμογής

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 εδάφιο α, β, γ, δ, ε του άρθρου 41, στα ΕΠ εγκαθίστανται και ασκούνται :
α) Δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου
β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα,
γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,
δ) Δραστηριότητες του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ Α’ 207), ως ισχύει,
ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης, παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
ζ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
η) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
θ) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα)
2. Με την επιφύλαξη της §1δ’ του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κατόπιν υποβολής εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46 επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης των ως άνω ορίων από την ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταβολής τους, οι συνέπειες μη τήρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Σε ΕΠ τύπου Γ, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στην ίδια περιφερειακή ενότητα ΕΠ που να μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δραστηριότητες ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάμενο ΕΠ τέτοιου τύπου. Η παραπάνω μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων επιτρέπεται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού εμβαδού των οικοδομικών τετραγώνων του ΕΠ και μόνο σε διακριτές ζώνες που θα προβλέπονται από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προηγουμένως τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και έκδοση σχετικής θετικής γνωμοδότησης από την αρμόδια αρχή βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β΄ 332), ως ισχύει.
4. Νομίμως λειτουργούσες δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 και προϋφίστανται σε εδαφικές εκτάσεις που καθορίζονται δια του παρόντος μέρους επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν εντός του ΕΠ, οφείλουν όμως να συμμορφωθούν με τους όρους του Κανονισμού λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 59.. Κατ’ εξαίρεση νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία υψηλής όχλησης επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν στο δημιουργούμενο ΕΠ, εφόσον αυτό είναι Τύπου Β, οφείλουν όμως να συμμορφωθούν κατά τα λοιπά με τους όρους του κανονιστικού πλαισίου και του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά τα ανωτέρω.

 • Συμφωνω απολυτα με την τοποθετηση της ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ ΑΕ

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 18:49 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Ως εκπρόσωπος της εταιρείας Ν&Π ΦΩΤΑΚΗΣ ΟΕ με έδρα τον Απρόπυργο Αττικής, συμφωνώ με τις απόψεις του Κου Μπαλτά Μανώλη και ιδιαίτερα για την περιοχή του Ασπροπύργου, όπου και εδρεύουμε, ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο που να καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απαραίτητο.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 16:44 | Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε

  Η εταιρία Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε συμφωνεί απολύτως με το σχόλιο του Κου ΜΠΑΛΤΑ ΜΑΝΩΛΗ

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 16:34 | Ηλίας Τσίκλος

  Εκπροσωπόντας την εταιρεία ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί Α.Ε. και την ΝΟΕ LOGISTICS A.E. Μεταφορές-Διανομές, οι οποίες εδρεύουν στην περιοχή του Ασπροπύργου, θα ήθελα να συμφωνήσω με τις απόψεις του κ.Μανώλη Μπαλτά και πιστεύουμε ότι εάν ληφθούν υπόψη θα λειτουργήσουν θετικά στην Ανάπτυξη των Βιομηχανικών Περιοχών.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 16:53 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  1)Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ με εγκεκριμένο ΓΠΣ όπως είναι του Κρυονερίου Αττικής , στα οποία υπάρχουν και άλλες χρήσεις εκτός των καθαρά βιομηχανικών ώστε να μπορούν να πολεοδομηθούν με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
  2)Πρέπει να αντιμετωπισθεί το θέμα των γηπέδων που ήδη περιέχουν εγκατεστημένα κτίρια , με ενδεχόμενη αύξηση συντελεστή δόμησης ώστε να εξισορροπηθεί η απώλεια από την εισφορά σε γή ή χρήμα. Στο ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ Κρυονερίου το εγκεκριμένο ΓΠΣ έχει προβλεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,8 δηλαδή μικρότερο από το συντελεστή δόμησης των ήδη υπαρουσών εγκαταστάσεων που ήταν 0,9

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:32 | ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.

