• Σχόλιο του χρήστη 'Βιργίνιος Βουδούρης' | 23 Δεκεμβρίου 2010, 22:23

    Η παράγραφος 1, περιγράφει την ενδεχόμενη εμπλοκή ικανών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, ιδιωτικών κ δημόσιων φορέων εξετάσεων, που θα αδειοδοτούνται από τον ΕΟΠΠ, αφού πρώτα θα αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ. Εδώ θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να γίνεται απονομή πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 στους εξεταστικούς αυτούς φορείς. Και αυτό διότι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός Φορέα που Πιστοποιεί Πρόσωπα (εφεξής ΦΠΠ) βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων σχήματος πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και διατήρησης-συντήρησης του σχήματος. Δεν μπορεί λοιπόν να εφαρμοστεί διαπίστευση αυτών των φορέων, γιατί καταρχήν δεν αποτελούν φορείς πιστοποίησης αλλά φορείς διενέργειας εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα. η διενέργεια εξετάσεων αποτελεί τμήμα-υποσύνολο της διεργασίας πιστοποίησης και ακόμα ακόμα υποσύνολο της αξιολόγησης. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο ΦΠΠ εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες, μέσω των οποίων καθορίζεται κατά πόσο ένα άτομο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας, ξεκινώντας από την αίτηση του ατόμου, και ενσωματώνοντας την αξιολόγησή του, την απόφαση πιστοποίησής του, την επιτήρησή του και την επαναπιστοποίησή του καθώς και τη χρήση των πιστοποιητικών και των λογοτύπων (ορισμός διεργασίας πιστοποίησης), ενώ ο εξεταστικός φορέας διενεργεί μόνο την εξέταση του ατόμου και όχι το σύνολο των παραπάνω επιμέρους στοιχείων. Επισημαίνω ακόμα ότι στο σημείο 3 αναφέρεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επίσης ο εξεταστικός φορέας δεν αναπτύσσει-συντηρεί το σχήμα πιστοποίησης, δηλαδή δεν παράγει πχ νέες απαιτήσεις και τροποποιήσεις του σχήματος, ώστε να παρακολουθεί συνεχώς τη συμμόρφωση του πιστοποιημένου. Άρα από το Ε.ΣΥ.Δ. μπορεί να γίνεται αξιολόγηση της ικανότητας του φορέα μόνο για ορισμένες απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου, που σχετίζονται πχ με την οργανωτική του δομή (κεφ. 4.2), με το σύστημα ποιότητας που διατηρεί (κεφ. 4.4), με τις υπεργολαβίες (κεφ 4.5), με τα αρχεία και την ασφάλειά τους (παρ.4.6, 4.8), με την εμπιστευτικότητα (κεφ.4.7), με το προσωπικό που απασχολεί στις εξετάσεις (κεφ. 5), με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του υποψηφίου (μόνο το τμήμα της εξέτασης) (κεφ. 6.2) και ότι άλλο θα απαιτηθεί. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης του φορέα δεν θα οδηγεί σε πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 αλλά σε βεβαίωση αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις. Μεσα από αυτή τη διεργασία καλύπτονται άλλωστε και σχεδόν όλα όσα αναφέρονται στο επόμενο άρθρο του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 8, παρ.1 Βουδούρης Βιργίνιος ΕΣΥΔ