• Σχόλιο του χρήστη 'HellasCert' | 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:36

    Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση ότι η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων, σε συνδυασμό με την ήδη νομοθετημένη ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Διά Βίου Μάθησης, αποτελεί ένα εθνικής σημασίας έργο που θα βοηθήσει στη κάλυψη του χάσματος ανταγωνιστικότητας που χωρίζει τη χώρα μας από τους προηγμένους εταίρους μας στην ΕΕ. Χάσμα ανταγωνιστικότητας που δεν περιορίζεται μόνο στο επίπεδο της εθνικής οικονομίας αλλά επεκτείνεται και στο επίπεδο των πολιτών, εάν αξιολογήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης συγχρόνων ατομικών δεξιοτήτων που προσφέρει η χώρα μας σε σχέση με τους εταίρους μας στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα αδράνεια που επέδειξε η Ελληνική πολιτείας στον τομέα του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δαιδαλώδους κανονιστικού πλαισίου, έχει αποτελέσει έναν από τους συντελεστές που συνέβαλλαν στην υποβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, εμπεριέχει ένα στοιχείο ευκαιρίας που σχετίζεται με το πλεονέκτημα «των τελευταίων», που είναι η δυνατότητα υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί από τους «πρωτοπόρους», οι οποίοι και κατέβαλλαν το τίμημα των πιθανών λαθών τους. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το σχέδιο νόμου κινείται στην κατεύθυνση της υιοθέτησης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων όπως επίσης και εφαρμογής των Κανονισμών και Οδηγιών της ΕΕ. Κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι, ιδιαίτερα στον τομέα της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του στόχου της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού αποτελεί ο συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Παιδείας και του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Από το βαθμό συντονισμού των δύο Υπουργείων στην κατεύθυνση της αρμονικής αξιοποίησης του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και του νεοσύστατου Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων θα εξαρτηθεί η αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τη πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά. Επιθυμία όλων μας είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο με σαφής κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία. Έχοντας ως γνώμονα τις παραπάνω επισημάνσεις, οι θέσεις της Ένωσης μας για τα επιμέρους άρθρα του σχεδίου νόμου είναι οι κάτωθι: Άρθρο 5 Σύστημα αδειοδότησης Σύμφωνα με το ν.3879/2010 για την Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης, «ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων έχει την ευθύνη της εισήγησης του κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου του συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.» Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων που θεσμοθετούνται από το Ελληνικό κράτος , προτείνεται η τροποποίηση της Παραγράφου 3 του άρθρου ως εξής: 3. «Με Κοινή Απόφαση, των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ενικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων, καθορίζονται, η εξεταστέα ύλη, ο τρόπος και οι αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, η διάρκεια, ο τρόπος και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1 αδειών, ο τρόπος άσκησης της εποπτείας των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» Άρθρο 7 Εξετάσεις από Αδειοδοτημένους Φορείς Για τη διασφάλιση της συμβατότητας του σχεδίου νόμου με τους κανονισμού της ΕΕ αλλά και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα προτείνεται η τροποποίηση των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου ως εξής: 4. «Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ’ επιλογή του ενδιαφερομένου και από διαπιστευμένους, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024, φορείς πιστοποίησης, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγείται μετά από αξιολόγηση της συνδρομής των απαιτήσεων του προαναφερομένου Προτύπου από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή φορέα Διαπίστευσης άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» Επίσης για τους ίδιους λόγους προτείνεται η αντικατάσταση των όρων «βεβαίωση εξέτασης» και «βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης» με τον όρο «πιστοποιητικό» Άρθρο 8 Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων Για τη διασφάλιση της συμβατότητας του σχεδίου νόμου με τους κανονισμού της ΕΕ αλλά και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα προτείνεται η αντικατάσταση των όρων «βεβαίωση εξέτασης» και «βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης» με τον όρο «πιστοποιητικό». Άρθρο 30 Διενέργεια Ελέγχων και Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 3066/2002 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης έχει ως αποστολή τη διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης και όχι φυσικών προσώπων. Συνεπώς εκτιμούμε ότι απαιτείται ριζική επαναδιατύπωση του άρθρου ούτως ώστε να είναι συμβατό τόσο με το ν.3066/2002 όσο κα με τη μέχρι σήμερα πρακτική που εφαρμόζει το ΕΣΥΔ για τους Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές. Οι Επαληθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν τα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή πρότυπα και ανήκουν στο δυναμικό φορέων πιστοποίησης που έχει διαπιστεύσει ο ΕΣΥΔ. Στο πλαίσιο των παραπάνω προτείνεται: • με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθοριστούν , το ΕΣΥΔ να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες (διαπίστευση) στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της Τεχνικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων (Επαληθευτών) για τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων. • η αρμοδιότητα της συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Επαληθευτών να ανατεθεί στο ΕΣΥΔ • η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, να πραγματοποιείται από τους Επαληθευτές • ειδικότητα δε για τη διενέργεια των περιοδικών επιθεωρήσεων μεγάλων εγκαταστάσεων αυτές να διενεργούνται υποχρεωτικά από τους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης. Άρθρο 35 Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών Δεδομένης της αυξημένης βαρύτητας που προσδίδεται από το σχέδιο νόμου σε θέματα ποιότητας και των αρμοδιοτήτων που εκχωρούνται σε διαπιστευμένους επιθεωρητές και φορείς πιστοποίησης, στη σύνθεση της Επιτροπής εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών να προστεθούν εκπρόσωποι: • της «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ» • της «Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου» Άρθρο 39 Διαδικασία Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Θεωρούμε πολύ θετική την, προβλεπόμενη στην παράγραφο 4, σύνδεση της διάρκειας ισχύος της Απόφασης ‘Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) με την ύπαρξη Πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προτείνεται ο περιορισμός της διάρκειας ισχύος της Α.Ε.Π.Ο. για μονάδες που δε διαθέτουν πιστοποιημένο σύστημα από οκτώ (8) στα έξη (6) έτη. Άρθρο 40 Διαχείριση Αποβλήτων Θεωρούμε πολύ θετική την, προβλεπόμενη στην παράγραφο 1γ, σύνδεση του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης και του παραβόλου του άρθρου 7, παρ. 2.3, της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/ 2006 (ΦΕΚ 383 Β) με την ύπαρξη Πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. EMAS. Για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση προτείνεται η μείωση να ανέλθει στο 60% και παράλληλα να προβλεφθεί μείωση 30% για μονάδες που διαθέτουν Πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO14001 ή άλλο αντίστοιχο. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010, Το Διοικητικό Συμβούλιο της HellasCert