  Με αφορμή την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων είναι ευκαιρία και ανάγκη να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα της παραγωγικής οργάνωσης που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ευκαιρία και ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την επιχειρηματικότητα στο σύνολο της και να δώσουμε τη δυνατότητα στην ιδιωτική οικονομία να χρηματοδοτήσει μέσω φορέων (Α.Ε.) την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων για όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας και σε όλες τις ζώνες που έχουν χαρακτηριστεί με διάφορες διατάξεις ως ζώνες επιχειρηματικών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό ιδιοκτήτες γης και επιχειρηματίες των οποίων οι περιουσίες είναι παγιδευμένες εκτός σχεδίου, σε ειδικές ζώνες και χωρίς έργα υποδομής, θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την πολεοδόμηση των περιοχών τους και μάλιστα χωρίς δημόσια συμμετοχή αν οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν υπόκεινται στους κανόνες επιλεξιμότητας γα τη συγχρηματοδότηση.
  Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν η έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις που προβλέπονται στο νόμο διευρυνθούν προκειμένου να καλυφθούν όλες οι νομοθετημένες ζώνες επαγγελματικών χρήσεων και όλες οι μορφές επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
  Είναι προφανές ότι αν μια τέτοια αντίληψη θα υιοθετηθεί, η υλοποίηση πάρκων αυτής της μορφής θα πάρουν χαρακτηριστικά πάρκων μικτής χρήσης μέσω ζωνών πολεοδόμησης, φυσικά υπό την προϋπόθεση που τίθεται στο άρθ. 43 παρ. 2.
  Αν παραμείνουμε στις μορφές των πάρκων που προβλέπει το Ν/Σ ποτέ το κράτος, ΟΤΑ κ.λπ. δεν θα καταφέρουν να πολεοδομήσουν και να κατασκευάσουν τα αναγκαία έργα υποδομής στις μη προβλεπόμενες χρήσεις. Οι συνέπειες είναι προφανείς τόσο για το περιβάλλον όσο και για την επιχειρηματικότητα.
  Η παραπάνω πρόταση είναι μια ουσιαστική και σημαντική συμβολή στην οικονομική κρίση και τη στασιμότητα των επενδύσεων και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά ποσά ιδιωτικών πόρων που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα σήμερα, για την οικονομική ανόρθωση και την ενίσχυση της απασχόλησης.
  Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνεται:
  1) Στο άρθ. 41 να προστεθεί μορφή Επιχειρηματικού Πάρκου ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου για το ΡΣΑ
  2) Στο άρθ. 43 να προστεθεί παράγραφος βάσει της οποίας να προβλέπονται και η διασφάλιση της δυνατότητας πολεοδόμησης περιοχών χονδρεμπορίου, υποδομών θεματικής επιχειρηματικότητας, εμπορικών κέντρων καθώς και ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ βάσει ΓΠΣ, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα θεσμοθέτησης των χρήσεων γενικής κατοικίας που έχουν προβλεφθεί στα αντίστοιχα ΓΠΣ, με την προϋπόθεση ότι αυτές (οι χρήσεις γενικής κατοικίας) καθώς και κάθε διακριτή χρήση θα χωροθετούνται σε προσδιορισμένες, με εσωτερικά όρια ζώνες, εντός του οριοθετημένου Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση των προβλέψεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:37 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Σε επιχειρηματικά πάρκα σημαντικού εμβαδού να μπορούν να αναπτύσσονται και άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως θεματικό πάρκο, χώροι συνάθροισης κοινού-εκθεσιακοί χώροι-συνεδριακοί χώροι, Εμπορικές εκθέσεις κλπ, υπό τον όρο να είναι χωροθετημένες σε διακριτά οικοδομικά τετράγωνα ώστε να μην ενοχλούν και ενοχλούνται απο τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
  Η παρ. 2 του άρθρου 43 να διαμορφωθεί ως εξής:
  Με την επιφύλαξη της παρ. 1δ’ του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματκού Πάρκου και κατα προτεραιότητα το 60%. Το υπόλοιπο ποσοστό της έκτασης των γηπέδων δυνατόν να καταλαμβάνεται απο χρήσεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ’/1987 (συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) οι οποίες εξειδικεύονται με την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 15:45 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Μελετητής Δ.Ε., Αγρονόμος Τοπογράφος
  Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 135Δ΄/2009) ισχύουν:
  •Η περιοχή του ΒΙΠΑ χαρακτηρίζεται ΒΙΠΑ προς εξυγίανση. Στην παρακάτω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του από 23.2.1987 (Δ΄166) Π.Δ/τος. Επιπλέον των παραπάνω χρήσεων επιτρέπονται οι χρήσεις:
  oΚατοικία
  oΔιοίκηση
  oΞενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
  oΕμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
  oΕμπορικές εκθέσεις
  oΕστιατόρια
  oΑναψυκτήρια
  oΚέντρα διασκέδασης – αναψυχής
  oΧώροι συνάθροισης κοινού
  oΑθλητικές εγκαταστάσεις
  •Οι μη βιομηχανικές χρήσεις χωροθετούνται στην παράκτια ζώνη της περιοχής «ΒΙΠΑ προς εξυγίανση» και δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου της περιοχής.
  •Οι παραπάνω χρήσεις εξειδικεύονται στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης
  Επίσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Κρυονερίου (νυν Δήμος Διονύσου) ΦΕΚ 275ΤΑΑΠ/2008 ισχύουν:
  δ. Στην Ζώνη Βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) καθορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του παραπάνω διατάγματος όπως συμπληρώθηκε με το από 8.12.90 π.δ. (Δ΄706), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων υλών.
  Ειδικότερα επιτρέπονται:
  -Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
  -Γραφεία, Τράπεζες , Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί
  -Διοίκηση
  -Εστιατόρια
  -Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης, κ.λ.π.)
  -Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, κ.λ.π.)
  -Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
  -Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
  -Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης
  -Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
  -Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
  -Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικού επιπέδου
  -Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
  -Για την ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ, που εμπίπτει στην παραπάνω ζώνη επί της οδού Λεύκης, όπου θα λειτουργήσει το Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ, ισχύουν τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις του ν.3185/2003 (Α΄229).
  Θεωρούμε λογικό σε επιχειρηματικά πάρκα σημαντικού εμβαδού (Λαύριο 1000 στρέμματα, Κρυονέρι 1100 στρέμματα αλλά και σε άλλα) να μπορούν να αναπτύσσονται και άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως θεματικό πάρκο, χώροι συνάθροισης κοινού – εκθεσιακοί χώροι – συνεδριακοί χώροι, Εμπορικές εκθέσεις, κ.λ.π.) υπό τον όρον να είναι χωροθετημένες σε διακριτά οικοδομικά τετράγωνα ώστε να μην ενοχλούν και ενοχλούνται από τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
  Μάλιστα από πολεοδομικής – χωροταξικής πλευράς είναι σκοπιμότερο οι χρήσεις αυτές να υπάρχουν σε ένα επιχειρηματικό πάρκο όπου δεν δημιουργούν προβλήματα κυκλοφορίας παρά σε αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα το επιχειρηματικό πάρκο θα είναι ‘ζωντανο’ και τις βραδινές ώρες που δεν υπάρχει συνήθως βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα.

