• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ροβολής' | 15 Μαρτίου 2016, 15:43

    Σε περιπτώσεις υποστηρικτικών μελετών και ερευνών, όπως είναι π.χ. οι γεωτεχνικές έρευνες, εκτελούνται και εργασίες σε εργοτάξια (εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να γίνεται επίβλεψη των ερευνητικών εργασιών από βοηθούς επιβλέποντος, κατ΄αναλογία με τις συμβάσεις δημοσίων έργων (άρθρο 148 του παρόντος). Επομένως, στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 198 προτείνεται να προστεθεί το εξής: "Σε περιπτώσεις συμβάσεων Υποστηρικτικών μελετών και ερευνών, μπορεί να ορίζονται και βοηθοί επιβλέποντος, αρμόδιοι για την επίβλεψη των εκτελούμενων στο πλαίσιο της σύμβασης ερευνητικών εργασιών (π.χ. εργασίες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και δοκιμών, τοπογραφικές αποτυπώσεις κλπ)"