Άρθρο 04: Στελέχωση των Γενικών Διεύθυνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων

1. Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες σαράντα οκτώ (48) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, έξι (6) θέσεις ΔΕ και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΥΕ, που καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει στο δημόσιο είτε στο σύνολό του είτε κατά πλειοψηφία, με αντίστοιχη κατάργηση των οργανικών θέσεων στον φορέα από τον οποίο προέρχονται. Στους μετατασσόμενους αναγνωρίζονται μισθολογικά και βαθμολογικά, ως έτη δημόσιας υπηρεσίας, τα χρόνια που είχαν υπηρετήσει στον φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση σύστασης προσωποπαγούς ή προσωρινής θέσης για μεταφορά ή μετάταξη υπαλλήλων από άλλους φορείς, δεσμεύεται αντίστοιχης κατηγορίας κενή θέση από τις προαναφερόμενες. Για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται να γίνονται μετατάξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού.
Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ως εξής: πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, επτά (7) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, δύο (2) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής) , έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Χημικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Δασονόμου, τρεις (3) θέσεις ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικού προσωπικού).
2. Στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, μεταφέρονται και οι οργανικές θέσεις του πρώην Γραφείου Ελληνικού, που είχαν συσταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α΄70), καθώς και η θέση του μετακλητού προϊσταμένου του πρώην Γραφείου Ελληνικού, που είχε συσταθεί την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4062/2011 (Α΄70) και αποτελεί πλέον θέση προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικών Επενδύσεων.
3. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων στελεχώνεται με απόσπαση, μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στο Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα ή με διορισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται να γίνονται αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού.
4. Για την κάλυψη έκτακτων ή εξειδικευμένων αναγκών της Γενικής Γραμματείας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόμενα από αυτά νομικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την προσωρινή απόσπαση υπαλλήλων, για διάστημα έως έξι μήνες με αποκλειστική απασχόληση. Για την απόσπαση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατά τα ως άνω προσωρινή διάθεση απαιτείται συγκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νομικού προσώπου.
5. Για την υποβοήθηση του έργου της Γενικής Γραμματείας Σταρτηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργεία και λοιποί φορείς του Δημοσίου υποχρεούνται να της παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, καθώς και πληροφοριακό ή έντυπο υλικό και κάθε αναγκαία διευκρίνιση επ’ αυτών.
6. Στη Γενική Γραματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων μεταφέρονται οι θέσεις του προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων, μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό 1ο της Κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων που συστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 108/2010 (Α΄190) και πλέον μετονομάζεται σε θέση προϊσταμένου της Γενικής Γραματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθώς επίσης μεταφέρονται και οι θέσεις των μετακλητών συνεργατών του, που στελεχώθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποποίση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).
7. Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων (Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων) της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4024/2011 ( Α΄226 ), με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για την ειδικότητα και τα προσόντα του προίσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικών Επενδύσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εν ελλείψει υπαλλήλων με οργανική θέση στη Γενική Γραμματεία ΣΤαρτηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα του προηγουμένου εδαφίου προσόντα, μπορεί να αντίθενται καθήκοντα αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων σε υπαλλήλους που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας αυτής και υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226), ), με την επιφύλαξη των διάταξεων των παραγράφων 2 και 7 του παρόντος άρθρου για την ειδικότητα και τα προσόντα του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικών Επενδύσεων.

 • Tα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με προσπάθειες της εκάστοτε Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να διαμορφώσει ένα ευνοϊκό επενδυτικό πλαίσιο και να τονώσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Προσπάθειες τελικά αναποτελεσματικές λόγω αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού, αλλά και του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθούν στην τόνωση της ανάπτυξης. Έτσι, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, από την ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 3908/2011, υπάρχει η ανάγκη αναθεώρησης ή και πλήρους τροποποίησής του, γεγονός που δεν συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων.

  Καταρχήν, βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι η δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος και ενός εξίσου σταθερού επενδυτικού πλαισίου. Ο κατακερματισμός των φορέων, υπηρεσιών και γραφείων που διαχειρίζονται τα επενδυτικά προγράμματα και ειδικά αυτά που μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατηγικού χαρακτήρα, είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και σχημάτων για τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Νόμου κλπ (βλέπε Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ, Γεν. Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείο Γεωργίας, ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών, Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, ΕΦΕΠΑΕ, Invest in Greece, Διαχειριστικές, ΜΟΔ, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ψηφιακές Ενισχύσεις, παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ κλπ). Αν λάβουμε υπόψη μας και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση μιας επένδυσης, (ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομίες, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, Δασαρχεία, Πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΟΤ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιμελητήρια, Τραπεζικά Ιδρύματα κλπ) θα συνθέσουμε το πολυδαίδαλο σύστημα του ελληνικού κράτους (δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) που το μόνο που καταφέρνει με τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαμόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού χαρακτήρα, είτε μη στρατηγικού.

  Επιθυμούμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας στη διάκριση στρατηγικών και μη επενδύσεων χωρίς τη θέσπιση κατάλληλων κριτηρίων που να την αιτιολογούν.

  Προϋπόθεση για την αναστροφή του κλίματος είναι η δημιουργία μιας Κεντρικής Υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των επενδυτικών σχεδίων. Η Υπηρεσία οφείλει να έχει κεντρική και περιφερειακή οργάνωση διαθέτοντας γραφείο σε κάθε Περιφέρεια της χώρας και ειδικά κοντά ή εντός των θεσμοθετημένων ΒΕΠΕ για την αξιολόγηση, διαχείριση, έλεγχο όλων επενδυτικών σχεδίων.

  Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός και η αναγκαία περιφερειακή της οργάνωση, η Υπηρεσία οφείλει να είναι στελεχωμένη με ικανό αριθμό υπαλλήλων των οποίων το γνωστικό αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται από τα πτυχία τους και τα επαγγελματικά τους προσόντα να καλύπτει όσο το δυνατόν ευρύτερα τις ανάγκες του εγχειρήματος. Απορίας άξιο είναι η παράλειψη σημαντικότατων ειδικοτήτων για τη λειτουργία της προτεινόμενης εκ του Ν/Σ Υπηρεσίας με επαρκή επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία (Χημικούς Μηχανικούς, Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Ναυπηγούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Γεωλόγους κ.α.). Η Γενική Δ/νση της Υπηρεσίας οφείλει να στελεχώνεται από κατάλληλα έμπειρα στελέχη της αγοράς τα οποία θα προσλαμβάνονται με 5 ετή σύμβαση έργου με δικαίωμα 3 ετούς ανανέωσης και τα οποία πρέπει να αξιολογούνται ετήσια για το έργο τους και την επίτευξη των στόχων, που θα τους τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

  Η κατάθεση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορεί και οφείλει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους οφείλει να ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.

  Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το Μητρώο Ανεξάρτητων Αξιολογητών και το Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών τα οποία δημιουργήθηκαν προσφάτως βάσει του Ν. 3908/2011, να ενισχυθούν περαιτέρω (κατάρτιση, στελέχωση με περισσότερα άτομα, συνεχείς ανανέωση) και να λειτουργήσουν αξιοκρατικά. Αντ’ αυτού παρατηρούμε ότι επιχειρείται επαναφορά σε καθεστώς στο οποίο καρποφόρησαν φαινόμενα διαφθοράς και μονοπώλησης των επενδύσεων.

  Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης σε περισσότερες από 2 υποθέσεις να γίνεται αυτόματη διαγραφή των αξιολογητών και των ελεγκτών από το μητρώο. Οι αμοιβές τους να προέρχονται εξ ολοκλήρου από τα παράβολα που κατατίθενται από τον φορέα της επένδυσης στον λογαριασμό του Υπουργείου, τα οποία οφείλουν να εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες αξιολόγησης και ελέγχων. Επίσης, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των οργάνων ελέγχων πρέπει να επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον φορέα της επένδυσης. Η αμοιβή των οργάνων ελέγχων και των αξιολογητών να καταβάλλεται άμεσα με την κατάθεση της έκθεσης ελέγχου ή της έκθεσης αξιολόγησης και να διαμορφώνεται βάσει της μέσης τιμής της αγοράς για την εκτέλεση παρόμοιων εργασιών.

  Βασικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται ως πρωτεύοντα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων θα πρέπει να είναι:
  – Η υποκατάσταση των εισαγωγών.
  – Η εξωστρέφεια και η δυνατότητα εξαγωγών.
  – Η προσέλκυση συναλλάγματος – ξένων κεφαλαίων.
  – Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  – Η προστασία του περιβάλλοντος (αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα).
  – Η τεχνολογική στάθμιση των επενδυτικών σχεδίων έτσι ώστε να πριμοδοτούνται επενδύσεις που αφορούν τεχνολογικές καινοτομίες και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής.
  – Η αξιοποίηση των ΒΕΠΕ και ενίσχυσή τους στα πρότυπα του εξωτερικού έτσι ώστε να διαθέτουν το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων.
  – Οι συνέργειες με εγχώριους ερευνητικούς φορείς για αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.

  Η υποβολή θετικής γνωμοδότησης – έγκρισης δανείου από τραπεζικό ίδρυμα δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική για την υπαγωγή μιας επένδυσης στα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής να γίνεται:
  Α) Με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  Β) Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή ταμειακών διαθέσιμων που προκύπτουν από αποτελέσματα τριμήνου.
  Γ) Με δέσμευση ρευστοποίησης παγίων χωρίς δυνατότητα μεταβολής μετά την υπαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα.

  Βασικό στοιχείο όλων των προγραμμάτων, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, πρέπει να είναι η εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση όλων των επενδυτικών προγραμμάτων. Αυτό είναι δυνατό να γίνει μόνο με την δυνατότατα εκταμίευσης του 100% του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από οποιαδήποτε ίδρυμα ή φορέα έχει τη δυνατότητα και τη φερεγγυότητα τέτοιου είδους εγγυήσεων (πέραν δηλ. των τραπεζών) για όλα τα επενδυτικά προγράμματα και όχι περιοριστικά μόνο για τον Ν. 3299/2004. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή πρέπει να σταθεί και το ΕΤΕΑΝ το οποίο οφείλει να ενισχυθεί με περαιτέρω κεφάλαια για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως ένας κρατικός φορέας εγγυήσεων και πιστώσεων, μοχλός σταθερότητας και ανάπτυξης για τη χώρα.

  Οι εκταμιεύσεις της επιχορήγησης, εφόσον επιλεγεί η χρηματοδοτική, να είναι δυνατή με τους ως εξής τρόπους:
  Α) 100% καταβολή της επιχορήγησης με την απόφαση υπαγωγής της επένδυσης και την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10%.
  Β) Ποσοστό ίσο με 25% χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, με την υποβολή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των στοιχείων της επένδυσης (τιμολόγια, εξοφλήσεις, συμφωνητικά κλπ) και χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής επιτόπιου ελέγχου. Το επόμενο 25% της επιχορήγησης με την υλοποίηση και πιστοποίηση – έλεγχο του 50% του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και την πιστοποίηση καταβολής του 50% της ιδίας συμμετοχής. Αντίστοιχη διαδικασία να προβλέπεται για την υλοποίηση του 75% του έργου (υποβολή στοιχείων ηλεκτρονικά για εκταμίευση της επόμενης δόσης) και του 100% του έργου (πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας).

  Σε περίπτωση που επιλεγεί η ενίσχυση με φορολογικά κίνητρα, να είναι δυνατή η ενίσχυση να δίνεται τουλάχιστον εντός 2 ετών από την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Επίσης προτείνουμε τα επιλέξιμα πάγια, κατά την υπαγωγή της επένδυσης, να απαλλάσσονται ΦΠΑ.

  Οι ενδιάμεσοι επιτόπιοι έλεγχοι από μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την γνωστοποίηση του ορισμού τους. Η κατάθεση της έκθεσης ελέγχου θα πρέπει να κατατίθεται εντός 15 ημερών από την κατάθεση εκ μέρους του φορέα της επένδυσης όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που ζητήθηκαν εγγράφως από το ΚΟΕ.

  Η σύσταση Οργάνων Επανελέγχων των επενδύσεων από μικτό κλιμάκιο (ΣΔΟΕ, Υπουργείου Ανάπτυξης, ΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητήριο, Όργανα της ΕΕ) μετά την πάροδο έως και 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλει άμεσα να τεθεί σε ισχύ.

  Σε περίπτωση υιοθέτησης περιβαλλοντικών πρακτικών που προχωρούν πέραν των υποχρεώσεων της νομοθεσίας, για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τη συμπαραγωγή ενέργειας ή την χρήση ανανεώσιμων πηγών (αποκλειστικά για ιδία κατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας), για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ουσιών από απόβλητα, οι εξοπλισμοί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι μελέτες να ενισχύονται σε ποσοστό μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες δαπάνες της επένδυσης (σε κάθε περίπτωση ο Μ.Ο. του ποσοστού της επιχορήγησης να μην υπερβαίνει τα ποσοστά που έχουν προβλεφθεί από τον Ν. 3908/2011) έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα στην περιβαλλοντική βελτίωση των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση πόρων άρα και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

  Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την ενίσχυση επενδύσεων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της οικονομικής δραστηριότητας σε ποσοστό 60% των συνολικών χρηματοδοτήσεων που δίνονται ετησίως από όλα τα προγράμματα.

 • 9 Νοεμβρίου 2012, 12:22 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Χημικών Μηχανικών-Μηχανικών Διεργασιών

  Συνάδελφοι Χημικοί Μηχανικοί επιχειρηματολόγησαν με επάρκεια για την απαράδεκτη απουσία των κατ’ εξοχήν αρμοδίων επιστημόνων από τη στελέχωση της υπηρεσίας που θα είναι υπεύθυνη για τις Αδειοδοτήσεις στη μεταποίηση.

  Έχουμε να προσθέσουμε ότι απαράδεκτη είναι η απουσία και άλλων επιστημόνων και μηχανικών όπως Ναυπηγών, Μεταλλειολόγων και Μεταλλουργών Μηχανικών, Γεωπόνων κ. ά.

  Με την ευκαιρία σημειώνουμε:
  • Όσοι εργάζονται στο ΥΠΑΝ και εισηγούνται παρόμοια νομοθετήματα, καλό θα είναι να παρακολουθούν τα διεθνώς κρατούντα, να επισκέπτονται εκθέσεις όπως ACHEMA, AchemAsia, AchemAmerica και επιτέλους να ανοίγουν το internet.
  • Επειδή η αντίληψη του ΥΠΑΝ για το επάγγελμα του μηχανικού όπως έχει αποτυπωθεί στο ν. 3982/2011-Μέρος Α και στο ν. 4072/2012 (Άρθρο 228) προκαλεί κάθε νοήμονα επαγγελματία μηχανικό, δεν μας εκπλήττουν οι παραλήψεις και οι αστοχίες του συγκεκριμένου Άρθρου. Απλώς διερωτόμεθα πώς είναι δυνατόν να ομιλούμε για ανάπτυξη με τέτοιες αντιλήψεις και νοοτροπίες.

 • 8 Νοεμβρίου 2012, 19:49 | ΚΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Σ.ΕΚ.Α.
  Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων
  Νικηταρά 8-10, 10678 Αθήνα, Fax: 210 3816584, Κιν. 6977509501
  Email: sekarchaeologists@gmail.com, https://sites.google.com/site/ektaktoiarchaiologoi/
  Το νομοσχέδιο εντάσσεται στη γενικότερη αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης και επί της ουσίας καταργεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την υπάρχουσα νομοθεσία. Προβλέπει μεταθέσεις, μετατάξεις, εφεδρείες, απολύσεις, κλείσιμο οργανισμών, ακόμη και αλλαγές ως προς την ανάθεση καθηκόντων από τα αρμόδια υπουργεία σε άλλα υπουργεία και υπηρεσίες (π.χ. γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ). Στο Άρθρο 4 επιτρέπει να γίνονται μετατάξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων», μετατρέποντας τους αρχαιολόγους σε υπαλλήλους -και τυπικά- του υπουργείου Ανάπτυξης. Η στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (που αφορά στη διαχείριση λιμανιών, δρόμων, σιδηροδρόμων και άλλων δημόσιων έργων) με άτομα διαφόρων ειδικοτήτων φανερώνει ξεκάθαρα τον ρόλο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ειδικά για τον τομέα Πολιτισμού αποβλέπει στην επίσπευση της αρχαιολογικής έρευνας και στην ταχύτερη αντιμετώπιση των «εμποδίων» που προκύπτουν απ αυτήν. Η σύσταση της γραμματείας από 70 άτομα που θα αποτελέσει το «μικρό» και «ευέλικτο» σχήμα, που θα απλοποιήσει τις γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες, ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την πλήρη εμπορευματοποίηση του πολιτισμού. Οι αποφάσεις της γραμματείας για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων και της πολιτισμικής κληρονομιάς θα υποκαταστήσουν τις γνωμοδοτήσεις τους ΚΑΣ, οι οποίες στηρίζονταν κατά κύριο λόγο στον ισχύοντα αρχαιολογικό νόμο και θα λαμβάνονται πλέον κάτω από τις πιέσεις δήμων, των επενδυτών -ιδιωτών κ.α., οι οποίοι και επιζητούν ταχύτατες αυξήσεις κερδών από τις επενδύσεις τους.
  Το πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και νυν τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού, παραδίδεται άνευ όρων και πέραν νόμων στην «ανάπτυξη». Ακολουθεί τη στρατηγική ιδιωτικοποίησης του Πολιτισμού αλλά και αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την υλοποίηση του Καλλικράτη στον Πολιτισμό με συγχωνεύσεις – καταργήσεις Υπηρεσιών, με τελικό στόχο μία Εφορεία Αρχαιοτήτων ανά Περιφέρεια.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΕΚ.Α.

 • Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε ως επιστήμονες γενικότερα και ως κλάδος ειδικότερα, μπροστά σε ένα νομοσχέδιο που παραγνωρίζει αν όχι αδικεί κατάφορα την επιστήμη των Χημικών Μηχανικών και τους συναδέλφους που εργάζονται στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

  Στο Σχέδιο Νόμου που προετοίμασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αφορά τη Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, προτείνεται η δημιουργία Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων η οποία θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  (α) Διαμορφώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό των επενδύσεων και την παρακολούθηση προόδου επενδυτικών προτάσεων.
  (β) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την αδειοδότηση των Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν.3894/2010 (Α΄204).
  (γ) Έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση των Ιδιωτικών Στρατηγικών Επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύει.
  (δ) Υποστηρίζει την Ειδική Μονάδα Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4072/2012 στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης, για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησομένων αδειών ή της παροχής άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης επενδύσεων, ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011 και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων αρχών για την επιτάχυνσή τους.
  (ε) Έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, όπως υφίστανται σήμερα.
  (στ) Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των ειδικών αδειοδοτικών ρυθμίσεων των άρθρων 6 έως 13 του ν. 3894/2010 (Α΄204), όπως ισχύουν.
  (ζ) Εποπτεύει το Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων της παραγράφου 4δ του παρόντος άρθρου.
  (η) Εποπτεύει το Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων της παραγράφου 4ε του παρόντος άρθρου.
  (θ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των διαδικασιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.