  Στην παρ. 2 του άρθρου 43 αναφέρεται:
  ‘2. Με την επιφύλαξη της §1δ’ του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κατόπιν υποβολής εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46 επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου’.
  Οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του νόμου είναι οι μεταποιητικές δραστηριότητες που πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% του Επιχ. Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%.
  Το 60% (ή 40%) της έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου που απομένει από τι είδους επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτεται;
  Μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη ώστε ένα τμήμα του επιχειρηματικού πάρκου να καλύπτεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτές που προβλέπονται σε βιομηχανικές περιοχές προς εξυγίανση κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ΄/1987 ή ήδη υπάρχει τέτοια πρόβλεψη σε κάποιο άρθρο του νόμου;

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 14:55 | Φίλιππος Δημητριάδης

  Μελετητής Δ.Ε., Τοπογράφος Μηχανικός
  Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 135Δ΄/2009) ισχύουν:
  •Η περιοχή του ΒΙΠΑ χαρακτηρίζεται ΒΙΠΑ προς εξυγίανση. Στην παρακάτω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του από 23.2.1987 (Δ΄166) Π.Δ/τος. Επιπλέον των παραπάνω χρήσεων επιτρέπονται οι χρήσεις:
  oΚατοικία
  oΔιοίκηση
  oΞενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
  oΕμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
  oΕμπορικές εκθέσεις
  oΕστιατόρια
  oΑναψυκτήρια
  oΚέντρα διασκέδασης – αναψυχής
  oΧώροι συνάθροισης κοινού
  oΑθλητικές εγκαταστάσεις
  •Οι μη βιομηχανικές χρήσεις χωροθετούνται στην παράκτια ζώνη της περιοχής «ΒΙΠΑ προς εξυγίανση» και δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου της περιοχής.
  •Οι παραπάνω χρήσεις εξειδικεύονται στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης
  Επίσης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Κρυονερίου (νυν Δήμος Διονύσου) ΦΕΚ 275ΤΑΑΠ/2008 ισχύουν:
  δ. Στην Ζώνη Βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) καθορίζονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του παραπάνω διατάγματος όπως συμπληρώθηκε με το από 8.12.90 π.δ. (Δ΄706), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων υλών.
  Ειδικότερα επιτρέπονται:
  -Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
  -Γραφεία, Τράπεζες , Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί
  -Διοίκηση
  -Εστιατόρια
  -Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης, κ.λ.π.)
  -Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων, κ.λ.π.)
  -Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης
  -Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής και μέσης όχλησης
  -Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης
  -Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου
  -Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
  -Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικού επιπέδου
  -Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας
  -Για την ιδιοκτησία των ΕΛΤΑ, που εμπίπτει στην παραπάνω ζώνη επί της οδού Λεύκης, όπου θα λειτουργήσει το Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής των ΕΛΤΑ, ισχύουν τα οριζόμενα από τις αντίστοιχες διατάξεις του ν.3185/2003 (Α΄229).
  Θεωρούμε λογικό σε επιχειρηματικά πάρκα σημαντικού εμβαδού (Λαύριο 1000 στρέμματα, Κρυονέρι 1100 στρέμματα αλλά και σε άλλα) να μπορούν να αναπτύσσονται και άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως θεματικό πάρκο, χώροι συνάθροισης κοινού – εκθεσιακοί χώροι – συνεδριακοί χώροι, Εμπορικές εκθέσεις, κ.λ.π.) υπό τον όρον να είναι χωροθετημένες σε διακριτά οικοδομικά τετράγωνα ώστε να μην ενοχλούν και ενοχλούνται από τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
  Μάλιστα από πολεοδομικής – χωροταξικής πλευράς είναι σκοπιμότερο οι χρήσεις αυτές να υπάρχουν σε ένα επιχειρηματικό πάρκο όπου δεν δημιουργούν προβλήματα κυκλοφορίας παρά σε αστικές περιοχές, ενώ παράλληλα το επιχειρηματικό πάρκο θα είναι ‘ζωντανο’ και τις βραδινές ώρες που δεν υπάρχει συνήθως βιομηχανική – βιοτεχνική δραστηριότητα.

