Άρθρο 30 Διενέργεια Ελέγχων και Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών

1. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων, προκειμένου να εγκατασταθεί ή να λειτουργήσει μια δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος νόμου, εκτελείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και αποσκοπεί:
α) Κατά την επιθεώρηση για την εγκατάσταση, στον έλεγχο της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας.
β) Κατά την επιθεώρηση για τη λειτουργία, στον έλεγχο τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών της άδειας εγκατάστασης.
2. Η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των αδειοδοτημένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος εγκαταστάσεων και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπει ο παρών νόμος και η λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων του παρόντος, γίνεται από Διαπιστευμένους Επιθεωρητές, εγγραφόμενους σε ειδικό μητρώο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Προεδρικό Διάταγμα. Οι Επιθεωρητές διαπιστεύονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και δραστηριοποιούνται κατόπιν έγκρισης με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Στους Διαπιστευμένους Επιθεωρητές ανατίθεται, παράλληλα με την Αδειοδοτούσα Αρχή, και η διενέργεια επιθεωρήσεων κατόπιν έγγραφης, επώνυμης καταγγελίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιοίκους ή άλλους κοινωνικούς φορείς σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Το Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών είναι δημόσιο βιβλίο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη χώρα και τηρείται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
5. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Επιθεωρητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία για την εγγραφή τους στο μητρώο,
β) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η περιοδικότητα των επιθεωρήσεων ανά κατηγορία, η αμοιβή των Επιθεωρητών, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμιση τους και τα κριτήρια επιμέτρησης τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται οι αμοιβές των Επιθεωρητών και
γ) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για την χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Επιθεωρητή και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κάθε ρύθμιση σχετική με τους Διαπιστευμένους Επιθεωρητές και το αντικείμενο των επιθεωρήσεων.
6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα διενέργειας δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της εγκατάστασης και λειτουργίας όλων των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τους όρους που θα καθοριστούν με την υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος.
7. Η Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας είναι υπεύθυνη α) για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των Επιθεωρητών, καθώς και για την τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή Αρχείου Εκθέσεων Επιθεωρήσεων των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου, β) για τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των εκθέσεων, με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπει ο παρών νόμος για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων που υπάγονται σε αυτόν και την υποβολή προτάσεων προς την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου του άρθρου 31.

 • 24 Δεκεμβρίου 2010, 00:33 | HellasCert

  Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο 3066/2002 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης έχει ως αποστολή τη διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης και όχι φυσικών προσώπων. Συνεπώς εκτιμούμε ότι απαιτείται ριζική επαναδιατύπωση του άρθρου ούτως ώστε να είναι συμβατό τόσο με το ν.3066/2002 όσο κα με τη μέχρι σήμερα πρακτική που εφαρμόζει το ΕΣΥΔ για τους Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές. Οι Επαληθευτές πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν τα αντίστοιχα εθνικά και διεθνή πρότυπα και ανήκουν στο δυναμικό φορέων πιστοποίησης που έχει διαπιστεύσει ο ΕΣΥΔ.
  Στο πλαίσιο των παραπάνω προτείνεται:
  • με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθοριστούν , το ΕΣΥΔ να προχωρήσει κάτω από ελεγχόμενες διαδικασίες (διαπίστευση) στην διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης. Σκοπός της διαπίστευσης θα είναι η διαπίστωση της Τεχνικής Επάρκειας του Φορέα Πιστοποίησης και ως εκ τούτου η τεχνική ικανότητα συγκεκριμένων προσώπων (Επαληθευτών) για τη διενέργεια των εν λόγω επιθεωρήσεων.
  • η αρμοδιότητα της συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Επαληθευτών να ανατεθεί στο ΕΣΥΔ
  • η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων και η σύνταξη των αντίστοιχων εκθέσεων προς την Αδειοδοτούσα Αρχή, να πραγματοποιείται από τους Επαληθευτές
  • ειδικότητα δε για τη διενέργεια των περιοδικών επιθεωρήσεων μεγάλων εγκαταστάσεων αυτές να διενεργούνται υποχρεωτικά από τους διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

 • «Διενέργεια Ελέγχων και Μητρώο Διαπιστευμένων Επιθεωρητών» να διευκρινιστεί ότι και ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μπορούν να διαπιστευθούν ως επιθεωρητές. ΣΒΑΠ

 • 20 Δεκεμβρίου 2010, 14:45 | Μοχλός

  Πρέπει να υπάρξουν προδιαγραφές για την ελεγκτική διαδικασία κυρίως πριν τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αλλά και κατά τους περιοδικούς ελέγχους για να εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος ελέγχου σε όλη τη χώρα αλλά και για όλες τις δραστηριότητες.

 • 19 Δεκεμβρίου 2010, 10:28 | Κώστας

  Επιθεωρητές θα είναι πάλι εταιρείες διαπιστευμένες απο το ΕΣΥΔ? (όπως στα ανυψωτικά, δοχεία, μηχανήματα κ.α.)Όλοι γνωρίζουμε τι υπηρεσίες προσφέρουν οι περισσότερες απο αυτές τις εταιρείες. Πιστοποιητικά μέσω e-mail, κανένας έλεγχος, αμοιβές μικρές στους συνεργάτες τους κ.α. Ένα τέτοιο μητρώο επιθεωρητών θα δημιουργήσουμε?
  Καθορίστε αμοιβές ικανές να δημιουργήσουν σωστούς ελέγχους.Αποκλείστε τις εταιρείες και δημιουργείστε μητρώο αποκλειστικά με Μηχανικούς. Ευχαριστώ

 • 17 Δεκεμβρίου 2010, 22:44 | ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΥΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Στο Π.Δ που θα ακολουθήσει για τα προσόντα των Διαπιστευμένων Επιθεωρητών, ας ληφθεί μέριμνα για εξ ορισμού εγγραφή στο μητρώο επιθεωρητών εκείνων που διατέλεσαν στελέχη των ΚΥΕ από κάποιο χρονικό διάστημα και πάνω Π.Χ άνω των δύο ετών. Και ετούτο διότι πρόκειται για άτομα τα οποία γνωρίζουν τη μεταποιητική αδειοδότηση στο σύνολο της και μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση.

  Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί αν κάποιος μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος σε ΟΔΕ του άρθρου 28 και επιθεωρητής του Αρθρου 30.