• κ. Υπουργέ Σχετικά με το σχέδιο νόμου που άφορα την «Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μεταποιητικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών πάρκων και λοιπές διατάξεις», το όποιο περιέχει ρυθμίσεις που άπτονται της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και στο πλαίσιο των Αρμοδιοτήτων μας, είναι αναγκαίο να σας γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας και ασφαλώς τις συγκεκριμένες προτάσεις μας. Η αναγκαία αυτή νομοθετική ρύθμιση, βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση και όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων αλλά και αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό των προδιαγραφών και διαδικασιών ίδρυσης των νέων επιχειρηματικών πάρκων και του καθεστώτος χρηματοδότησής τους. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι συστηματικά παραβλέπονται οι γενικές κατευθύνσεις του νομοθετήματος «Καλλικράτη» σχετικά με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως αγνοούνται οι στόχοι της διοικητικής μεταρρύθμισης. Θεωρώ βέβαιο ότι μετά την παρούσα παρέμβαση θα επανεξεταστούν οι σχετικές ρυθμίσεις, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του νεοπαγούς θεσμού, με απώτερο στόχο φυσικά την ενίσχυση της τοπικής μας οικονομίας και την βελτιστοποίηση των δομών διοίκησης. Συγκεκριμένα: 1. Στην παρ. 7 του άρθρου 5 ορίζεται ότι «το ύψος των παραβόλων και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επίτροπων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Με την συγκεκριμένη ρύθμιση απαιτείται ΚΥΑ τριών Υπουργών για να προσδιοριστεί το ύψος του παραβόλου που θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας για την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως Επαγγελματικής Δραστηριότητας καθώς και η αποζημίωση που θα λαμβάνουν τα μέλη των επίτροπων η οποία βαρύνει τον ως άνω λογαριασμό της Περιφέρειας. Είναι φανερό ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι υπερβολική (τρεις Υπουργοί) και κυρίως δεν συνάδει με την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων που επιβάλλει ο «Καλλικράτης». Προτείνουμε η παρ. 7 του άρθρου 5 να τροποποιηθεί ως εξής:«το ύψος των παραβόλων και ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επίτροπων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη» 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων από εκπροσώπους είτε του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων είτε της οικείας Περιφέρειας. Στην αμέσως επομένη παράγραφο, που προβλέπεται η επιβολή προστίμων από τον διενεργών τον έλεγχο, δεν διευκρινίζεται ο δικαιούχος του προστίμου. Προτείνουμε η παρ. 3 του άρθρου 8 να τροποποιηθεί ως εξής: «…Η επιβολή προστίμου το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 50.000ευρω το οποίο θα κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό του φορέα που διενέργησε τον έλεγχο.» Αντίστοιχη προσοχή πρέπει να δοθεί στις διατυπώσεις της παραγράφου 6.β η οποία είναι ασύμβατη με τις παρ. 2,3 και 5. 3. Με τις παρ. 1και 2 του άρθρου 11 θεσπίζονται πρόστιμα για τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς την απαιτούμενη άδεια καθώς και στις επιχειρήσεις που απασχολούν τέτοια άτομα. Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των οργάνων που θα διενεργούν τους σχετικούς έλεγχους και την διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Προτείνουμε την αναδιατύπωση της παρ. 3 ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπόμενων στην προηγούμενη παράγραφο κυρώσεων. Τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των προστίμων θα καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. 4. Με το άρθρο 32 καθορίζονται παράβολα τα οποία αν και αφορούν ελέγχους που θα διενεργηθούν από υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν διευκρινίζεται ποιος είναι ο δικαιούχος του ποσού που θα απομείνει μετά την καταβολή του κινήτρου επίτευξης των στόχων και την αποζημίωση των υπαλλήλων που διενεργούν τους ελέγχους. Προτείνουμε να υπάρξει ρητή πρόβλεψη στην οποία να προσδιορίζεται ότι τα παράβολα θα κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό της οικείας Περιφέρειας. 5. Με την παρ. 8 του άρθρου 33 προσδιορίζονται ότι τα πρόστιμα του άρθρου 33 θα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, την ίδια στιγμή που όλες οι διοικητικές ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 33 πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της περιφέρειας. Προτείνεται με ρητή πρόβλεψη τα πρόστιμα του άρθρου 33 να αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας. 6. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 η αρμοδιότητα για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης καθώς και της πράξεως εφαρμογής των Επιχειρηματικών Πάρκων ανήκει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά παράβαση των προβλέψεων του Νόμου «Καλλικράτη». Επίσης με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου στην περίπτωση που ολόκληρη η έκταση του πάρκου ανήκει στην ιδιοκτησία της ΕΑΝΕΠ η Πολεοδομική Μελέτη εγκρίνεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ΠΕΚΑ. Οι αρμοδιότητες αυτές δεν μπορεί πάρα να αφορούν τον αιρετό Περιφερειάρχη και η σχετική διάταξη επιβάλλεται να διορθωθεί. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.2545/97 που ίσχυε ως τώρα τις αρμοδιότητες αυτές τις είχε ο Περιφερειάρχης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