Άρθρο 38 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

1. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις των Βιβλίων I και II οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του καθ` ύλην συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ορίζονται ειδικότερα οι συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
2. Η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α` 50) και των άρθρων 21 και 273. Η πρόσβαση στα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και του εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές αγορών όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1:
α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,
β) των προκηρύξεων και της διακήρυξης,
γ) της απόφασης ανάθεσης ή κατακύρωσης,
δ) της γνωστοποίησης σύμβασης και της σύμβασης,
στ) κάθε εντολής πληρωμής.
4. Η καταχώριση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία:
α) τον προϋπολογισμό,
β) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στις διατάξεις του π.δ. 113/2010 (Α` 94),
γ) τον κωδικό των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary – CPV),
δ) το είδος της σύμβασης, ήτοι προμήθεια, υπηρεσία ή έργο,
ε) τη γεωγραφική περιοχή βάσει της Κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics – NUTS) του τόπου παράδοσης,
στ) την επωνυμία του οικονομικού φορέα,
ζ) τον ΑΦΜ του οικονομικού φορέα,
η) την αξία της σύμβασης,
θ) την ιθαγένεια – εθνικότητα του οικονομικού φορέα στον οποίον ανατέθηκε η σύμβαση,
ι) τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου τις περιστάσεις που ορίζονται στα άρθρα 29, 30, 32 και 281 και 282 δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών.
Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.
5. Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις, καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Για λόγους εθνικής ασφάλειας, τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, που αφορούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), καταχωρίζονται σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και, ρυθμίζονται ο τρόπος υποβολής των στοιχείων, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ, το δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, και τα τυχόν επίπεδα διαβάθμισης, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρισης, τα κατά περίπτωση καταχωριζόμενα στοιχεία, το χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορούν να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στον καθορισμό του τρόπου, του χρόνου και των επιμέρους διαδικασιών καταχώρισης των στοιχείων των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) και του παρόντος άρθρου, δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
7. Οι πράξεις που καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ ισχύουν από την καταχώριση τους σε αυτό, με την επιφύλαξη του άρθρου 61 και 316. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων (μεταδιδομένων) που καταχωρίστηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, κατισχύει το κείμενο της πράξης. Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου της πράξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και του κειμένου του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης κατισχύει το κείμενο του πρωτοτύπου εγγράφου της πράξης. Με ευθύνη του προσώπου ή του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη γίνονται αμελλητί οι αναγκαίες διορθώσεις στα στοιχεία καταχώρισης (μεταδεδομένα) ή στο κείμενο που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
8. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις. Η καταχώριση δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑΜ, αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης, με την έννοια ότι η ύπαρξη αριθμού ΑΔΑΜ εξομοιώνεται με δικαιολογητικό που απαιτείται και την παράγραφο 2 του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑΜ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πράξεων που καταχωρίζονται τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικούμενων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων του Δημοσίου.
9. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύνανται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΚΗΜΔΗΣ με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθώς και με κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα που κρίνεται απαραίτητο για την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δημοσίου της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς στατιστικούς και λοιπούς σκοπούς.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:43 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται στα στοιχεία που καταχωρούνται στο ΚΗΔΜΗΣ από τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς να περιλαμβάνονται και πληροφορίες σε σχέση με τους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία Οικονομικούς Φορείς, ώστε να συλλέγονται κρίσιμα στατιστικά στοιχεία.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:16 | ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Δυνάμει του ισχύοντος άρ. 139 του ν. 4281/2014 οι σχετικές αναρτήσεις των καταχωρούμενων στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων γίνονται ανεξαρτήτως ποσού. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο του σχεδίου νόμου, «Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις των Βιβλίων I και II οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης».
  Προτείνουμε για την εναρμόνιση των πλείστων ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν στις καταχωρήσεις και αναρτήσεις στοιχείων δημοσίων συμβάσεων, το εν λόγω χρηματικό όριο να ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ, πάνω απ’ το οποίο υπάρχει η υποχρέωση της γραπτής σύμβασης.
  Επιπλέον, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές αγορών όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1:
  α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης, «α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης».
  Η εν λόγω διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης πίστωσης αφορά αποκλειστικά τους φορείς του δημόσιου τομέα του ν. 4270/2014, ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί από φορείς που μπορεί να εμπίπτουν μεν στην έννοια της αναθέτουσας αρχής, δεν εμπίπτουν όμως στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4270/2014, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εφαρμόσουν και υλοποιήσουν τις σχετικές διαδικασίες.

