Άρθρο 22 Άδεια Οικοδομής

1. Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση της κατά νόμο άδειας οικοδομής από την αρμόδια υπηρεσία, στην οποία τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο και τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα εφαρμόζοντας την διαδικασία και τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 29 του παρόντος νόμου.
2. Προκειμένου για δραστηριότητες της Κατηγορίας Ι, για τη λειτουργία των οποίων ισχύει η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 16 διαδικασία, η άδεια οικοδομής εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, μετά από προηγούμενη σχετική βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτής καθώς και η σχετική διαδικασία.
3. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων της κατηγορίας Ι σε χώρους κύρια χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1577/1985 (ΦΕΚ Α’210), όπως ισχύει.
4. Για τη νομιμοποίηση ή την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων ή τμημάτων αυτών σε βιομηχανικά-βιοτεχνικά απαιτείται η έγκριση της Αδειοδοτούσας Αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, η οποία παρέχεται με την άδεια εγκατάστασης. Εάν αντί της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, η έγκριση παρέχεται με τη θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
5. Οι όροι δόμησης για τα επαγγελματικά εργαστήρια είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.

  • Με αφορμή τη θέση σε Δημόσια Διαβούλευση του σχεδίου νόμου «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις», θα θέλαμε να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας,

    Στο άρθρο 22.

    Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη άδεια οικοδομής για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων που αφορούν στις δραστηριότητες της Κατηγορίας Ι (άρθρο 15 του παρόντος).

    Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα και ο προβληματισμός για τον τρόπο αντιμετώπισης των υπολοίπων κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV δραστηριοτήτων.