  Για τη στελέχωση της υπηρεσίας προβλέπεται η μετάταξη, μεταφορά ή απόσπαση από το δημόσιο τομέα των παρακάτω ειδικοτήτων:
  (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών, επτά (7) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, δύο (2) θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο Νομικής) , έξι (6) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ Χημικών, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων, τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΤΕ Λογιστικής, δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ Γεωτεχνικών με ειδικότητα Δασονόμου, τρεις (3) θέσεις ΤΕ του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ (βοηθητικού προσωπικού).

  Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι για ακόμη μια φορά δεν προβλέπεται η στελέχωση μιας τόσο σημαντικής για την ανάπτυξη υπηρεσίας με Χημικούς Μηχανικούς. Το γνωστικό αντικείμενο των Χημικών Μηχανικών όπως αυτό περιγράφεται από τα προγράμματα σπουδών τους περιλαμβάνει:
  • Την Προστασία του Περιβάλλοντος.
  • Το Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.
  • Τη Διαχείριση Έργων.
  • Την Οικονομική Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων.
  • Την Ασφάλεια και την Υγιεινή.
  • Τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

  Οι περισσότεροι συνάδελφοι Χημικοί Μηχανικοί απασχολούνται τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα στους τομείς:
  • Της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιομηχανικών/βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος κλπ
  • Την αδειοδότηση των ανωτέρω μονάδων.
  • Το σχεδιασμό, επίβλεψη και λειτουργία παρόμοιων έργων.

  Η συγκεκριμένη πρόταση νόμου έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων νόμων που άφηναν εκτός της ειδικότητα του χημικού Μηχανικού βαφτίζοντας όλες τις εγκαταστάσεις και στη συνέχεια της μελέτες ως ηλεκτρομηχανολογικές.

  Είναι αδιανόητο σε μια τόσο σημαντική Υπηρεσία του κράτους που αξιολογεί, διαχειρίζεται και εγκρίνει επενδύσεις να περιλαμβάνονται Χημικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Αγρονόμοι Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι και να μην περιλαμβάνονται Χημικού Μηχανικοί των οποίων το επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο καλύπτει το υπόβαθρο αρκετών από τις ειδικότητες που αναφέρονται στην πρόταση νόμου.

  Ως ΠΣΧΜ εκφράζουμε την αντίθεσή μας για την άνιση αντιμετώπιση του κλάδου μας από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 • 30 Οκτωβρίου 2012, 23:28 | Αλέξανδρος Κουλίδης

  Κατά τη γνώμη μου, σε αρκετές από τις θέσεις ΠΕ Μηχανικών που προβλέπονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, θα είναι επωφελές να παρασχεθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των Χημικών Μηχανικών που εργάζονται ήδη στο δημόσιο τομέα (στενό και ευρύτερο) και χειρίζονται με επιτυχία ένα μεγάλο εύρος θεμάτων περιβάλλοντος, αλλά και ευρύτερα αντικείμενα σχεδιασμού, ωρίμανσης, αξιολόγησης, αδειοδότησης και επίβλεψης μεγάλων έργων.
  Προτείνω στις
  (α) πέντε θέσεις Πολιτικών Μηχανικών,
  (β) επτά θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
  (γ) τρεις θέσεις Μηχανικών Περιβάλλοντος,
  (δ) δύο θέσεις Κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος και
  (ε) δύο θέσεις Χημικών
  να προβλεφθεί εναλλακτικά «ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών».

 • ….Οταν η στελέχωση των Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανάπτυξης μιας Χώρας γίνεται με ειδικότητες κατασκευής Κτιρίων και αγνοούνται οι ειδικότητες που σχεδιάζουν ,μελετούν και Υλοποιούν την ενεργειακή Βιομηχανία,την Χημική Βιομηχανία,την Βιομηχανία τροφίμων,την Φαρμακοβημιοχανία,την Βιοιατρική Τεχνολογία,την Ηλεκτρονική Βιομηχανία ,την Παραγωγή και ανάπτυξη Λογισμικού και Η/Υ μην περιμένετε να γίνει ανάπτυξη σε αυτή την Χώρα…Απλά θα συνεχιστει η καταστροφική ανάπτυξη του Δομημένου Περιβάλλοντος γιατί Πολιτικοί Μηχανικοί,Αρχιτέκτονες κ.λ.π το μόνο που καταλαβαίνουν να ρίχνουν Μπετόν και να κτίζουν με τούβλα…
  Δείτε τι γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες όπου Χημικοί Μηχανικοί,Μηχανικοί Η/Υ,ΒιοΜηχανικοί,προωθούν την Ενεργειακή τεχνολογία και όλες τις παραπάνω Δραστηριότητες οι οποίες είναι οι μόνες που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία για να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της Χώρας .

