• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Δημητριάδης' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 09:37

    Σε επιχειρηματικά πάρκα σημαντικού εμβαδού να μπορούν να αναπτύσσονται και άλλου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως θεματικό πάρκο, χώροι συνάθροισης κοινού-εκθεσιακοί χώροι-συνεδριακοί χώροι, Εμπορικές εκθέσεις κλπ, υπό τον όρο να είναι χωροθετημένες σε διακριτά οικοδομικά τετράγωνα ώστε να μην ενοχλούν και ενοχλούνται απο τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Η παρ. 2 του άρθρου 43 να διαμορφωθεί ως εξής: Με την επιφύλαξη της παρ. 1δ' του άρθρου 41, στα Επιχειρηματικά πάρκα οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του Επιχειρηματκού Πάρκου και κατα προτεραιότητα το 60%. Το υπόλοιπο ποσοστό της έκτασης των γηπέδων δυνατόν να καταλαμβάνεται απο χρήσεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 166Δ'/1987 (συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) οι οποίες εξειδικεύονται με την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης