• Σχόλιο του χρήστη 'GS1 Association-Greece' | 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:19

    Πέραν των όσων αναγράφονται επί της συσκευασίας ενός προϊόντος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη διακίνησή του και η εύρρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, προτείνεται η σήμανση κάθε προϊόντος με GS1 γραμμωτό κώδικα (barcode) σύμφωνο με τις προδιαγραφές του διεθνούς συστήματος κωδικοποίησης GS1. Ο εν λόγω γραμμωτός κωδικός θα πρέπει να βρίσκεται καταχωρημένος στο διεθνές μητρώο κωδικών GS1 (GEPIR), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων της επιχείρησης η οποία και κωδικοποιεί το εν λόγω προϊόν.