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:02 | ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμ.

  1.Σχόλιο επί της παραραγράφου 1: Η δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων θεωρούμε ότι πρέπει να αφορά σε συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των 2.500,00 € αντί των 1.000,00 €, διότι:
  α.Από το όριο των 2.500,00 € υπάρχει υποχρέωση για γραπτή σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν.4270/14.
  β.Αποφεύγεται το ενδεχόμενο μη καταχώρισης καθώς εδραιώνεται η διαδικασία καταχώρισης λειτουργώντας συνδυαστικά με την υποχρέωση γραπτής σύμβασης.
  γ.Δεδομένου του μεγάλου όγκου των απαιτήσεων, των περίπλοκων και πολλές φορές χρονοβόρων διαδικασιών περί προμηθειών, με την καθιέρωση υψηλότερου ορίου (2.500,00 € και άνω αντί 1.000,00 €), διευκολύνεται ο χειριστής και συνάμα αποσυμφωρίζεται το σύστημα.

  2.Σχολιο επί της παραγράφου 5: Στην αρχή της παρ. 5 αναφέρεται ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, καταχωρίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία « …σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.», σχετικά με το οποίο:
  α.Δεν προσδιορίζεται ποιος φορέας θα δημιουργήσει και θα λειτουργεί το εν λόγω σύστημα.
  β.Προβλέπεται στο τέλος της παρ. 5 η έκδοση ΚΥΑ μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία θα ρυθμίζονται σχετικά θέματα (τρόπος υποβολής των στοιχείων, πρόσβαση σε αυτά κλπ).
  γ.Δεν καθορίζεται μεταβατικό στάδιο ενεργειών μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ και της δημιουργίας του διαβαθμισμένου πληροφοριακού συστήματος.

  Προτάσσεις επί του σχολίου της ανωτέρω παραγράφου:
  α.Το διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα να δημιουργηθεί και να λειτουργεί με μέριμνα του Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ και ως εκ τούτου στην παρ. 5 θα πρέπει να προστεθεί η φράση «…..σε διαβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί με μέριμνα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ως υποσύστημα του ΚΗΜΔΗΣ, ….».
  β.Να υπάρξει πρόβλεψη που να αναφέρει για το μεταβατικό στάδιο ενεργειών, ως εξής: «Δεν απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων των παρ. 3 και 4 που αφορούν σε συμβάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ, τη δημιουργία του συστήματος της παρ. 5 και την θέση αυτού σε πλήρη λειτουργία. Στο μεταξύ, οι αρμόδιοι φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων δύνανται, για στατιστικούς και μόνο λόγους, να διατηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα υπόψη στοιχεία προκειμένου αυτά καταχωρηθούν, στο σύστημα της παρ. 5, μεταγενέστερα.»

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:19 | Π. Θέμελης

  Το όριο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να ταυτιστεί με αυτό των συμβάσεων ήσσονος αξίας, δηλαδή 2.500 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται γραφειοκρατική διαδικασία στην κάθε αναθέτουσα αρχή και να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση του ΚΗΜΔΗΣ, το οποίο στην παρούσα φάση είναι δυσλειτουργικό.

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:49 | Pepi Katsiyannaki

  Συμφωνούμε κι εμείς οι αναρτητέες πράξεις να είναι αξίας 2500 € και άνω για τους λόγους που προεκτέθηκαν δεδομένου ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4270/14 ο έγγραφος τύπος στις δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωτικός εφόσον είναι αξίας άνω των 2500 € (χωρίς ΦΠΑ), β) έρχεται σε συμφωνία με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν/σ που απαιτεί τον έγγραφο τύπο, γ) μέχρι σήμερα η υποχρέωση ανάρτισης όλων των συμβάσεων από 1€ έχει προκαλέσει τεράστια δυσλειτουργία στις δημόσιες υπηρεσίες και τεράστιο φόρτο εργασίας και προκαλεί μεγάλες αιτιολόγητες καθυστερήσεις στις εκτελέσεις των δημόσιων συμβάσεων.

  Πέπη Κατσιγιαννάκη
  Δικηγόρος LLM
  ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Κρήτης

 • 28 Μαρτίου 2016, 11:58 | Pepi Katsiyannaki

  Συμφωνούμε κι εμείς οι αναρτητέες πράξεις να είναι αξίας 2500 € και άνω για τους λόγους που προεκτέθηκαν δεδομένου ότι: α) σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4270/14 ο έγγραφος τύπος στις δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωτικός εφόσον είναι αξίας άνω των 2500 € (χωρίς ΦΠΑ), β) έρχεται σε συμφωνία με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν/σ που απαιτεί τον έγγραφο τύπο, γ) μέχρι σήμερα η υποχρέωση ανάρτισης όλων των συμβάσεων από 1€ έχει προκαλέσει τεράστια δυσλειτουργία στις δημόσιες υπηρεσίες και τεράστιο φόρτο εργασίας και προκαλεί μεγάλες αιτιολόγητες καθυστερήσεις στις εκτελέσεις των δημόσιων συμβάσεων.

  Επίσης θεωρούμε ορθή την άμεση -από την έναρξη εφαρμογής του νόμου – απαλλαγή υποχρέωσης παράλληλης ανάρτισης και στο σύστημα Διαύγεια που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Αρκεί να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ο όρος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί γιατί αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 139 παρ. 5 του Ν. 4281/14 σύμφωνα με το άρθρο 201 παρ. 6 του ν. 4281/14, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται ταυτόχρονα ανάρτιση και στο Κημδης και στη Διαύγεια, πράγμα που έχει προκαλέσει τεράστιο φόρτο στις δημόσιες υπηρεσίες.

  Άλλες παρατηρήσεις:

  1. στη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 : «Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.» τι σημαίνει ο όρος «πρωτογενώς»;

  2. Της παραγράφου «3. Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τις κεντρικές αρχές αγορών όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1:
  α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης» θα πρέπει να υπάρξει ρητή εξαίρεση εφαρμογής της στους ειδικούς λογαριασμούς των πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της ΚΥΑ 679/96 ορίζεται » 3. Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής σε βάρος του Λογαριασμού και υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του ιδρύματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, τις δημόσιες επενδύσεις, την ανάθεση μελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.» Επομένως για τις δαπάνες που διενεργούνται από τους ειδικούς λογαριασμούς στο πλαίσιο των σκοπών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ δεν υπάρχει ούτε πράξη ανάληψη υποχρέωσης ούτε απόφαση δεσμευσης δαολανης. Επισημαίνουμε ότι η Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826 Β), η οποία τροποποίησε το Π.Δ. 432/1981, και κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009) και όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 36 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ Α 71/19.5.2010) αποτελεί το ειδικό καθεστώς των ΕΛΚΕ. Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατόπιν της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 1514/1985 και του άρθρου 18 του ν. 706/1977, για την ερμηνεία των οποίων έχει εκδοθεί το άρθρο 12 του Ν.3577/07 (ΦΕΚ Α 130 8.6.2007).

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:20 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Το όριο των 1.000€ θα πρέπει να γίνει από το πρώτο ευρώ όπως είχε επικρατήσει τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει επιτέλους το δημόσιο να γνωρίζει πόσα ξοδεύει, που τα ξοδεύει, να μπορεί να ασκήσει τον απαιτούμενο έλεγχο (προληπτικό και κατασταλτικό), να δημιουργήσει εργαλεία αξιολόγησης των πόρων που διατίθενται και να ασκεί την εξουσία του προκειμένου να σταματήσει η σπάταλη όπου απαιτείται. Τέλος αναφέρεται και στην παράγραφο 10 του άρθρου

