Άρθρο 7 Εξετάσεις από Αδειοδοτημένους Φορείς

1. Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου και από ικανούς, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγείται μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των απαιτήσεων του προαναφερομένου Προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή φορέα Διαπίστευσης άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Για τον τρόπο διενέργειας των εξετάσεων και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
3. Οι ως άνω φορείς εκδίδουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης του ενδιαφερομένου, η οποία προσδιορίζει, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ειδικότητες και βαθμίδες, τις οποίες καλύπτει.
Ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση του προβλέπεται να εκδοθεί στην παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
4. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ως άνω βεβαίωση εξέτασης στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκδίδει την αιτούμενη άδεια εντός μηνός από την υποβολή των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:04 | HellasCert

  Για τη διασφάλιση της συμβατότητας του σχεδίου νόμου με τους κανονισμού της ΕΕ αλλά και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα προτείνεται η τροποποίηση των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου ως εξής:
  4. «Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου και από διαπιστευμένους, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς πιστοποίησης, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγείται μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των απαιτήσεων του προαναφερομένου Προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή φορέα Διαπίστευσης άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

  Επίσης για τους ίδιους λόγους προτείνεται η αντικατάσταση των όρων «βεβαίωση εξέτασης» και «βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης» με τον όρο «πιστοποιητικό»

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 23:57 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

  Όσον αφορά την συμμετοχή στις εξεταστικές επιτροπές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τετραμελής ώστε να δίνεται δικαίωμα συμμετοχής και σε εκπροσώπους των οικείων επαγγελματικών Σωματείων όπως άλλωστε γινόταν έως σήμερα ,αλλιώς πάλι θα προκύψουν αντιδράσεις, αφού κυρίως τα μέλη τους εξετάζονται. Ειδικά στις Κυκλάδες δεν νομίζω να υπάρχουν και εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ ή Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Εργατικά Κέντρα και επαγγελματικά Σωματεία υπάρχουν)

 • 23 Δεκεμβρίου 2010, 22:23 | Βιργίνιος Βουδούρης

  Η παράγραφος 1, περιγράφει την ενδεχόμενη εμπλοκή ικανών σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024, ιδιωτικών κ δημόσιων φορέων εξετάσεων, που θα αδειοδοτούνται από τον ΕΟΠΠ, αφού πρώτα θα αξιολογούνται από το Ε.ΣΥ.Δ.
  Εδώ θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να γίνεται απονομή πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 στους εξεταστικούς αυτούς φορείς. Και αυτό διότι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 καθορίζει τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός Φορέα που Πιστοποιεί Πρόσωπα (εφεξής ΦΠΠ) βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων σχήματος πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και διατήρησης-συντήρησης του σχήματος.
  Δεν μπορεί λοιπόν να εφαρμοστεί διαπίστευση αυτών των φορέων, γιατί καταρχήν δεν αποτελούν φορείς πιστοποίησης αλλά φορείς διενέργειας εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα. η διενέργεια εξετάσεων αποτελεί τμήμα-υποσύνολο της διεργασίας πιστοποίησης και ακόμα ακόμα υποσύνολο της αξιολόγησης. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο ΦΠΠ εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες, μέσω των οποίων καθορίζεται κατά πόσο ένα άτομο ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας, ξεκινώντας από την αίτηση του ατόμου, και ενσωματώνοντας την αξιολόγησή του, την απόφαση πιστοποίησής του, την επιτήρησή του και την επαναπιστοποίησή του καθώς και τη χρήση των πιστοποιητικών και των λογοτύπων (ορισμός διεργασίας πιστοποίησης), ενώ ο εξεταστικός φορέας διενεργεί μόνο την εξέταση του ατόμου και όχι το σύνολο των παραπάνω επιμέρους στοιχείων. Επισημαίνω ακόμα ότι στο σημείο 3 αναφέρεται βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης και όχι πιστοποιητικό συμμόρφωσης.
  Επίσης ο εξεταστικός φορέας δεν αναπτύσσει-συντηρεί το σχήμα πιστοποίησης, δηλαδή δεν παράγει πχ νέες απαιτήσεις και τροποποιήσεις του σχήματος, ώστε να παρακολουθεί συνεχώς τη συμμόρφωση του πιστοποιημένου.
  Άρα από το Ε.ΣΥ.Δ. μπορεί να γίνεται αξιολόγηση της ικανότητας του φορέα μόνο για ορισμένες απαιτήσεις του εν λόγω προτύπου, που σχετίζονται πχ με την οργανωτική του δομή (κεφ. 4.2), με το σύστημα ποιότητας που διατηρεί (κεφ. 4.4), με τις υπεργολαβίες (κεφ 4.5), με τα αρχεία και την ασφάλειά τους (παρ.4.6, 4.8), με την εμπιστευτικότητα (κεφ.4.7), με το προσωπικό που απασχολεί στις εξετάσεις (κεφ. 5), με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης του υποψηφίου (μόνο το τμήμα της εξέτασης) (κεφ. 6.2) και ότι άλλο θα απαιτηθεί. Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης του φορέα δεν θα οδηγεί σε πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024 αλλά σε βεβαίωση αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις συγκεκριμένες ιδιαίτερες απαιτήσεις.
  Μεσα από αυτή τη διεργασία καλύπτονται άλλωστε και σχεδόν όλα όσα αναφέρονται στο επόμενο άρθρο του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 8, παρ.1

  Βουδούρης Βιργίνιος
  ΕΣΥΔ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 10:39 | ΕΥΗ ΛΑΔΕΝΗ

  Γιατι θα πρέπει να γίνονταιεπιπλεον εξετάσεις για την αδειοδοτηση; θα μπορούσε, κατευθειαν από τη σχολη που τελειωνει κάποιος να παιρνει και το πτυχίο του και την άδεια άσκησης, ταυτοχρονα η σχολη να ενημερωνει μεσω inernet τις υπηρεσιες με τα στοιχεία που απαιτουνται