Άρθρο 16 Εγκατάσταση και Λειτουργία Δραστηριοτήτων

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας οι δραστηριότητες της Κατηγορίας Ι. Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων αυτών, υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα και την ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.
2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της Κατηγορίας IΙ η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Μετά την χορήγηση της άδειας και εντός δέκα ημερών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση, κατά την οποία εξετάζεται η καταλληλότητα του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.
3. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων των κατηγοριών ΙΙΙ και ΙV η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων, ύστερα από επιθεώρηση.
4. Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων των δραστηριοτήτων της κατηγορίας ΙΙ υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης ή της βεβαίωσης συμβατότητας προκειμένου για δραστηριότητες εγκατεστημένες σε Επιχειρηματικά Πάρκα, συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. Από την υποβολή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης ο φορέας δύναται να λειτουργεί. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται, εντός δέκα ημερών από την κατάθεση της δήλωσης, να ενεργήσει επιθεώρηση, για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων της άδειας εγκατάστασης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται με ευθύνη της στον φορέα.
5. Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων των δραστηριοτήτων της κατηγορίας ΙΙΙ ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, με την προϋπόθεση υποβολής από το φορέα με την Υπεύθυνη Δήλωση εγγυητικής επιστολής, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, εφόσον προκύπτει η σαφής τήρηση των όρων της άδειας εγκατάστασης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φορέας δεν επιθυμεί την υποβολή εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αντί της Υπεύθυνης Δήλωσης, αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας συνοδευόμενη από τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Η Αδειοδοτούσα Αρχή ενεργεί επιθεώρηση και χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα της ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και περιορισμοί που αναγράφονται στην άδεια εγκατάστασης και ότι, από τη λειτουργία της δραστηριότητας, εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζομένων και των περιοίκων.
6. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της κατηγορίας IV χορηγείται άδεια λειτουργίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις των εδ. β και γ της προηγούμενης παραγράφου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης, της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση ή για μεταφορά για κάθε κατηγορία δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου και των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και η διαδικασία που πρέπει να τηρείται. Επίσης με την ίδια απόφαση θα καθοριστούν το ύψος της εγγυητικής επιστολής, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος, καθώς και τα κριτήρια, η διαδικασία και η συχνότητα διενέργειας επιθεωρήσεων των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

 • Μήπως θα έπρεπε να εξετασθεί προς την κατεύθυνση να ικανοποιηθεί η περίπτωση παροχής «απαλλακτικού», με την τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων, για συγκεκριμένο/εύλογο χρονικό διάστημα στα λειτουργούντα σήμερα άνευ αδείας επαγγελματικά εργαστήρια, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παργ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68-Α΄), χαμηλής όχλησης, που δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στη ναυπήγηση και επισκευή μη μεταλλικού κύτους μικρών σκαφών ολικού μήκους μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων.
  Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα να μεταφερθούν, εν καιρώ, σε περιοχές όπου θα επιτρέπεται η λειτουργία τους.
  Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει και παροχή συγκεκριμένων κινήτρων (οικονομικά και άλλα) για την μετεγκατάστασή τους σε ΒΙΠΕ-ΒΙΠΑ.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 14:40 | Γαβαλάς Γιάννης

  Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μια επιχείρηση με την κατάθεση μιάς Υπεύθυνης Δήλωσης (που κανείς δεν είναι σίγουρος για την ακρίβεια του περιοχομένου της).Στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα ισχύουν οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις παρανόμως για κάποιο χρονικό διάστημα. Στις νησιωτικές περιοχές το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών -που αναφέρεται στην παράγραφο 2, δεν είναι αρκετό λόγω πολλών παραγόντων (ελλειπή δρομολόγια, απαγορευτικά, απεργίες ), τουλάχιστον 15 ημέρες απαραιτήτως.

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 12:32 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  Σε πολλές περιπτώσεις εγκατάστασης μιας νέας ή επέκτασης μιας υπάρχουσας επιχείρησης , ακόμα και στην απλούστερη περίπτωση των επαγγελματικών εργαστηρίων που ήδη έχουν απαλλαγή από την άδεια λειτουργίας δημιουργούνται προβλήματα εξαιτίας της χωροθέτησης και πιο συγκεκριμένα εξαιτίας των αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων υπηρεσιών.
  Για παράδειγμα :
  Σε εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. από το 1987 , ενώ επιτρέπεται η εγκατάσταση οχλουσών δραστηριοτήτων κατ΄αυτό δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες χρήσεις , επειδή εκκρεμεί η αναθεώρησή του από το 2006!
  Η πολεοδομία δίνει άλλες χρήσης γης από αυτές της επιτροπής ΝΕΧΩΠ.
  Πως γίνεται και «βλέπει» άλλες χρήσεις γης η ΝΕΧΩΠ και άλλες η πολεοδομία ?
  Η ΝΕΧΩΠ σε ποιους χάρτες κοιτάζει? Πως γίνεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που υπάρχουν από το 1960 η ΝΕΧΩΠ να «βλέπει» γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ?

