• Με αφορμή τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις», θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, Στο άρθρο 22. Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη άδεια οικοδομής για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν στις δραστηριότητες της Κατηγορίας Ι (άρθρο 15 του παρόντος). Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα και ο προβληματισμός για τον τρόπο αντιμετώπισης των υπολοίπων κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV δραστηριοτήτων.