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:38 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  παρ.4. Πρέπει να μπαίνει και ο ΚΑΕ υποχρεωτικά αφού αυτός αποτελεί το στοιχείο έλεγχου για τις κατατμήσεις. Το CPV είναι ένας πανευρωπαϊκός τρόπος κωδικοποίησης για να μπορούν οι εταιρίες να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που γίνονται εντός της ΕΕ. Ένας προμηθευτής μπορεί να μην γνωρίζει τη γλώσσα ενός άλλου κράτους, γνωρίζει όμως ότι οι οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις είναι κοινές και γνωρίζουν επίσης και τα CPV για τα οποία μπορεί να δώσει προσφορά. Για το Δημόσιο Λογιστικό (Ν.2362/1995 και τώρα 4270/2014, άρθρο 133) αυτό που καθορίζει το ύψος της δαπάνης προκειμένου να γίνει απευθείας ανάθεση, πρόχειρος ή δημόσιος διαγωνισμός, είναι μόνο οι ΚΑΕ. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΛΣΥΝ VII 403/2009,ΕΛΣΥΝ VII Τμ 407/2010,ΕΛΣΥΝ VII Τμ 47, 129,389,2010,ΕΛΣΥΝ IV Τμ πραξ 6/2012,ΕΛΣΥΝ VII Τμ πραξ 96/2012 ) οι οποίες κρίνουν ότι το CPV αποτελεί μεν συνεκτιμώμενο, αλλά όχι δεσμευτικό στοιχείο κατά τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας μίας δαπάνης
  Ο Π/Υ ψηφίζεται και έχει μόνο ΚΑΕ και με ΚΑΕ γίνεται η κατανομή των πιστώσεων από τα υπουργεία στους φορείς τους. Η κατανομή πιστώσεων με CPV οδηγεί σε μια κατάτμηση των προϋπολογιζομένου ποσού και δημιουργεί τις συνθήκες νομιμοποίησης προκειμένου για να γίνονται οι διεθνείς δημόσιοι διαγωνισμοί με απευθείας αναθέσεις. Οι ΚΑΕ για κάθε μία δαπάνη είναι συγκεκριμένοι ενώ τα CPV για κάθε ένα προϊόν ή υπηρεσία ξεπερνούν τα 10. Στον τομέα της πληροφορικής ξεπερνάνε τα 100 ενώ στις υπηρεσίες τα 20. Αν λοιπόν ένας φορέας δαπανά 600.000€ ετησίως μπορεί να κάνει είτε απευθείας αναθέσεις είτε το πολύ πρόχειρους διαγωνισμούς. Κανείς δεν γνωρίζει λοιπόν τι δαπανά, οι διαγωνισμοί δεν γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με ότι αυτό συνεπάγεται και δημιουργούνται συνειδητά συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, σπατάλης και διαφθοράς.
  Θα πρέπει στον νόμο που θα αντικαταστήσει το ν.4281/2014 να αναφέρεται σαφώς ότι στη διακήρυξη θα αναγράφεται ο ΚΑΕ, θα είναι το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι η αναγραφή του CPV γίνεται επικουρικά για χρήση του από τους προμηθευτές και μόνο. Το δημόσιο λογιστικό ήταν και είναι ο πιο σημαντικός νόμος, ο οποίος καθορίζει όχι μόνο τα κριτήρια για τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις ευθύνες όσων δεν τηρούν τις διαδικασίες.

 • 26 Μαρτίου 2016, 18:52 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ

  Το ποσό υποχρεωτικής καταχώρησης δημόσιας σύμβασης, να ταυτισθεί με αυτό του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014, δηλαδή 2.500,00 ευρώ. Επίσης, να διευκρινισθεί ότι δεν περιέχει τον αναλογούν Φ.Π.Α.

 • 24 Μαρτίου 2016, 14:06 | ΑΖ

  Συμφωνώ με το σχόλιο που προτείνει ως όριο καταχώρησης το ποσό των 2500 ευρώ, καθώς το ποσό των 1000 ευρώ φαντάζει «αυθαίρετο» και χωρίς συσχετισμό. Το ποσό των 2500 ευρώ προκύπτει από το αρθ. 130 του Ν. 4270/14, μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να ακολουθεί τις επικαιροποιήσεις του νόμου και αποτελεί κατώφλι υποχρέωσης για τη σύναψη γραπτού τύπου σύμβασης και απόδοσης του 0,1% στην ΕΑΑΔΗΣΥ.