 • 22 Δεκεμβρίου 2010, 10:48 | Στάθης Κουρνιώτης

  Κατά τη γνώμη μου καμία άδεια λειτουργίας δεν πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. Αυτό έχει οδηγήσει εταιρείες να λειτουργούν επί δεκαετίες ξεφεύγοντας από οποιοδήποτε έλεγχο και κάνοντας ότι τροποποιήσεις θέλουν χωρίς να ανανεώσουν ποτε την άδεια λειτουργίας τους.
  Επίσης, η έννοια της «υπεύθυνης δήλωσης» δεν μπορεί να λειτουργήσει για δραστηριότητες των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Η άδεια λειτουργίας πρέπει να εκδίδεται μετά από αυτοψία (όπως γίνεται σήμερα). Εναλλακτικά, μπορεί να δίνεται μια προσωρινή τρίμηνη άδεια λειτουργίας, η οποία θα γίνεται ορισμένου χρόνου (10 – 15 χρόνια) μετά την επιθεώρηση

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 20:39 | Δημήτρης Ανδρεάδης

  ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ! ΔΗΛΑΔΗ ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ Ν 2516/1997. ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΟΥΤΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ (ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΑΦΟΥ ΣΕ «ΑΠΑΛΛΑΣΕΙ» ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΩΝ.
  ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΛΠ) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΞΑΝΑΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:32 | Μοχλός

  Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνεται η «Μηχανολογική Μελέτη» με προδιαγραφές που παραπέμπουν στο 1912. Στην Υ.Α. που θα καθορίσει τα δικαιολογητικά ας τεθούν επιτέλους οι προδιαγραφές της «Μηχανολογικής Μελέτης» ωστε αυτή να μην αποτελεί αφορμή ρήξεων μεταξύ μελετητών, φορέων και ελεγκτών.
  Να διευκρινιστεί επίσης εάν η μηχανολογική μελέτη είναι στοιχείο που μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε αντίγραφο σε τυχόν ενδιαφερόμενους που πιθανόν να έχουν αντιρήσεις. Ας διευκρινιστεί επίσης σε ποια φάση (πριν ή μετά την χορήγηση άδειας εγκατάστασης) μπορεί να γνωστοποιηθεί η μηχανολογικ΄ξ μελέτη.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 15:19 | Μοχλός

  Η αντίστοιχη Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’εφαρμογή του Ν.3325, :
  1. Προβλέπει την «περίφημη βεβαίωση χρήσης γης» ως απαραίτητο δικαιολογητικό.Όταν θεσμοθετήθηκε πολλοί πίστεψαν ότι θα έλυνε πολλά προβλήματα χωροθέτρησης. Επειδή όμως δεν υπήρξαν προδιαγραφές για τον τρόπο τον φορέα και το περιεχόμενο έκδοσής του, αποτέλεσε βασικό παράγοντα καθυστέρησης στην αδειοδότηση. Ήταν κατά κανόνα «χρησμός» που ούτε επέτρεπε ούτε απαγόρευε. Αυτού του είδους τα «απαραίτητα» δικαιολογητικά αν δεν διευκρινίζονται, δεν βοηθούν και πρέπει να καταργούνται.
  2.Δέν προβλέπει εγκρίσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης που πρέπει να διευκρινιστούν.
  3. Δεν αναφέρεται σε γνωμοδότηση επιτροπής ΝΕΧΩΠ ο ρόλος της οποίας αν δεν διευκρινιστεί πάντα θα αποτελεί τροχοπέδη στην αδειοδότηση.
  4. Δεν διευκρινίζει σαφώς αν η πιθανή έγκριση παρέκλισης αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης επέκτασης ή χορηγείται μέσω αυτής.

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 12:18 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

  Στο 90% των περιπτωσεων οπου δεν τηρουνται ολοι οι περιβαλλοντικοι οροι οι επιχειρησεις θα νομιμοποιουνται να λειτουργουν με μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ!
  Με την καθυστερηση του νομου για την επιβολη κυρωσεων (ενστασεις, αιτησεις αναστολης κλπ) με αυτην την διαταξη, θα νομιμοποιειται καποιος να λειτουργει παρανομα για τουλαχιστον 2-3 μηνες.
  Αν υπαρχει και καταγγελια ακομη χειροτερα.
  Δεν ειναι δυνατο μια επιχειρηση να μπορει να λειτουργει απλα και μονο με την καταθεση μιας Υπευθυνης Δηλωσης.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 12:13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

  Στην παρ. 4 αν ο φορέας νομιμοποιειται να λειτουργεί με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης δεν προκειται να λειτουργησει νομιμα. Στο 90% των περιπτωσεων δεν τηρουνται οι περ. οροι απο τους φορεις.
  Σε περιπτωση καταγγελίας οπου δεν τηρουνται βασικοι οροι και με την αργοπορια εφαρμογης των διοικητικων κυρωσεων (εγγραφο απολογιας κλπ)και του δικαστικου συστηματος (διοικ. πρωτοδικεια – αιτησεις αναστολης κλπ)ο φορεας, με αυτην την διαταξη θα μπορει να λειτουργει παρανομα για τουλαχιστον 3-4 μηνες.
  Και επιπλεον,μια ψευδη υπευθυνη δηλωση με αποφαση του ΣΤΕ για να θεωρήται ψευδη, θα πρεπει να αποδειχθεί ότι δεν ίσχυε την ημερα της υπαφραφής της και όχι μετα απο 10 ή 20 μερες όπου θα έχει γινει ο ελεγχος.
  ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ!!!

