Άρθρο 144: Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.
2. Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i. Αίτηση.
ii. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
iii. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.
iv. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0 %.
v. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης (λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου, διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λ.π.) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα λιτρόμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.
vi. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 140, καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν .
vii. Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.
viii. Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων iii. και v. για τον κάθε συνεργάτη.
ix. Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.
3. Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.
4. Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:
i. Η ημερομηνία
ii. Ο σειριακός αριθμός της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.
iii. Ο αριθμός σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και ο αριθμός της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.
iv. Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.
v. Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.
vi. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.
5. Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τις δικές της ενέργειες.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:15 | ΜΕΤΡΟΛΟΓΟΣ

  Άρθρο 144
  Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

  ΣΧΟΛΙΟ: 1. για την παργ. 2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

  ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
  Α) Τα εξουσιοδοτημενα συνεργεια και
  Β) Τους εξουσιοδοτημενους υπαλληλους σφράγισης

  Για το πρώτο, το άρθρο περιγράφει τις προυποθέσεις χορήγησης εξουσιοδότησης από το Υπουργείο
  Για το δεύτερο ουδεμία προυπόθεση δηλ Η ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΙΑ που πήρε την εξουσιοδότηση «ΟΡΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ« όποιον θέλει δηλ. μπορεί να ενοικιάζει την σφραγίδα της ???

  Δεν είναι του παρόντος αλλά ας υπάρξει και λίγος προβληματισμός στο σημείο αυτό και να μπούν και οι προυποθέσεις για αυτούς (γνώσεις, προυπηρεσία κλπ)

  2. για την παραγρ. 4.
  ΘΕΛΕΙ ΛΙΓΟ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΩ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΕΟ ΑΝ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ.

  Πέρα από τα αναγραφόμενα στο προτεινόμενο σχέδιο είναι αναγκαίο να περιέχει ερωτήματα σχετικά με τα ακόλουθα τα οποία μόνο ενδεικτικά αναφέρω.

  Ελέγχθηκαν και βρέθηκαν να είναι σε ακέραια και καλή κατάσταση:
  • Οι σφραγίσεις του κατασκευαστή και η συμφωνία των σφραγίδων που αναφέρονται στο έντυπο.
  • Η ηλεκτρική εγκατάσταση
  • Ο αεροδιαχωριστής
  • Ο παλμοδότης
  • Οι οδεύσεις των καλωδιώσεων και η μη παρέμβαση σε αυτές
  • Η λειτουργία του totalizer και η διασφάλιση από παρεμβάσεις.
  • Η λειτουργία βαλβίδων αντεπιστροφής
  • Κλπ

  Επίσης σημαντικό είναι να αποστέλλονται αντίγραφα των δελτίων σφράγισης στην τοπική ελεγκτική υπηρεσία. Πως αλλιώς διασφαλίζεται ο έλεγχος ρύθμισης των `ογκομετρητών στο ΜΗΔΕΝ« ?

  ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟ ΟΛΑ

  ΠΟΙΟΣ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ?
  ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ?

  ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ?

  ΓΙΑΤΙ Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ? ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ?

 • Προτείνεται προσθήκη στην παράγραφο 2, εδάφιο ix, ως εξής:
  «Κάθε τεχνίτης πρέπει να διαθέτει ονομαστική τυποποιημένη βεβαίωση από το εργοστάσιο ή τον αντιπρόσωπο/εισαγωγέα της αντλίας ότι έχει εκπαιδευθεί για τη συντήρηση συγκεκριμένου τύπου αντλιών.
  Οι βεβαιώσεις/εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να αφορούν σε συγκεκριμένους τύπους αντλιών και όχι στο εργοστάσιο κατασκευής των αντλιών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή βεβαίωση για κάθε τύπο αντλιών υγραερίου και φυσικού αερίου.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην επιστολή του ΣΕΕΠΕ με αριθμό Πρωτοκόλλου 2296/30-08-2012, προς τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.