• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ' | 15 Μαρτίου 2016, 13:07

    Η ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος δύναται να έχει θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνει κι εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την υποβολή προσφοράς (πχ έως πότε και που υποβάλλεται η προσφορά τους) κι έτσι να μην χρειάζεται επιπλέον ανάρτηση για λήψη προσφορών. Προκειμένου δε για την διασφάλιση της δημοσιότητας / διαφάνειας, μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που να μεσολαβεί μεταξύ ανάρτησης πρωτογενούς αιτήματος και έγκρισης αυτού (πχ όχι λιγότερο των 4 ή 5 ημερών). Το σχόλιο αφορά το άρθρο 38 σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 133.