• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΕΜΠΧΠΑ' | 21 Οκτωβρίου 2012, 20:55

    Αξιότιμοι κύριοι, Στο σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με στόχο ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και των επιμέρους Διευθύνσεών της. Επιπλέον στο σχέδιο νόμου φαίνεται να «κλειδώνουν» οι ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις Γενικές Διευθύνσεις Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, παρ’ όλο που για την οργάνωση και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων προβλέπεται η μελλοντική έκδοση του ΠΔ, αναγνωρίζοντας ενδεχομένως το πρώιμο της οριστικοποίησής τους σε επίπεδο Νόμου. Ειδικότερα, στο Άρθρο 04 «Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων», στην παράγραφο 1, που αφορά στην κατανομή των 70 προβλεπόμενων θέσεων για τις επιλεγμένες ειδικότητες (μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών κλπ.), διαπιστώνουμε ότι απουσιάζει πλήρως η ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ). Με βάση της περιγραφόμενες στο νομοσχέδιο αρμοδιότητες, εκτιμούμε ότι ο ΜΧΠΠΑ αποτελεί καίρια ειδικότητα για τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους: 1. Αποτελεί την κατεξοχήν αρμόδια ειδικότητα για τη διαδικασία της χωροθέτησης που πλέον αποτελεί στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 2. Διαθέτει όλα τα ουσιαστικά προσόντα, λόγω της φύσης των σπουδών, να διαχειριστεί θέματα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, σχεδιασμού και παρακολούθησης εφαρμογής Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, αξιολόγησης επενδύσεων, κ.α. 3. Έχει -λόγω της φύσης των σπουδών- μια καινοτομική προσέγγιση, αυτή της ολοκληρωμένης θεώρησης του χωρικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Πρόκειται για ειδικότητα μηχανικών με νέο σε ηλικία και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς έως σήμερα από τη δημόσια διοίκηση, παρ’ όλο που το ελληνικό κράτος επένδυσε σε αυτή, συστήνοντας και λειτουργώντας δύο πανεπιστημιακά τμήματα πολυτεχνικής κατεύθυνσης (στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΠΘ) εδώ και μια εικοσαετία. Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή έγινε ενδεχομένως λόγω άγνοιας της δημόσιας διοίκησης για την εν λόγω ειδικότητα και μεγάλων χρόνων αδράνειας στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών της, πρόβλημα που ανακύπτει συνεχώς καθώς τα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών είναι παλαιότερα της δημιουργίας της ειδικότητας. Η παράβλεψη δε αυτή στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διαιωνίζει το πρόβλημα, καθώς η περιγραφή των θέσεων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες θα παραμείνει ίδια για δεκαετίες, όπως προκύπτει από την έως σήμερα εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε την προσθήκη της ειδικότητας στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, για τη στελέχωση των εν λόγω Διευθύνσεων, πιστεύοντας ότι μόνο θετικά μπορεί να συνεισφέρει στο έργο των νέων μονάδων. Με εκτίμηση, Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννα Δούνια Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Αιμιλία Αλεξανδροπούλου Πληροφορίες για το επιστημονικό πεδίο: UNITED NATIONS, «SPATIAL PLANNING: Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition», New York and Geneva, 2008 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf Φυσιογνωμία σπουδών στην Ελλάδα: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ): http://www.prd.uth.gr/el/department/character Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): http://www.auth.gr/plandevel