 • 26 Οκτωβρίου 2012, 10:43 | Ειρήνη Ρομοσιού

  Αναφορικά με το συγκεκριμένο άρθρο θα ήθελα να σχολιάσω ότι στον καταμερισμό των αναφερόμενων θέσεων έχει παραληφθεί η ειδικότητα των Χημικών Μηχανικών.
  Η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι νευραλγική σε ότι αφορά μεγάλη γκάμα επενδυτικών τομέων καθώς οι γνώσεις που έχουν οι Χημικοί Μηχανικοί μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στην κατάρτιση ενός σωστού στρατηγικού πλάνου επενδύσεων.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 23:22 | PETROS

  Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης υπηρεσίας για την ανάπτυξη της χώρας και εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρουσμάτων διαφθοράς, προτείνω να λειτουργήσει η υπηρεσία με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια, δηλαδή:
  1) Οι Δ/ντες, προϊστάμενοι και τμήμα ταραχές της υπηρεσίας να είναι στελέχη του ιδιωτικού τομέα με σύμβαση έργου 4 έτους διαρκείας με ή χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Βασική προϋπόθεση να πιάσουν τους στόχους, γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων, διαφάνεια, εξυπηρέτηση.
  2) Να χρησιμοποιηθούν τα στελέχη του Μητρώου Αξιολογητων και Ελεγκτών που ήδη προβλέπει ο Ν. 3908/2011 καθώς και στελέχη τησ ΜΟΔ για τα οποία και χρήματα σπαταληθηκαν για να εκπαιδευτούν και έχουν αποκτήσει την εμπειρία που χρειάζεται. Ολα τα στελέχη να απασχολούνται με συμβάσεις έργου 4 έτους διαρκείας με δικαίωμα ανανέωσης ή χωρίς.
  3) Οσοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία ιδιωτικών επενδύσεων να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.
  4) Οι γνωμοδοτικες επιτροπές να συνεπικουρούνται από στελέχη του ΣΕΒ, του ΤΕΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου χωρίς αποζημίωση.

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 23:56 | Χαρίτος Δ.

  Η ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού γιατί παραβλέπεται;
  Ειδικότητες όπως του Μηχανικού Περιβάλλοντος, του ΠΕ Χημικού, του ΠΕ Περιβαλλοντολόγου και του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι παραπλήσιες με την ειδικότητα του Χημικού Μηχανικού να είναι μάλιστα έχει το μεγαλύτερο κοινό πεδίο με κάθε μια από τις αναφερόμενες απ΄ό,τι οποιεσδήποτε από αυτές μεταξύ τους.
  Δεν μπορεί λοιπόν η παράβλεψη να συμβαίνει παρά από εσκεμμένη προτίμηση. Γιατί;
  Θεωρεί το κράτος πως δεν εκπαιδεύει ικανοποιητικά τους Χημικούς Μηχανικούς και γι΄αυτό δεν τους προτιμά; Ή υπάρχουν άλλα συμφέροντα;

 • 25 Οκτωβρίου 2012, 18:51 | Μηχανικός

  Σε τέτοια υπηρεσία να μην υπάρχει ούτε ένας Χημικός Μηχανικός νομίζω είναι τρομερό ατόπημα. Δεν γνωρίζω εαν είναι καλυμένες οι ανάγκες από τις μετατάξεις. Γνωρίζω όμως πως στην Ελλάδα του 2012-2013 αυτή η ειδικότητα θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε τέτοια Δ/νση εκτός και αν στο εξωτερικό δεν ξέρουν τι κάνουν…

  Η προσωπική μου άποψη βεβαίως.

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 19:38 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

  Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες σαράντα οκτώ (48) θέσεις κατηγορίας ΠΕ.

  Δυστυχώς για ακόμη μια φορά παρατηρούμε να μην περιλαμβάνεται ο κλάδος των (ΠΕ) Χημικών Μηχανικών που είναι η κατεξοχήν ειδικότητα που απασχολείται με θέμα περιβάλλοντος, βιομηχανίας και ΑΠΕ. Τόσο η επιστημονική επάρκεια των Χημικών Μηχανικών όπως αυτή περιγράφεται από τα προγράμματα σπουδών τους, όσο και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθιστούν επιτακτική την τροποποίηση του Νόμου προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης των Χημικών Μηχανικών. Είναι πραγματικά αστείο να περιλαμβάνονται οι ειδικότητες των Χημικών, των Περιβαλλοντολόγων, των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Μηχανολόγων Μηχανικών και όχι των Χημικών Μηχανικών που καλύπτει το επιστημονικό πεδίο όλων των παραπάνω ειδικοτήτων. Χαρακτηριστικά είναι τα προβλήματα που βιώνουν όλοι οι επενδυτές στις συναλλαγές τοςυ με το δημόσιο και ειδικά τις αρχές Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στις οποίες δεν υπάρχουν Χημικοί Μηχανικοί. Οι συνάδερφοι που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, καλούνται να βγάλουν στις περισσότερες περιπτώσεις το «φίδι από την τρύπα» και είναι ειλικρινά άδικο να αντιμετωπίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο για ακόμα μια φορά.
  Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταται ο κλάδος μας.

  Με εκτίμηση,

  Γκορόγιας Άρης

  Μέλος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)
  Β Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ)

 • 24 Οκτωβρίου 2012, 19:39 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

  Για τη στελέχωση των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συστήνονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες σαράντα οκτώ (48) θέσεις κατηγορίας ΠΕ.

  Δυστυχώς για ακόμη μια φορά παρατηρούμε να μην περιλαμβάνεται ο κλάδος των (ΠΕ) Χημικών Μηχανικών που είναι η κατεξοχήν ειδικότητα που απασχολείται με θέμα περιβάλλοντος, βιομηχανίας και ΑΠΕ. Τόσο η επιστημονική επάρκεια των Χημικών Μηχανικών όπως αυτή περιγράφεται από τα προγράμματα σπουδών τους, όσο και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, καθιστούν επιτακτική την τροποποίηση του Νόμου προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης των Χημικών Μηχανικών. Είναι πραγματικά αστείο να περιλαμβάνονται οι ειδικότητες των Χημικών, των Περιβαντολόγων, των Μηχανικών Περιβάλλοντος, των Μηχανολόγων Μηχανικών και όχι των Χημικών Μηχανικών που καλύπτει το επιστημονικό πεδίο όλων των ανωτέρο ειδικοτήτων.
  Παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται ο κλάδος μας.

 • 21 Οκτωβρίου 2012, 20:55 | ΣΕΜΠΧΠΑ

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Στο σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με στόχο ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον.
  Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και των επιμέρους Διευθύνσεών της.
  Επιπλέον στο σχέδιο νόμου φαίνεται να «κλειδώνουν» οι ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις Γενικές Διευθύνσεις Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, παρ’ όλο που για την οργάνωση και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων προβλέπεται η μελλοντική έκδοση του ΠΔ, αναγνωρίζοντας ενδεχομένως το πρώιμο της οριστικοποίησής τους σε επίπεδο Νόμου.
  Ειδικότερα, στο Άρθρο 04 «Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων», στην παράγραφο 1, που αφορά στην κατανομή των 70 προβλεπόμενων θέσεων για τις επιλεγμένες ειδικότητες (μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών κλπ.), διαπιστώνουμε ότι απουσιάζει πλήρως η ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ).
  Με βάση της περιγραφόμενες στο νομοσχέδιο αρμοδιότητες, εκτιμούμε ότι ο ΜΧΠΠΑ αποτελεί καίρια ειδικότητα για τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:
  1. Αποτελεί την κατεξοχήν αρμόδια ειδικότητα για τη διαδικασία της χωροθέτησης που πλέον αποτελεί στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  2. Διαθέτει όλα τα ουσιαστικά προσόντα, λόγω της φύσης των σπουδών, να διαχειριστεί θέματα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, σχεδιασμού και παρακολούθησης εφαρμογής Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, αξιολόγησης επενδύσεων, κ.α.
  3. Έχει -λόγω της φύσης των σπουδών- μια καινοτομική προσέγγιση, αυτή της ολοκληρωμένης θεώρησης
  του χωρικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού.
  Πρόκειται για ειδικότητα μηχανικών με νέο σε ηλικία και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς έως σήμερα από τη δημόσια διοίκηση, παρ’ όλο που το ελληνικό κράτος επένδυσε σε αυτή, συστήνοντας και λειτουργώντας δύο πανεπιστημιακά τμήματα πολυτεχνικής κατεύθυνσης (στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΠΘ) εδώ και μια εικοσαετία.
  Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή έγινε ενδεχομένως λόγω άγνοιας της δημόσιας διοίκησης για την εν λόγω ειδικότητα και μεγάλων χρόνων αδράνειας στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών της, πρόβλημα που ανακύπτει συνεχώς καθώς τα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών είναι παλαιότερα της δημιουργίας της ειδικότητας.
  Η παράβλεψη δε αυτή στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διαιωνίζει το πρόβλημα, καθώς η περιγραφή των θέσεων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες θα παραμείνει ίδια για δεκαετίες, όπως προκύπτει από την έως σήμερα εμπειρία.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε την προσθήκη της ειδικότητας στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, για τη στελέχωση των εν λόγω Διευθύνσεων, πιστεύοντας ότι μόνο θετικά μπορεί να συνεισφέρει στο
  έργο των νέων μονάδων.

  Με εκτίμηση,

  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Ιωάννα Δούνια
  Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
  Αιμιλία Αλεξανδροπούλου

  Πληροφορίες για το επιστημονικό πεδίο:
  UNITED NATIONS, «SPATIAL PLANNING: Key Instrument for Development and Effective Governance with
  Special Reference to Countries in Transition», New York and Geneva, 2008
  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf

  Φυσιογνωμία σπουδών στην Ελλάδα:
  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του
  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ): http://www.prd.uth.gr/el/department/character
  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
  Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): http://www.auth.gr/plandevel

 • 18 Οκτωβρίου 2012, 10:25 | Ιωάννα Δούνια

  ΘΕΜΑ: Πρόβλεψη της ειδικότητας Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΠΑΝΥΠ στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Αξιότιμες κυρίες / Αξιότιμοι κύριοι,

  Στο σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, με στόχο ένα φιλικότερο επενδυτικό περιβάλλον.
  Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ειδικότερα προβλέπεται η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και των επιμέρους Διευθύνσεών της.

