• Σχόλιο του χρήστη 'Κρανίτης Γεώργιος' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 20:05

    Μήπως θα έπρεπε να εξετασθεί προς την κατεύθυνση να ικανοποιηθεί η περίπτωση παροχής «απαλλακτικού», με την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, για συγκεκριμένο/εύλογο χρονικό διάστημα στα λειτουργούντα σήμερα άνευ αδείας επαγγελματικά εργαστήρια, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παργ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68-Α΄), χαμηλής όχλησης, που δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στη ναυπήγηση και επισκευή μη μεταλλικού κύτους μικρών σκαφών ολικού μήκους μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να μεταφερθούν, εν καιρώ, σε περιοχές όπου θα επιτρέπεται η λειτουργία τους. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει και παροχή συγκεκριμένων κινήτρων (οικονομικά και άλλα) για την μετεγκατάστασή τους σε ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ.