Άρθρο 01:Ενδείξεις προσυσκευασμένων τροφίμων και ποτών

1. Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται το άρθρο 1 της Οδηγίας ΕΕ 2000/13 και το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως κάθε φορά ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 14:47 | GS1 Association-Greece

  Η επίτευξη ιχνηλασιμότητας των προϊόντων μπορεί να διευκολυνθεί καταλυτικά μέσω της υιοθέτησης του διεθνούς συστήματος κωδικοποίησης και σήμανσης GS1.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:19 | GS1 Association-Greece

  Πέραν των όσων αναγράφονται επί της συσκευασίας ενός προϊόντος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη διακίνησή του και η εύρρυθμη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, προτείνεται η σήμανση κάθε προϊόντος με GS1 γραμμωτό κώδικα (barcode) σύμφωνο με τις προδιαγραφές του διεθνούς συστήματος κωδικοποίησης GS1. Ο εν λόγω γραμμωτός κωδικός θα πρέπει να βρίσκεται καταχωρημένος στο διεθνές μητρώο κωδικών GS1 (GEPIR), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθότητα των στοιχείων της επιχείρησης η οποία και κωδικοποιεί το εν λόγω προϊόν.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:39 | Αθανασία Ντούμα

  Ομοίως θα μπορούσε να δοθεί η δυνατότητα πώλησης προϊόντων με σύντομη ημερομηνία ανάλωσης σε χαμηλότερη τιμή.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:57 | Αθανασία Ντούμα

  Στην μορφή της ισχύουσας αγορανομικής, στο άρθρο 31, υπήρχε διάταξη για δυνατότητα πώλησης σε ξεχωριστό/διακριτό χώρο προϊόντων περασμένης χρονολογίας διατηρησιμότητας με τις προϋποθέσεις που όριζε το ανωτέρω άρθρο. Στο παρόν κείμενο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο αν και στις μέρες μας τέτοια προϊόντα θα μπορούσαν να διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή, σε όφελος των καταναλωτών, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να τα καταναλώσουν άμεσα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:50 | Σύνδεσμος Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος

  Πρόθεση του Συνδέσμου των Εταιρειών Αυτόματης Πώλησης Ελλάδος είναι η διασφάλιση διακίνησης προϊόντων υψηλής ποιότητας μέσο των μηχανημάτων Αυτόματης Πώλησης (στο εξής Α.Π.), η εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού και πάνω από όλα η προαγωγή της δημόσιας υγείας.
  Έτσι, ως ο επίσημος Φορέας του κλάδου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
  Σε σχέση με το σημείο 1 και 2 του Άρθρου 1 της Α.Δ. 3/2012 που τροποποιεί τις παραγράφους 6 και 7 του Άρθρου 1 της Α.Δ. 7/2009 και αφορά τον καθορισμό ανώτατων τιμών διάθεσης ορισμένων προϊόντων, ζητούμε την εξαίρεση των Α.Π. από την προτεινόμενη μείωση της τιμής πώλησης των συγκεκριμένων ειδών για τους χώρους που αναφέρονται.
  Είναι προφανές ότι οι Α.Π. στους χώρους που τοποθετούνται λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς την υποστηρικτική δομή άλλων χώρων –αποθήκες- όπως συμβαίνει π.χ. στην μαζική εστίαση ή τα κυλικεία και συνεπώς χρειάζονται την καθημερινή υποστήριξη από τον τροφοδότη για (ανατροφοδότηση, καθαρισμό, συντήρηση, τεχνικό έλεγχο). Οι ενέργειες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργική και υγειονομική διασφάλιση του καταναλωτή που εξυπηρετείται απ’ το μηχάνημα και κατ΄ επέκταση δημιουργούν μεγάλο κόστος λειτουργίας στην εταιρεία διαχείρισης των Α.Π.
  Επιπροσθέτως, οι Α.Π. τροφοδοτούνται με περιορισμένο πλήθος ειδών – συνήθως αποκλειστικά νερό – και τοποθετούνται σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αθλητικά κέντρα κλπ, κάτι που κάνει την παρουσία των Α.Π. αναντικατάστατη για τον καταναλωτή και κοστοβόρα για την επιχείρηση.
  Σημειώνουμε επιπρόσθετα δε ότι οι Α.Π. λειτουργούν παράλληλα με τα κυλικεία όπου πιθανόν και συνυπάρχουν, προάγοντας έτσι τον θεμιτό ανταγωνισμό.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε ότι δεν είναι σκόπιμο και δεν υπάρχει πλεόνασμα στο μεικτό περιθώριο από την δραστηριότητα αυτή, ικανό να απορροφήσει τη μείωση στις προτεινόμενες τιμές πώλησης.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:36 | Αθανασία Ντούμα

  Για την Οδηγία ΕΕ 2000/12 υφίσταται νέος Κανοσισμός (1169/2011) και κάθε σχετική αναφορά πρέπει να αντικατασταθεί.

