• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη Κωτσάλου' | 16 Μαρτίου 2016, 10:03

    Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι "Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α` 204) αποτελεί μέρος του ΕΣΗΔΗΣ και έχει ως σκοπό τη συλλογή, την επεξεργασία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις συμβάσεις των Βιβλίων I και II οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα από αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και κεντρικές αρχές αγορών, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης." Θα πρέπει οι ιθύνοντες να κατασταλάξουν από ποιό ποσό θα γίνονται οι αναρτήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ μιας και μέχρι σήμερα οι αναρτήσεις γίνονται και από το 1ο ευρώ. Επίσης το σύστημα παρουσιάζει πλείστα προβλήματα κατά την λειτουργία του.