• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΕΤΡΟΓΕΩΝΕΤ Α.Ε.' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 15:32

    Με αφορμή την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων είναι ευκαιρία και ανάγκη να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα της παραγωγικής οργάνωσης που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ευκαιρία και ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την επιχειρηματικότητα στο σύνολο της και να δώσουμε τη δυνατότητα στην ιδιωτική οικονομία να χρηματοδοτήσει μέσω φορέων (Α.Ε.) την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων για όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας και σε όλες τις ζώνες που έχουν χαρακτηριστεί με διάφορες διατάξεις ως ζώνες επιχειρηματικών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό ιδιοκτήτες γης και επιχειρηματίες των οποίων οι περιουσίες είναι παγιδευμένες εκτός σχεδίου, σε ειδικές ζώνες και χωρίς έργα υποδομής, θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την πολεοδόμηση των περιοχών τους και μάλιστα χωρίς δημόσια συμμετοχή αν οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν υπόκεινται στους κανόνες επιλεξιμότητας γα τη συγχρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν η έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου και οι επιτρεπόμενες χρήσεις που προβλέπονται στο νόμο διευρυνθούν προκειμένου να καλυφθούν όλες οι νομοθετημένες ζώνες επαγγελματικών χρήσεων και όλες οι μορφές επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Είναι προφανές ότι αν μια τέτοια αντίληψη θα υιοθετηθεί, η υλοποίηση πάρκων αυτής της μορφής θα πάρουν χαρακτηριστικά πάρκων μικτής χρήσης μέσω ζωνών πολεοδόμησης, φυσικά υπό την προϋπόθεση που τίθεται στο άρθ. 43 παρ. 2. Αν παραμείνουμε στις μορφές των πάρκων που προβλέπει το Ν/Σ ποτέ το κράτος, ΟΤΑ κ.λπ. δεν θα καταφέρουν να πολεοδομήσουν και να κατασκευάσουν τα αναγκαία έργα υποδομής στις μη προβλεπόμενες χρήσεις. Οι συνέπειες είναι προφανείς τόσο για το περιβάλλον όσο και για την επιχειρηματικότητα. Η παραπάνω πρόταση είναι μια ουσιαστική και σημαντική συμβολή στην οικονομική κρίση και τη στασιμότητα των επενδύσεων και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικά ποσά ιδιωτικών πόρων που είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα σήμερα, για την οικονομική ανόρθωση και την ενίσχυση της απασχόλησης. Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνεται: 1) Στο άρθ. 41 να προστεθεί μορφή Επιχειρηματικού Πάρκου ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο νόμου για το ΡΣΑ 2) Στο άρθ. 43 να προστεθεί παράγραφος βάσει της οποίας να προβλέπονται και η διασφάλιση της δυνατότητας πολεοδόμησης περιοχών χονδρεμπορίου, υποδομών θεματικής επιχειρηματικότητας, εμπορικών κέντρων καθώς και ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ βάσει ΓΠΣ, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να καταργείται η δυνατότητα θεσμοθέτησης των χρήσεων γενικής κατοικίας που έχουν προβλεφθεί στα αντίστοιχα ΓΠΣ, με την προϋπόθεση ότι αυτές (οι χρήσεις γενικής κατοικίας) καθώς και κάθε διακριτή χρήση θα χωροθετούνται σε προσδιορισμένες, με εσωτερικά όρια ζώνες, εντός του οριοθετημένου Ε.Π. και υπό την προϋπόθεση των προβλέψεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.