 • 24 Μαρτίου 2016, 13:27 | ΑΖ

  Το σχέδιο νόμου αναφέρει: «Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.»
  Όμως, η καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ, απαιτεί αριθμό ΑΔΑ.
  Άρα, δεν ισχύει η αναφορά πως δεν καταχωρίζεται πρωτογενώς στο Διαύγεια και αντλούνται από το ΚΗΜΔΗΣ. Καλό είναι οι τεχνικές αναφορές ή να παραλείπονται ή να ρυθμίζονται με ΥΑ.
  Υπάρχουν τεράστιες αντιφάσεις ανάμεσα σε νόμους και ΥΑ σχετικά με το ΚΗΜΔΗΣ και τον συσχετισμό των αναρτώμενων με τη Διαύγεια, για το ποιος προηγείται ποιου.
  Βέβαια, το πλέον απλό – ίσως και λογικό – είναι πως, ότι καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ δεν καταχωρείται εκ νέου στο Διαύγεια ή και αντίθετα.

 • 24 Μαρτίου 2016, 11:13 | Πουλακάκη Ελένη

  Το ΚΗΜΔΗΣ, να αποτελέσει και τη Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων ποπυ οφείλει να τηρεί η ΕΑΑΔΗΣΥ με βάση το Άρθρο 2 σημείο (ι)του ν4013/2011. Η ανάπτυξη παράλληλων συστημάτων ή ακόμα και διαλειτουργικότητας εμπεριέχει καθυστερήσεις και επιπλέον επιβάρυνση τόσο στο Δημόσιο όσο και στις αναθέτουσες αρχές και φορείς που θα πρέπει να καταχωρούν δεδομένα σε περισσότερα του ενός συστήματα ή να υποβάλλουν δεδομένα και εκθέσεις που είναι αδύνατον να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν.

 • 23 Μαρτίου 2016, 09:16 | Ζαχαρώ Καβακλή

  To ΚΗΜΔΗΣ αφορά δημόσιες συμβάσεις ανεξαρτήτου ποσού διόρθωση
  Σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν. 4281 που αναφέρεται στο παρόν άρθρο. Επίσης, δεν απαιτείται και η γνωστοποίηση της σύμβασης παρά μόνο η σύμβαση.

 • 21 Μαρτίου 2016, 15:53 | Κατερίνα Κοκ

  Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται …… όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1:
  α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,…….»

  Καθώς πλέον στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται αναφορά στο πρωτογενές αίτημα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι καταργείται;;;;;;

  Χρήσιμο θα ήταν να αποσαφηνισθεί.

 • 17 Μαρτίου 2016, 23:51 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

  Το όριο της παραγράφου 1 των 1.000 ευρώ, να ταυτίζεται με το όριο των 2.500 ευρώ, πάνω από το οποίο υπάρχει η υποχρέωση της γραπτής σύμβασης. Αφενός, εδραιώνεται ευκολότερα ως ρουτίνα, αφετέρου αποσυμφορίζεται το σύστημα, το οποίο σήμερα δυσλειτουργεί.

 • 16 Μαρτίου 2016, 10:03 | Ελένη Κωτσάλου

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι «Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις των Βιβλίων I και II οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.»
  Θα πρέπει οι ιθύνοντες να κατασταλάξουν από ποιό ποσό θα γίνονται οι αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ μιας και μέχρι σήμερα οι αναρτήσεις γίνονται και από το 1ο ευρώ. Επίσης το σύστημα παρουσιάζει πλείστα προβλήματα κατά την λειτουργία του.

 • 15 Μαρτίου 2016, 13:07 | ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ

  Η ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος δύναται να έχει θέση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, υπό την προϋπόθεση να περιλαμβάνει κι εκείνες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την υποβολή προσφοράς (πχ έως πότε και που υποβάλλεται η προσφορά τους) κι έτσι να μην χρειάζεται επιπλέον ανάρτηση για λήψη προσφορών.
  Προκειμένου δε για την διασφάλιση της δημοσιότητας / διαφάνειας, μπορεί να υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που να μεσολαβεί μεταξύ ανάρτησης πρωτογενούς αιτήματος και έγκρισης αυτού (πχ όχι λιγότερο των 4 ή 5 ημερών).
  Το σχόλιο αφορά το άρθρο 38 σε συνδυασμό με τα άρθρα 87 και 133.