• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Πεταλάς' | 16 Μαρτίου 2016, 11:07

    η διαβούλευση του νέου νόμου, αφορά Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/25/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), με ορίζοντα ενσωμάτωσης την 18-4-2016 στην εθνική νομοθεσία. Πρακτικά σημαίνει αναστολή/κατάργηση του 4281/14, αφού ο 4281/14 θα ενσωμάτωνε τις οδηγίες 2014/17/ΕΕ & 2014/18/ΕΕ, οι οποίες καταργήθηκαν με τις 2014/25/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα.