• Σχόλιο του χρήστη 'HellasCert' | 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:33

    Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 3066/2002 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης έχει ως αποστολή τη διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης και όχι φυσικών προσώπων. Συνεπώς εκτιμούμε ότι απαιτείται ριζική επαναδιατύπωση του άρθρου ούτως ώστε να είναι συμβατό τόσο με το ν.3066/2002 όσο κα με τη μέχρι σήμερα πρακτική που εφαρμόζει το ΕΣΥΔ για τους Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές. Οι Επαληθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν τα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή πρότυπα και ανήκουν στο δυναμικό φορέων πιστοποίησης που έχει διαπιστεύσει ο ΕΣΥΔ. Στο πλαίσιο των παραπάνω προτείνεται: • με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθοριστούν , το ΕΣΥΔ να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες (διαπίστευση) στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της Τεχνικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων (Επαληθευτών) για τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων. • η αρμοδιότητα της συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Επαληθευτών να ανατεθεί στο ΕΣΥΔ • η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, να πραγματοποιείται από τους Επαληθευτές • ειδικότητα δε για τη διενέργεια των περιοδικών επιθεωρήσεων μεγάλων εγκαταστάσεων αυτές να διενεργούνται υποχρεωτικά από τους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.