 • Σχετικά με τα άρθρα 67, 69 και 71 με τους αντίστοιχους τίτλους:

  – Ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης αλιευμάτων
  – Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης (αλιευτικών προϊόντων)
  – Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

  έχουμε να παρατηρήσουμε:

  (1) Τόσο οι ενδείξεις επί των πινακίδων λιανικής πώλησης, όσο και τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και αποτελούν ρυθμίσεις θετικές για τη λιανική πώληση και την εμπορία των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
  Η πρόβλεψη για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας να υπάρχει η ένδειξη και του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας «στην οποία εκτυλίχθηκε το στάδιο τελικής ανάπτυξης του προϊόντος», βοηθάει στον υγιή ανταγωνισμό των προϊόντων.
  (2) Όσον αφορά την απαγόρευση ψαριών μικρού μεγέθους, περιλαμβάνεται διάταξη που εξαιρεί τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, λύνει οριστικά το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι ιχθυοκαλλιεργητές με το ισχύον καθεστώς (διώξεις από Λιμεναρχεία, κ.λπ.).
  (3) Αντί του όρου «αλιεύματα», να χρησιμοποιείται ο όρος «προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» που χρησιμοποιείται και στην Κοινοτική ορολογία.

  Νίκος Αναγνόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 09:36 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ – ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΒΤ

  Η νέα προσέγγιση του Κώδικα Αγορανομικών Διατάξεων, οι Κανόνες Διακίνησης Εμπορίας Προϊόντων Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ,) βρίσκονται σε σωστή κατεύθυνση, αντλώντας τα βασικά τους στοιχεία από την Ευρωπαϊκή αντίστοιχη τοποθέτηση στο θέμα και μιλώντας στον χρήστη, απλά και κατανοητά.

  Το πρώτο και βασικό μέλημα είναι η νομοθετική κατάργηση του ισχύοντος Αγορανομικού κώδικα και των παραμέτρων του, που ιστορούν μέχρι και 80 χρόνια. Δεύτερο σπουδαίο σημείο είναι η διασφάλιση ότι οι ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., θα παραμείνουν απλοί και λειτουργικοί και ότι θα αποφευχθεί στο μέλλον η υπερφόρτωση τους με κάθετους κανόνες που θα μιλάνε για αναποτελεσματικές λεπτομέρειες και θα επαναφέρουν σιγά σιγά τον τωρινό κώδικα Α.Δ.

  Αν θα έπρεπε κάποιος να επισημάνει κάτι αυτό θα ήταν ότι:

  1. Στους Οριζόντιους Κανόνες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η όποια άμεση πώληση αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή να γίνεται μόνο μέσα από νόμιμες θεσμοθετημένες διαδικασίες για αποφυγή νοθείας, παραπλάνησης, αισχροκέρδειας και φοροδιαφυγής.

  2. Να μην απαγορεύεται ή συσκευασία ελαιολάδου και σπορέλαιων από την ίδια γραμμή παραγωγής αλλά να επιβάλλεται να υπάρχουν ξεχωριστοί δεξαμενικοί χώροι και σωληνώσεις μεταφοράς μέχρι τη γραμμή συσκευασίας.
  Σε μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένες δυνατότητες κεφαλαίων, το μια ή δύο γραμμές παραγωγής είναι σπουδαίο για να προχωρήσουν ή όχι την επένδυση.

