• Προτείνεται προσθήκη στην παράγραφο 2, εδάφιο ix, ως εξής: «Κάθε τεχνίτης πρέπει να διαθέτει ονομαστική τυποποιημένη βεβαίωση από το εργοστάσιο ή τον αντιπρόσωπο/εισαγωγέα της αντλίας ότι έχει εκπαιδευθεί για τη συντήρηση συγκεκριμένου τύπου αντλιών. Οι βεβαιώσεις/εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να αφορούν σε συγκεκριμένους τύπους αντλιών και όχι στο εργοστάσιο κατασκευής των αντλιών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε τύπο αντλιών υγραερίου και φυσικού αερίου.» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην επιστολή του ΣΕΕΠΕ με αριθμό Πρωτοκόλλου 2296/30-08-2012, προς τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.