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 12:11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ

  Στην παρ. 2 οι 10 μέρες για τους νησιωτικούς νομούς δεν είναι αρκετό. Ειδικά τον χειμωνα με τα ελλειπή δρομολογια και τα απαγορευτικα των πλοιων οι μερες για την διενεργεια επιθεώρησης πρεπει να γίνουν τουλαχιστον 15.

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 23:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η πρόβλεψη απαλλαχτικών, υπεύθυνων δηλώσεων και αδειών λειτουργίας αορίστου χρονικής διάρκειας εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των επιχειρηματιών θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο την προστασία του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και του εν γένει βιοτικού επιπέδου. Οι άδειες αορίστου χρονικής διάρκειας έχει αποδειχθεί και από την έως σήμερα εμπειρία ότι οδηγεί σε εφησυχασμό των επιχειρηματιών, οι οποίοι αμελούν την τήρηση σημαντικών υγειονομικών, περιβαλλοντικών όρων ή δεν λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, ασφάλειας των εργαζομένων, κλπ. Σε συνδυασμό με το άρθρο 17 με το οποίο δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης σημαντικού μηχανολογικού εκσυγχρονισμού χωρίς την έκδοση καμίας νέας άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας είναι δυνατή η ουσιαστική τροποποίηση των όρων λειτουργίας μιας μονάδας χωρίς να λάβει χώρα κανένας έλεγχος από αρμόδιο φορέα.
  Προτείνω, τουλάχιστον για την Αττική, της τήρησης της χρονικής διάρκειας των οκτώ (8) ετών για τις δραστηριότητες όλων των κατηγοριών (Ι,ΙΙ,III,ΙV).

 • 18 Δεκεμβρίου 2010, 20:36 | Γεώργιος Νικόπουλος

  Τι θα πει βεβαίωση πυρασφάλειας από την πυροσβεστική και τι βεβαίωση διάθεσης διάθεσης λυμάτων από το υγειονομικό, από τα γραφεία τους, χωρίς επιτόπιο έλεγχο;
  Τρέχουμε στην πρωτεύουσα του νομού και πληρώνουμε για να μας βεβαιώσει η πυροσβεστική την βεβαίωση αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και στο υγειονομικό, κάθε χρόνο, για να βεβαιώσει ότι δεν έχει γίνει καταγγελία για τον βόθρο μας.
  Ας έρθουν να ελέγξουν και αν κάτι δεν είναι σωστό ας επιβάλλουν πρόστιμο.
  Σταματήστε να κοροϊδεύετε την κοινωνία με βεβαιώσεις χωρίς έλεγχο μόνο για να εισπράττονται παράβολα, και αφήστε τις επιχειρήσεις να ασχοληθούν απερίσπαστα με την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 21:23 | ΝΟΥΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  Ένα σηματικότατο θέμα είναι να ελεγχετε η Αδειοδοτούσα αρχή.

  Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι πλέον γνωστα σε όλους μας.Ας φροντίσετε να δημιουργήσετε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να τρέμουν να <> οι Υπάλληλοι αυτής της αδειοδοτούσας αρχής και να δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα στον Πολίτη ώστε να καταγγέλνει τέτοια φαινόμενα χωρίς να φοβάται ότι αν προβεί σε κάποια τέτοια κίνηση θα τον συνθλίψει το <>(που δυστηχώς με την ανοχή όλων μας συνεχίζει να υπάρχει).

  Καταλήγωντας αναρωτιέμαι δεν θα ήταν καλύτερο όλα αυτά τα χρήματα που δαπανούνται για την <> να μπάινουν στην ίδια την εταιρεία έτσι ώστε να είναι πλήρως συμμορφούμενη με τους όρους και τις προυποθέσεις για την Ιδρυση και Λειτουργία της……………

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 17:14 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Η άδεια λειτουργίας δεν πρέπει να είναι επ’ αορίστου.
  Εχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο οι επιχειρηματίες να δυστροπούν οταν τους λέμε ότι έληξαν οι περιβαλλοντικοί όροι ή η βεβαίωση πυρασφάλειας και η απάντηση είναι πάντα η ίδια ‘ αφού η άδεια λειτουργίας είναι επ αορίστου γιατί να δω πότε λήγουν οι συνοδευτικές εγκρίσεις’
  επίσης με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας π.χ ανά δεκαετία θα γίνει δυνατή η παρακολούθηση των τεχνολογικών ελεξίξεων από τις αδειοδοτούσες αρχές π.χ αν έχουν αντικαταστήσει το μαζούτ με φυσικό αέριο, αν έχουν εκτελέσει έργα ΑΠΕ, αν εφαρμόζουν σύστημα iso -haccp και ότι άλλο επιβάβει η νεότερη νομοθεσία που θα ακολουθήσει μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας.