Άρθρο 21 Αλλαγή χρήσης γης

1. Σε περίπτωση που επέρχεται, σύμφωνα με τις πολεοδομικές ρυθμίσεις, μεταβολή της χρήσης γης, η οποία καθιστά μη συμβατή τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου:
(α) οι δραστηριότητες που λειτουργούν νόμιμα εξακολουθούν να λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται,
(β) δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει εν ισχύ άδεια εγκατάστασης, εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονταν από την νομοθεσία και οι οποίες ίσχυαν πριν της αλλαγή χρήσης και λειτουργούν στο χώρο όπου βρίσκονται,
(γ) σε κτίρια, που κατά το χρόνο της μεταβολής είχαν την ιδιότητα βιομηχανικού κτιρίου και ένα τουλάχιστον τμήμα τους εξακολουθεί να διατηρεί σε λειτουργία τη χρήση του, εξακολουθεί να επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης.
2. Σε περίπτωση που επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η απομάκρυνση των πιο πάνω δραστηριοτήτων, αυτές απομακρύνονται υποχρεωτικά σε διάστημα δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης. Στα κτίρια, που κατά το χρόνο της μεταβολής είχαν την ιδιότητα βιομηχανικού κτιρίου, επιτρέπεται μεταβατικά η χρήση από υφιστάμενες ή νέες δραστηριότητες χαμηλής όχλησης μέχρι την παρέλευση δώδεκα ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της σχετικής διάταξης.
3. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η χρήση γης, αν η δραστηριότητα καθίσταται εξ αυτού του λόγου μη συμβατή με τη νέα χρήση, είναι δυνατή η επιβολή ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής των εγκαταστάσεων με τη νέα χρήση. Οι σχετικοί όροι επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.).
4. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός δραστηριότητας που λειτουργεί νόμιμα πριν την έναρξη ισχύος πολεοδομικής διάταξης, η οποία μεταβάλλει τη χρήση γης της περιοχής και καθιστά τη δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από την εφαρμογή της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης ή σε όμορο γήπεδο, εφόσον επιτρέπονται σ’ αυτό οι χρήσεις από την ισχύουσα πολεοδομική διάταξη. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί η διάταξη αυτή να επεκτείνεται και σε γήπεδο, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργική ενότητα, έναντι του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί η δραστηριότητα.
Η ως άνω επέκταση και ο εκσυγχρονισμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της δραστηριότητας.
Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για δραστηριότητες για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος της ως άνω πολεοδομικής διάταξης, υπήρχε εν ισχύ άδεια εγκατάστασης, και εφοδιάστηκαν στη συνέχεια με άδεια λειτουργίας.
5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εγκρίνουν ή καθορίζουν χρήσεις γης και εν γένει πολεοδομικές ρυθμίσεις μεριμνούν για τη συγκρότηση και διαρκή ενημέρωση των δεδομένων χρήσης γης στην επικράτεια και όρων δόμησης, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, και γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS), η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου.
6. Εντός τριών μηνών από την ψήφιση του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες δημιουργίας και ενημέρωσης της βάσης δεδομένων χρήσης γης.
7. Όταν προβλέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό:
α) απομάκρυνση δραστηριοτήτων,
β) περιορισμός των επιτρεπόμενων προς ίδρυση δραστηριοτήτων,
γ) απαγόρευση κτιριακής επέκτασης,
για την έκδοση της σχετικής πολεοδομικής πράξης απαιτείται η γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν εισήγησης της Αδειοδοτούσας Αρχής των δραστηριοτήτων αυτών, η οποία παρέχεται εντός τριμήνου.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 21:57 | Πέτρος Βαρελίδης

  Είναι ασαφές τι προβλέπεται στην περίπτωση που από υφιστάμενες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων ή ημερομηνιών η απομάκρυνση κάποιων χρήσεων που δεν είναι συμβατές με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Τι υπερισχύει? Η προβλεπόμενη στην παρ.2 12ετία ή τα προαναφερθέντα χρονικά όρια.

 • Σχόλια άρθρου 21- Αλλαγή Χρήσης Γης
  Παράγραφο 1, ενότητα α) Η διάταξη αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τις επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ίδρυση τους και εγκατάσταση τους στην συγκεκριμένη θέση, δεν υπήρχε απαίτηση από την κείμενη νομοθεσία, να εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας.
  Παράγραφο 1 ενότητα γ) Να εξακολουθεί να επιτρέπεται ακόμη και διαφορετικής χρήσης ή κατηγορίας από την σημερινή υφιστάμενη χρήση του.
  Παράγραφο 2 Η απομάκρυνση πρέπει να γίνεται σε χώρο που υποδεικνύεται και συγκεκριμένα σε περιοχή του τοπικού δήμου. Nα παρέχεται οικόπεδο με τα ίδια τετραγωνικά μέτρα καθώς και η πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων ακριβώς όπως το κτίριο που εγκαταλείπεται. Nα αυξηθεί το χρονικό διάστημα σε 20-25 έτη. ΣΒΑΠ

 • 21 Δεκεμβρίου 2010, 19:39 | ANTONIADIS

  Όπως είναι φανερό ο απλός πολίτης θα γίνει «πολτός» στις ορέξεις των επιχειρηματικών κύκλων. Όσο δίκιο και να έχει δεν θα μπορεί να σταματήσει την υποβάθμιση της γης του. Ούτε λόγος βεβαια για την προστασία της αγροτικής γης από τις χρήσεις αυτές. Θα έρθει η ώρα που θα παρακαλούμε για ένα κομμάτι Ελληνικό ψωμί. Όλες οι διατάξεις για την «επιχειρηματικότητα αλλα ελληνικά». Μόνιμη ρήση των υπευθήνων ¨πήγαινε δικαστικώς».

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 12:46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

  Στην παρ. 6 οι 3 μηνες μετα την ψηφιση του νομου αυτου για να καθοριστουν οι χρησης γης ειναι μεγαλο διαστημα.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 00:45 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Στην παράγραφο 4, πιστεύω πως έχει γίνει κάποιο λάθος καθόσον αναφέρεται ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός νομίμως λειτουργούσας μονάδας σε όμορο γήπεδο εφόσον επιτρέπονται σε αυτό οι χρήσεις από την ισχύουσα πολεοδομική διάταξη. Το γεγονός αυτό πιστεύω είναι αυτονόητο ενώ αυτό που θα έπρεπε να αναφέρεται ότι είναι δυνατός ο εκσυγχρονισμός σε όμορο οικόπεδο ασχέτως της πολεοδομικής διάταξης αλλαγής χρήσης θέτοντας πιθανόν και κάποια όρια.