• Σχόλια άρθρου 21- Αλλαγή Χρήσης Γης Παράγραφο 1, ενότητα α) Η διάταξη αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ίδρυση τους και εγκατάσταση τους στην συγκεκριμένη θέση, δεν υπήρχε απαίτηση από την κείμενη νομοθεσία, να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας. Παράγραφο 1 ενότητα γ) Να εξακολουθεί να επιτρέπεται ακόμη και διαφορετικής χρήσης ή κατηγορίας από την σημερινή υφιστάμενη χρήση του. Παράγραφο 2 Η απομάκρυνση πρέπει να γίνεται σε χώρο που υποδεικνύεται και συγκεκριμένα σε περιοχή του τοπικού δήμου. Nα παρέχεται οικόπεδο με τα ίδια τετραγωνικά μέτρα καθώς και η πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων ακριβώς όπως το κτίριο που εγκαταλείπεται. Nα αυξηθεί το χρονικό διάστημα σε 20-25 έτη. ΣΒΑΠ