  3. Επίσης όποια ζήτηση στοιχείων ( τιμοκαταλόγους ) από ορισμένους παραγωγούς, χωρίς λόγω, δημιουργεί άσκοπη γραφειοκρατία και επιβάρυνση του κοστολογίου του Υπουργείου και των Επιχειρήσεων. Όταν το Υπουργείο θέλει να ερευνήσει κάτι , κάλλιστα μπορεί να ζητήσει και να πάρει ότι θέλει από τον κλάδο, την ομάδα ή την επιχείρηση που το ενδιαφέρει. Η τάση να μαζεύουμε στοιχεία και να μην τα κάνουμε τίποτα, απλώς για να δικαιολογούμε θέσεις, πρέπει να σταματήσει στα πλαίσια του νοικοκυρέματος των Υπουργείων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 07:46 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Η συγκεκριμένη οδηγία τελεί υπό κατάργηση. Στο Άρθρο 5 μάλιστα γίνεται αναφορά στον Κανονισμό 1169/2011 που θα αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη Οδηγία.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2012, 18:42 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ

  Καθοδηγούμενος από την παρ.8 του αρθ.3 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ πιστεύω οτι θα ήταν πιο ειλικρινές προς τον καταναλωτή, να αναγράφεται πραγματικά στη συσκευασία η χώρα παραγωγής του προϊόντος. Επίσης προτείνω δίπλα στην χώρα παραγωγής να αναγράφεται ο κωδικός της μονάδας παραγωγής, ώστε να είναι πιο εύκολη η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και να μπορεί να ελεγχθεί η πωλήτρια εταιρία για το αν πράγματι αναγράφει την σωστή χώρα προέλευσης. Η συνήθης επιγραφή «παρασκευάζεται στην Ε.Ε. για λογαρισμό της Χ» δεν μας λέει κάτι χειροπιαστό για την προέλευση, παρά μόνο δηλώνει οτι η εταιρία Χ είναι αγορανομικά υπεύθυνη για τη κυκλοφορία του προϊόντος. Αυτό όμως δεν προφυλάσσει πραγματικά τον καταναλωτή, ούτε τον εξυπηρετεί όταν θέλει να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή. Ένα παράδειγμα: Αν η εταιρία Χ πουλάει το ίδιο προϊόν παραγόμενο σε δύο χώρες (π.χ. γάλα εβαπορέ παρασκευασμένο πότε από έναν προμηθευτή στην Γερμανία και άλλοτε από έναν στην Ολλανδία, ανάλογα με τις τιμές και τη διαθεσιμότητα) και ανακοινωθεί στα ΜΜΕ οτι σε μια από τις δύο χώρες υπάρχουν στο συγκεκριμένο προϊόν κρούσματα τοξίνης Μ1, πως θα προφυλαχθεί άμεσα ο καταναλωτής; Δεν μπορεί να κρίνει από το Lot number, το Bar-code αναφέρεται στην εταιρία πώλησης και όχι στην εταιρία παραγωγής, και η εταιρία Χ δεν θα σπεύσει να παραδεχθεί κάτι αν της τηλεφωνήσουν. Ο ΕΦΕΤ τέλος, δεν έχει τη δυνατότητα να ειδοποιήσει άμεσα τα Super Markets όλης της χώρας για την έγκαιρη ανάκληση της παρτίδας…

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 18:20 | XAIM KOEN

  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΝΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΑΣΤΟΧΟΣ.
  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ «ΔΗΘΕΝ».

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 18:54 | XAIM KOEN

  Πέραν των όσων αναφέρονται περί ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗΣ αναγραφής της ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ κτλ, καλόν θα ήταν να αρχίσει να εισάγεται και ένας συντελεστής που θα υποδηλώνει το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ του προϊόντος ΚΑΙ της συσκευασίας του, δηλ. ένας ΕΜΦΑΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ π.χ. από 1-100, που θα εμπεριέχει το συνολικό ενεργειακό κόστος παραγωγής, μεταφοράς, συσκευασίας και απόρριψης αυτού καθώς και των λοιπών επιπτώσεων αυτού στο περιβάλλον μετά την κατανάλωσή του, κατά τους αντίστοιχους συντελεστές ενεργειακής κλάσης ηλεκτρικών συσκευών.
  Έρευνες σχετικά με το θέμα έχουν ήδη γίνει (βλ. «Product Environmental Life-Cycle Assessment»,
  «Cumulative Energy Demand As Predictor for the Environmental Burden of Commodity Production» κ.α.).

  Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ΣΑΦΩΣ η περιεκτιότητά του προϊόντος σε μεταλλαγμένα και σε βιομηχανοποιημένα συστατικά που δεν είναι κοινώς γνωστά στον τυχαίο καταναλωτή.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 15:06 | Ιωάννης Αμβροσιάδης

  Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των θέσεων που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του Αγορανομικού Κώδικα, έρχεται νέα διαβούλευση, από το ίδιο το Υπουργείο για τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Ομολογώ ότι αυτό υπήρξε για μένα μια τεράστια έκπληξη, ειδικότερα τις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάμε ως κράτος και πολίτες αυτού του κράτους. Ειλικρινά δεν κατανοώ τον λόγο της ύπαρξης των δύο αυτών νομοθετικών κειμένων τουλάχιστο0ν όσον αφορά τα τρόφιμα. Ως γνωστό ανήκουμε, ακόμη τουλάχιστον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί υπάρχει πληθώρα Κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία της Υγείας και των Συμφερόντων των Καταναλωτών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, του ΚΑΝ.(ΕΚ) 178/2002. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί τον κορμό όλων των επόμενων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα (τρόφιμα) και οι οποίοι ως Κανονισμοί έχουν την ισχύ Νόμου για το κάθε κράτος μέλος. Νομοθετεί λοιπόν η Ε.Ε. και απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να ορίσουν τις αρμόδιες αρχές που θα αναλάβουν την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Και η Πολιτική Ηγεσία της Ελλάδας, για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των πολιτών της, όσον αφορά τα τρόφιμα, όρισε ως αρμόδιες αρχές τον ΕΦΕΤ και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (ΚΥΑ 088/2006). Και ενώ εκ πρώτης όψεως τα πράγματα φαίνονται ξεκάθαρα, βλέποντας τις δύο πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαπιστώνει εύκολα ότι η «Νομολαγνεία» στην Ελλάδα εξακολουθεί και βασιλεύει απτόητη. Φαίνεται ότι όσο περισσότερες αρμοδιότητες έχει ένα Υπουργείο, τόσο πιο πολλές οργανικές θέσεις μπορεί να δικαιολογήσεις και συνεπώς τόσο περισσότερους εργαζόμενους θα μπορούσε, θεωρητικά τουλάχιστον σήμερα, να απασχολήσει. Σίγουρα τα μισά και περισσότερα άρθρα του αγορανομικού Κώδικα και πολύ περισσότερα από τα άρθρα των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., θα μπορούσαν να διαγραφούν χωρίς να υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς. Αντίθετα μάλιστα η αγορά ίσως θα λειτουργούσε καλύτερα, αφού θα είχε απαλλαχτεί από τους ελέγχους δύο υπηρεσιών, τους οποίους ελέγχους ούτως ή άλλως διενεργούν άλλες, πλέον αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. Η ανεξήγητη αυτή προσπάθεια παρεμβατισμού και δημιουργίας «Κανόνων» και «Κωδίκων» στην αγορά των τροφίμων δεν πιστεύω να υπάρχει σε κανένα αναπτυγμένο κράτος. Λέγεται ότι ο αμερικάνικός FDA απασχολεί για τον έλεγχο των τροφίμων τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων που απασχολεί συνολικά και η Ελλάδα. Η διαφορά είναι όμως ότι ο FDA προστατεύει 200.000.000 πολίτες. Οι απόψεις αυτές ίσως ακούγονται ελαφρώς «Μνημονιακές», αν όμως αντιπαραβάλλει κανείς τα δύο προαναφερθέντα κείμενα του ίδιου Υπουργείου, εύκολα θα διαπιστώσει τις αλληλοεπικαλύψεις που υπάρχουν ακόμη και σε αυτά. Ειλικρινά εύχομαι το λάθος να το κάνω εγώ και ότι όλα είναι «καλώς κείμενα». Αν όμως πράγματι υπάρχουν οι αλληλοεπικαλύψεις στο αντικείμενο του ολοκληρωμένου ελέγχου των τροφίμων, τότε σίγουρα όλοι οι «Κώδικες» και «Κανόνες» μας οδηγούν αρκετά βήματα προς τα πίσω. Και κατά συνέπεια η λήψη τολμηρών αποφάσεων θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι περισσότερο από επιβεβλημένη.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 12:55 | Nord

  Γιά τά τρόφιμα, θεωρώ απαραίτητη τήν αναγραφή χώρας προέλευσης, βάρος {ή όγκο) καί άν είναι προϊόν βιοτεχνολογίας (μεταλλαγμένο) σέ ευδιάκριτη φανερή μορφή

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 22:03 | Παναγιώτα Τ.