  Επιπλέον στο σχέδιο νόμου φαίνεται να «κλειδώνουν» οι ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις Γενικές Διευθύνσεις Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, παρ’ όλο που για την οργάνωση και τις ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων προβλέπεται η μελλοντική έκδοση του ΠΔ, αναγνωρίζοντας ενδεχομένως το πρώιμο της οριστικοποίησής τους σε επίπεδο Νόμου.

  Ειδικότερα, στο Άρθρο 04 «Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων», στην παράγραφο 1, που αφορά στην κατανομή των 70 προβλεπόμενων θέσεων για τις επιλεγμένες ειδικότητες (μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών κλπ.), διαπιστώνουμε ότι απουσιάζει πλήρως η ειδικότητα του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΜΧΠΠΑ).

  Με βάση της περιγραφόμενες στο νομοσχέδιο αρμοδιότητες, εκτιμούμε ότι ο ΜΧΠΠΑ αποτελεί καίρια ειδικότητα για τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων των Γενικών Διευθύνσεων Αδειοδοτήσεων και Δημόσιων Στρατηγικών Επενδύσεων, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:
  1. Αποτελεί την κατεξοχήν αρμόδια ειδικότητα για τη διαδικασία της χωροθέτησης που πλέον αποτελεί στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
  2. Διαθέτει όλα τα ουσιαστικά προσόντα, λόγω της φύσης των σπουδών, να διαχειριστεί θέματα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, σχεδιασμού και παρακολούθησης εφαρμογής Σχεδίων Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, αξιολόγησης επενδύσεων, κ.α.
  3. Έχει -λόγω της φύσης των σπουδών- μια καινοτομική προσέγγιση, αυτή της ολοκληρωμένης θεώρησης του χωρικού, περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού.

  Πρόκειται για ειδικότητα μηχανικών με νέο σε ηλικία και κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που ωστόσο δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς έως σήμερα από τη δημόσια διοίκηση, παρ’ όλο που το ελληνικό κράτος επένδυσε σε αυτή, συστήνοντας και λειτουργώντας δύο πανεπιστημιακά τμήματα πολυτεχνικής κατεύθυνσης (στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο ΑΠΘ) εδώ και μια εικοσαετία.

  Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή έγινε ενδεχομένως λόγω άγνοιας της δημόσιας διοίκησης για την εν λόγω ειδικότητα και μεγάλων χρόνων αδράνειας στον εκσυγχρονισμό των οργανισμών της, πρόβλημα που ανακύπτει συνεχώς καθώς τα οργανογράμματα των δημοσίων υπηρεσιών είναι παλαιότερα της δημιουργίας της ειδικότητας.

  Η παράβλεψη δε αυτή στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου διαιωνίζει το πρόβλημα, καθώς η περιγραφή των θέσεων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες θα παραμείνει ίδια για δεκαετίες, όπως προκύπτει από την έως σήμερα εμπειρία.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε την προσθήκη της ειδικότητας στον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ή/και ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, για τη στελέχωση των εν λόγω Διευθύνσεων, πιστεύοντας ότι μόνο θετικά μπορεί να συνεισφέρει στο έργο των νέων μονάδων.

  Με εκτίμηση,
  Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
  Ιωάννα Δούνια
  Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.
  Αιμιλία Αλεξανδροπούλου

  Σχετικές παραπομπές:

  Πληροφορίες για το επιστημονικό πεδίο:
  UNITED NATIONS, «SPATIAL PLANNING: Key Instrument for Development and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition», New York and Geneva, 2008
  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf

  Φυσιογνωμία σπουδών στην Ελλάδα:
  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ): http://www.prd.uth.gr/el/department/character
  Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ): http://www.auth.gr/plandevel

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 22:45 | ΕΛΕΝΗ Π.

  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ.ΕΤΣΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΧ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,ΚΠΛ.
  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

 • 17 Οκτωβρίου 2012, 22:08 | GEORGE V.

  ΕΠΕΙΔΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΕΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΠ.
  ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΟΜΩΣ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ.

 • 14 Οκτωβρίου 2012, 20:56 | politos

  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΟΥΔΕΙΣ .ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΤΕ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΟΥΝ

 • 12 Οκτωβρίου 2012, 12:33 | ΓΙΩΡΓΟΣ Β.

  Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της δημιουργίας νέας γραμματείας και ελπίζω να συμβάλλει στην ανάπτυξη της πατρίδας μας με ικανούς επιστήμονες.Απλά τονίζω ότι υπάρζουν αντίστοιχες εικότητες στα Τ.Ε.Ι με τις Π.Ε που περιγράφετε στην διάταξη που έχουν σπουδάσει το αντικείμενο όπως όλοι οι ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ π.χ. ειδικότητεσ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ και γενικά όλοι της ΣΤΕΦ