  Στην παρ. 2 του άρθρου 43 αναφέρεται:
  ‘2. Με την επιφύλαξη της §1δ’ του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά Πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματικού Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%. Μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του ΕΠ με τροποποίηση της Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κατόπιν υποβολής εκ νέου τροποποιημένων των αντίστοιχων δικαιολογητικών του άρθρου 46 επιτρέπεται η άρση του περιορισμού αυτής της παραγράφου’.
  Οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του νόμου είναι οι μεταποιητικές δραστηριότητες που πρέπει να καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 40% του Επιχ. Πάρκου και κατά προτεραιότητα το 60%.
  Το 60% (ή 40%) της έκτασης του επιχειρηματικού πάρκου που απομένει από τι είδους επιχειρήσεις θα πρέπει να καλύπτεται;
  Μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη ώστε ένα τμήμα του επιχειρηματικού πάρκου να καλύπτεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτές που προβλέπονται σε βιομηχανικές περιοχές προς εξυγίανση κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ΄/1987 ή ήδη υπάρχει τέτοια πρόβλεψη σε κάποιο άρθρο του νόμου;

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 20:44 | Μανώλης Μπαλτάς

  Επιστημονικός Συνεργάτης της ΚΕΕΕ σε θέματα Βιομηχανικής Χωροθεσίας και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, Πολιτικός Μηχανικός

