Άρθρο 198 – Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών

1. Η διοίκηση της σύμβασης, η παρακολούθηση και ο έλεγχός της ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του εργοδότη (Διευθύνουσα Υπηρεσία), αποσκοπούν δε στην πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και στην εκπόνηση της μελέτης ή στην παροχή υπηρεσιών, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης δεν αίρει, ούτε μειώνει τις νόμιμες και συμβατικές ευθύνες του αναδόχου.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες έναν ή περισσότερους υπαλλήλους της, κατόχους τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα, που έχουν την τεχνική δυνατότητα να επιβλέψουν τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τη στελέχωση, τις ανάγκες της και τις εν γένει δυσχέρειες της επίβλεψης. Κατ` εξαίρεση και εφόσον δεν υφίσταται επαρκές προσωπικό, καθήκοντα επιβλέποντα μπορεί να ασκήσει και ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. Αν ορισθεί ομάδα επιβλεπόντων για την επίβλεψη σύνθετης μελέτης, υποχρεωτικά ορίζεται ένας εξ αυτών συντονιστής.
3. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των επιβλεπόντων είναι ιδίως:
α) Η διαρκής παρακολούθηση της σύμβασης, η χορήγηση οδηγιών προς τον ανάδοχο για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και η μέριμνα για τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
β) Η διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και παραλαβής της σύμβασης, ο έλεγχος και θεώρηση των λογαριασμών, η σύνταξη και ο έλεγχος των Συγκριτικών Πινάκων, η σύνταξη βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών της σύμβασης και η εισήγηση στα αιτήματα του αναδόχου για την αλλαγή συμβατικών όρων, χορήγηση παρατάσεων, καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω υπερημερίας εργοδότη είτε για άλλη αιτία.
γ) Η τήρηση και επικαιροποίηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, στον οποίο εμπεριέχονται ιδίως: το χρονοδιάγραμμα, οι παρατάσεις προθεσμιών, οι εκθέσεις προόδου, οι λογαριασμοί, η αλληλογραφία με τον ανάδοχο, οι εγκρίσεις κάθε ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης, η βεβαίωση περαίωσης εργασιών, η οριστική παραλαβή της σύμβασης.
δ) Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπορεί να εξειδικεύονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών και των έργων.
4. Η επίβλεψη ασκείται και στους χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασκούντων την επίβλεψη. Ο συντονιστής του αναδόχου υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας, να συνοδεύει τους επιβλέποντες στους χώρους εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας.
5. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημερώνει την Προϊσταμένη Αρχή, σε τακτά χρονικά διαστήματα και κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, για την πορεία εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής της υπηρεσίας και εισηγείται για την άρση των προβλημάτων.
6. Τα ανωτέρω οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 ισχύουν κατ` αναλογία και για τον ανάδοχο παροχής υπηρεσιών συμβούλου της υπηρεσίας, εφόσον του ανατεθούν καθήκοντα επίβλεψης. Ο ανάδοχος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο οι διοικούντες και υπάλληλοί του υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη δημόσιου υπαλλήλου.
7. Η υπαίτια παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του εργοδότη αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα. Ιδίως, αποτελούν πειθαρχικά αδικήματα:
α) Για τους επιβλέποντες τις συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών: η παράλειψη ενημέρωσης, καθώς και η υπαίτια, πέραν του εύλογου χρόνου καθυστέρηση, στην ενημέρωση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την παραβίαση από τον ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, ή την πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
β) Για τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: η παράλειψη κίνησης και διεκπεραίωσης της διαδικασίας έκπτωσης του αναδόχου παρά τη συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων, η παράλειψη έγκαιρης έγκρισης των λογαριασμών της σύμβασης και η χορήγηση εντολών για εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονται από την αρχική ή εγκεκριμένη συμπληρωματική σύμβαση.
γ) Για τον Προϊστάμενο και τα όργανα της Προϊσταμένης Αρχής: η παράλειψη έγκαιρης έκδοσης απόφασης επί των Συγκριτικών Πινάκων και παραλαβής των μελετών ή υπηρεσιών, η χορήγηση παράτασης προθεσμίας χωρίς να υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις και η παράλειψη έκδοσης απόφασης σε ένσταση του αναδόχου κατά απόφασης κήρυξης έκπτωσης, εντός της δίμηνης προθεσμίας του άρθρου 206 παραγρ. 6 .
8. Για τα αδικήματα των προηγούμενων παραγράφων ο Υπουργός που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν συμβάσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών, είτε επιβάλλει εις βάρος των υπαιτίων, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, την πειθαρχική ποινή του προστίμου μέχρι ποσού αντιστοίχου του μισθού των έξι (6) μηνών, είτε τους παραπέμπει στο οικείο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή των, κατά τις κείμενες διατάξεις, προβλεπόμενων κατά περίπτωση πειθαρχικών ποινών.

 

 • 15 Μαρτίου 2016, 15:43 | Γεώργιος Ροβολής

  Σε περιπτώσεις υποστηρικτικών μελετών και ερευνών, όπως είναι π.χ. οι γεωτεχνικές έρευνες, εκτελούνται και εργασίες σε εργοτάξια (εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων). Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται να γίνεται επίβλεψη των ερευνητικών εργασιών από βοηθούς επιβλέποντος, κατ΄αναλογία με τις συμβάσεις δημοσίων έργων (άρθρο 148 του παρόντος).
  Επομένως, στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 198 προτείνεται να προστεθεί το εξής:
  «Σε περιπτώσεις συμβάσεων Υποστηρικτικών μελετών και ερευνών, μπορεί να ορίζονται και βοηθοί επιβλέποντος, αρμόδιοι για την επίβλεψη των εκτελούμενων στο πλαίσιο της σύμβασης ερευνητικών εργασιών (π.χ. εργασίες δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και δοκιμών, τοπογραφικές αποτυπώσεις κλπ)»

 • 12 Μαρτίου 2016, 22:03 | Ξενοφων Γ. Κοζαρης

  ΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Να ληφθει υποψη σε σχετικο αρθρο)

  Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης κτιρίου, είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται στην πρότυπη σύμβαση ανάθεσης μελέτης, ότι πρέπει να εκδίδεται η κατά νόμο οικοδομική άδεια του κτιρίου (ΕΠΑΕ, έγκριση μελέτης αερίου καυσίμου, ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας , κ.λ.π., πριν την έναρξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής (στην οποία θα ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών) και φυσικά των τευχών δημοπράτησης. Αν δεν προβλέπεται η εκπόνηση οριστικής μελέτης ,αλλά κατ’ ευθείαν μελέτης εφαρμογής, να προβλέπεται εσωτερικό ά στάδιο εκπόνησης Οριστικής μελέτης για υποβολή στην πολεοδομία των απαραίτητων μελετών , όπως παραπάνω , έτσι ώστε μετά τις εγκρίσεις, να ενσωματώνονται τυχόν παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών στην εκπόνηση της πλήρους μελέτης εφαρμογής.

  Ανάλογα πρέπει να ισχύουν και στις περιπτώσεις κτιρίων χαρακτηρισμένων ως μνημεία ή νεώτερα διατηρητέα κτίρια στα οποία απαιτείται να εγκριθεί η ειδική αρχιτεκτονικής μελέτης από το ΚΑΣ ή το Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων.