• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 19:00

    ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σήμερα, τα επαγγελματικά δικαιώματα του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού κατοχυρώνονται από το Ν.6422/34 και τα συνακόλουθα Προεδρικά Διατάγματα, είναι δε πλήρως εναρμονισμένα με τα Προγράμματα Σπουδών των αντίστοιχων Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών. Η εναρμόνιση αυτή αποδεικνύεται από τα εξής: •Το ΣΑΠΕ δέχεται ότι ισοτιμία Σχολών και Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών για να γίνει πρέπει να εξεταστούν τα προγράμματα σπουδών και να συμβαδίζουν. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η αναμόρφωση και η εναρμόνιση του Προγράμματος Σπουδών που έκανε το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ώστε να εξεταστεί από το ΣΑΠΕ και να γίνει δεκτή η αίτηση ισοτιμίας του Τμήματος με τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών. Η αίτηση έγινε δεκτή και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός μεν οι σπουδαστές του Τμήματος αυτού να μπορούν να μετεγγράφονται στα υπόλοιπα Ελληνικά Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, αφετέρου δε να γίνονται δεκτοί στο ΤΕΕ στις εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού. •Το ΑΣΕΠ όταν εξετάζει υποψηφιότητες για θέσεις Μηχανολόγου Μηχανικού και συναντά προβλήματα αντιστοίχισης σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στα επιμέρους γνωστικά πεδία του Μηχανολόγου Μηχανικού, απευθύνει σχετικά ερωτήματα στα αντίστοιχα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών. Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε να ληφθούν υπόψη και τα εξής : •Να συσταθεί ο φορέας ενιαίας εξέτασης όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων και να μεταφερθούν αρχικώς αυτούσια τα υπάρχοντα προεδρικά διατάγματα στο φορέα. •Στη συνέχεια κατόπιν συζήτησης με τους λοιπούς εμπλεκόμενους κλάδους μηχανικών και με βάση τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών να επανεξετασθούν και να εκσυγχρονισθούν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Ο Νομοθέτης μέχρι σήμερα έκρινε ότι οι Ηλεκτρολογικές και οι Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις απαιτούν για την κατασκευή τους ειδικούς Κανονισμούς, καθώς και κατάλληλα ειδικά προσόντα για αυτούς που θα ασκούσαν τις σχετικές κατασκευαστικές δραστηριότητες. Τα κριτήρια αυτά τα συνάντησε μόνο σε μερικές ειδικότητες. Παρ’ όλα αυτά έκρινε σκόπιμο να επιτρέψει την άσκηση του επαγγέλματος σε όλες τις ειδικότητες μηχανικών για τις λεγόμενες απλές Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. Σήμερα που επιζητείται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων, θα μπορούσε να εξεταστεί απονομή μόνο εφόσον από το πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολής προκύπτει ότι περιλαμβάνεται με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα τους αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος. Αυτό που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνει είναι η διαγραφή των υπαρχόντων επαγγελματικών δικαιωμάτων και συζήτηση από μηδενική βάση. Η προτεινόμενη διαδικασία από την Σχολή μας αποτελεί τον πιο πρακτικό και σύντομο δρόμο εκσυγχρονισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχ/γων χωρίς να οδηγεί σε διαμάχες με τους άλλους κλάδους μηχανικών αλλά και με τα ΤΕΙ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : ΠPOEΔPOΣ Δ. Παπαντώνης ANAΠΛHPΩTHΣ ΠPOEΔPOΣ Ν. Μαρμαράς ΔIEYΘYNTEΣ TOMEΩN: Pευστών Δ. Μαθιουλάκης Θερμότητας Ε. Ρογδάκης Πυρηνικής Tεχνολογίας Σ. Σιμόπουλος Mηχανολογικών Kατασκευών & Aυτομάτου Eλέγχου Κ. Κυριακόπουλος Tεχνολογίας των Kατεργασιών Γ.-Χ. Βοσνιάκος Bιομηχανικής Διοίκησης και Eπιχ. Έρευνας Β.-Ι. Λεώπουλος