  Συμφωνώντας με τις εύστοχες παρατηρήσεις του κ. Τσιώτσιου θεωρώ ότι η ακριβής αναγραφή της χώρας προέλευσης και του παραγωγού θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή για το προϊόν που πρόκειται να αγοράσει καθώς και στην αποφυγή της καταστρατήγησης των ισχυόντων νόμων αφού θα είναι ευχερέστερος ο έλεγχος και η διασταύρωση της αλήθειας των αναγραφόμενων στη συσκευασία πληροφοριών αλλά και ο έλεγχος του προϊόντος στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη απόσυρσης αυτού (π.χ για υγειονομικούς λόγους που εμφανίστηκαν μετά την κυκλοφορία του).
  Ευχαριστώ

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 15:49 | Χρ. Α,

  152 άρθρα ,7 μέρες για διαβούλευση και προσπάθεια πλήρους κάλυψης Τόσο πολλών και ανομοιων θεμάτων είναι φιλόδοξο , περίεργο , και μπορει να εκληφθει ομιχλώδες ως προς τις προθέσεις. Ο κος Σκορδας ήταν πάντα ανοιχτός , θετικός και λογικός ελπίζω να συνεχίσει να είναι έτσι

 • Να αναγράφεται κάπου ΦΕΝΕΡΑ ο λόγος του όγκου της συσκευασίας προς τον όγκο του εμπεριεχομένου προϊόντος.
  Έτσι θα αποφύγουμε την συνήθη παραπλάνηση ογκωδών συσκευασιών με περιεχόμενο 2/3 και κάποτε …1/2…
  …ΑΛΛΑ ΚΑΙ -κυρίως- την δημιουργία μεγαλύτερου όγκου σκουπιδιών, άνευ λόγου.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 19:26 | Στέφανος Θωμάς

  Θα συμφωνήσω με τις περισσότερες παρατηρήσεις όσων έχουν το κουράγιο να ασχοληθούν. Ειδικά αυτή περί δημοσίου, μόνο που το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι λέει μια σοφή ελληνική παροιμία.
  Πιστεύω επίσης ότι, η υποχρέωση αναγραφής της χώρας προέλευσης, μαζί με την ενδεικτική τιμή ή τα συστατικά του προϊόντος, είναι πολύ καλή ιδέα.
  Ποιο σημαντικό όμως είναι να γίνουμε συνηδητοποιημένοι καταναλωτές, ώστε να μην μας εκμεταλέυονται.
  Με εκτίμηση!

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:59 | Ιωάννης Τσιώτσιος

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ των ήδη υποβληθέντων σχολίων, θεωρώ επιβεβλημένη :

  α- την ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ αναγραφή της ΧΩΡΑΣ παρασκευής/παραγωγής του εκάστοτε προσυσκευασμένου τροφίμου – ποτού (εν αντιθέσει με ό,τι εφαρμόζεται σήμερα, π.χ. «παράγεται στην Ε.Ε.»)
  και
  β- την ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ αναγραφή – σε περίπτωση προϊόντων private label (ιδιωτικής ετικέτας) – του παραγωγού του όποιου τέτοιου τροφίμου – ποτού (εν αντιθέσει με ό,τι εφαρμόζεται σήμερα,π.χ. «παρασκευάζεται/συσκευάζεται στην Ελλάδα/Ε.Ε. για λογαριασμό της ΧΧΧΧΧΧ Α.Ε.).

  Με εκτίμηση.

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 10:38 | P.D.A

  παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο.
  εαν δεν γινει αυτο πρωτα ειναι σαν να κτιζεις στην αμμο παλατια.
  ευχαριστω.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 13:49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣp

  ΝΑ ΧΑΙΡΕΤΗΣΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ,ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ,ΑΦΟΥ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠ ΟΨΗ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.ΣΥΡΙΟΥ,ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ,ΟΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.
  1.ΟΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΜΕΝΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ,ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΩΣ ΟΠΛΟ ΕΚΤΟΠΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΑΣΜΩΝ -ΟΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ-ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΣΟ ΟΣΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΧΩΡΙΟΥ- ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ.
  2.Ο ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ,ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.
  3.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ,ΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
  ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠ΄ΟΨΗ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΟΥΡΕΒΕΣΗΣ
  pankourevessis@gmail.com

 • 20 Σεπτεμβρίου 2012, 19:25 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΡΔΑ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΕΦΕΤ ΚΑΙ Η ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!!!
  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977401970
  ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 20:28 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΡΙΟΣ

  Η ΟΔΗΓΙΑ 200/13 ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2014 ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1169/2011
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΩΣΤΕ ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