  Με την επιφύλαξη να διατυπώσουμε τις απόψεις μας επί θεμάτων αρχών σε γενικό σχόλιο τονίζουμε εδώ τα παρακάτω:
  Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται διαθεματικά χωρίς να παγιδεύεται σε στερεότυπα και αγκυλώσεις παλαιών νομοθετικών εργαλείων. Από την άποψη αυτή είναι απαραίτητο ο παρών νόμος να επιτρέψει την ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων (πολεοδόμηση – περιβαλλοντική φροντίδα κ.λπ.)για όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας που συνήθως αναπτύσσονται εκτός σχεδίου. Μια τέτοια προσέγγιση θα επέτρεπε την ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων ιδίως με ιδιωτικούς πόρους σε πολλούς συναφείς επιχειρηματικούς τομείς, των οποίων η στέγαση προϋποθέτει την ύπαρξη πολεοδομημένων περιοχών και έργων υποδομής.
  Στο πλαίσιο αυτό ο τρόπος οργάνωσης «Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων» θα πρέπει να ρυθμίζεται με ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ, με ενιαίες διαδικασίες και με μία ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ προϊσταμένη Δημόσια Αρχή, εν προκειμένω το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
  Ως απόρροια αυτής της φιλοσοφίας προτείνεται:
  α) Η κατάργηση του ν. 2300/95 που επιτρέπει στους ΟΤΑ να πολεοδομούν Βιομηχανικές Περιοχές με δυσβάσταχτες εισφορές σε χρήμα και γη, συνήθως με πελατειακή και κρατικιστική αντίληψη. Είναι γνωστό ότι πολεοδόμηση με το ν.2300/95 ξεκίνησε δεκάδες φορές στη χώρα με επισπεύδοντες το πρ. ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΟΤΑ και σε καμία περίπτωση η προσπάθεια δεν περαιώθηκε.
  β) Η κατάργηση του ν. 3333/05 και η πολεοδόμηση των Εμπορευματικών Κέντρων με το παρόντα νόμο όπως εξάλλου προβλέπεται στην παρ. 1γ του άρθρου αυτού.
  γ) Η υπαγωγή των ζωνών χονδρεμπορίου καθώς και κάθε άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου, δηλαδή μέσω Φορέων ΕΑΝΕΠ και με τις εδώ προβλεπόμενες διαδικασίες.
  δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας πολεοδόμησης περιοχών ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση βάσει ΓΠΣ, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα θεσμοθέτησης των χρήσεων γενικής κατοικίας που έχουν προβλεφθεί στα αντίστοιχα ΓΠΣ, με την προϋπόθεση ότι αυτές (οι χρήσεις γενικής κατοικίας) θα χωροθετούνται σε διακριτές ζώνες εντός του οριοθετημένου Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση των προβλέψεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
  ε) Τέλος, και για την αποφυγή συγκρούσεων με τις κοινοτικές διατάξεις που αφορούν στην τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, στο σκέλος των δημόσιων ενισχύσεων, προτείνεται η επιχορήγηση του άρθ. 51 του παρόντος νόμου να αφορά μόνο τα επιφάνειες του Ε.Π. που καλύπτουν, βάσει της προτεινόμενης χωροθέτησης, τις ζώνες που είναι δικαιούχες δημοσίων ενισχύσεων. Δηλαδή το ποσό της επιχορήγησης για την ανάπτυξη των έργων υποδομής του Ε.Π. να αφορά κλάσμα του προϋπολογισμού που προκύπτει από την επιφάνεια των ζωνών που δικαιούνται επιχορήγηση.
  στ) ΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΥΝ Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
  Ακολουθούν αναλυτικές προτάσεις:
  1)Παράγραφος 1β: Να προβλεφθούν και οι χρήσεις επιχειρήσεων χονδρεμπορίου καθώς και οι χρήσεις που προβλέπονται σε ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση βάσει ΓΠΣ.
  2)Παράγραφος 1γ: Να προβλεφθούν και οι χρήσεις εμπορευματικών κέντρων.
  3)Παράγραφος 1η – Προσθήκη φράσεων: Δραστηριότητες ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κοινωφελών οργανισμών, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, υπηρεσίες υγείας και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
  Σχόλιο: Η προσθήκη των παραπάνω φράσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η δραστηριότητες της παραγράφου 1η επιτρέπονται μόνο στους κοινωφελείς χώρους. Επίσης για την ενίσχυση των πόρων του φορέα διαχείρισης είναι καλό να επιτρέπεται η εγκατάσταση εμποριών χρήσεων επί εκτάσεων κοινωφελών χώρων μόνο από το φορέα διαχείρισης (περίπτωση «ΣΔΙΤ» κ.λπ.)
  4)Να προστεθεί παράγραφος (1ι): «Δραστηριότητες θεματικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα σε ΕΠ Ειδικού Τύπου, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για χρήση πολιτιστική, τουριστική ή αναψυχής.»
  5)Να προστεθεί παράγραφος (1κ): «Δραστηριότητες επεξεργασίας, διαχείρισης, ανακύκλωσης κ.λπ. απορριμμάτων, αποβλήτων κ.λπ.»
  6)Να προστεθεί παράγραφος 5: «Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου και εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να αναπτύσσουν εμπορικές χρήσεις σε επιφάνεια κτηρίου όχι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) της επιτρεπόμενης (ή έστω της πραγματοποιούμενης) δόμησης.»
  Σχόλιο: Από την εμπειρία μας στη διαχείριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Σχεδίων ΒΕΠΕ προέκυψε η ανάγκη και η επιθυμία όλων των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων, να μπορούν δίπλα στο χώρο παραγωγής να ασκούν εμπορική δραστηριότητα στα όρια ενός μικρού πρατηρίου.
  7)Να προστεθεί παράγραφος 6: «Με απόφαση του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επιτρέπεται ο καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δεν προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη προβλέπονται στην ίδια υπουργική απόφαση.»
  Σχόλιο: Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη λόγω του δυναμικά εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και για περιπτώσεις που σήμερα δεν μπορούν προβλεφθούν. Η αναγκαιότητα προκύπτει από παραδείγματα εφαρμογής του ν. 2545/97 (βλέπε ΥΑ οικ.2584/99/Φ.Ν. 2545/03.02.2003/ΦΕΚ 139Β/11.02.2003)