Άρθρο 1 – Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο παρών νόμος θεσπίζει κανόνες α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών του Βιβλίου Ι, και β) για τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών του Βιβλίου ΙΙ, γ) για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙΙ και δ) για την διοικητική διαδικασία επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του Βιβλίου ΙV. Οι διαδικασίες του προηγούμενου εδαφίου, πραγματοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές και φορείς του άρθρου 2 αυτού.
2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη του χρηματικού ορίου του άρθρου 4 του Βιβλίου Ι και του άρθρου 251 του Βιβλίου ΙΙ.
3. Ο παρών νόμος αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94) και της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση οδηγίας 2004/17/ΕΚ
4. Για τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στα επιμέρους άρθρα του.
5. Οι διατάξεις του Τίτλου 1,2 και 3 του Μέρους Β του Βιβλίου Ι, που αφορούν στην εκτέλεση δημοσίων έργων, εκπόνησης μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών είναι ειδικές και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών.
6. Για τις συμβάσεις του Βιβλίου ΙΙ, οι διατάξεις του Μέρους Β του Βιβλίου Ι εφαρμόζονται συμπληρωματικά και κατ΄αναλογία στο μέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ .

 • ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  ΓΕΝΙΚΑ

  Να γίνει η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής σύναψης υπεργολαβίας με σαφείς όρους. Η υπάρχουσα πρόβλεψη είναι ανεφάρμοστη.
  Οι διατάξεις που αφορούν τις επιμετρήσεις να εμπλουτισθούν με συγκεκριμένα χρονικά όρια και να υπάρχει στάδιο όπου με έλεγχο πληρότητας και π.χ. ερυθράς, να υπάρχει δυνατότητα πληρωμής λογαριασμού.
  Γίνεται εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας δημοπράτησης «χρόνου-χρήματος», με απόφαση υπουργού. Να μην εφαρμόζεται για τα έργα κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας.
  Η αιτιολόγηση των προσφορών όπως εισάγεται είναι ανεφάρμοστη. Απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και να εξαιρεθούν οι συμβάσεις με προϋπολογισμό κάτω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:50 | Γαβριέλα Μπούκη

  Ουδόλως γίνεται αναφορά στο σχέδιο του νόμου σε κατηγοριοποίηση πτυχίων για τις δημόσιες συμβάσεις, όπως στα προηγούμενα νομοθετήματα

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:22 | Γαβριέλα Μπούκη

  Προτείνεται να καταργηθούν όλες οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στους διαγωνισμούς.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:38 | Γαβριέλα Μπούκη

  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων περί δημοσίων συμβάσεων, έργων κλπ, ιδίως δε εκείνες του 4281/2014, η έναρξη ισχύος των οποίων έχει πάρει παράταση μέχρι 30.04.2016.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:22 | ΣΕΣΜΑ

  Γενικό Σχόλιο
  Το Βιβλίο Ι του Σχεδίου Νόμου, που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών» αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια ενοποίησης και ομογενοποίησης της Εθνικής Νομοθεσίας, με παράλληλη ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
  Ταυτόχρονα, όμως, με την αναγνώριση της αξίας και της σημασίας του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της διαδικασίας της διαβούλευσης θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει σχετικό εισαγωγικό κείμενο, σε σχέση με τους στόχους και τις βασικές αλλαγές και καινοτομίες που εισάγει, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η αποτύπωση της δομής και διάρθρωσης του κειμένου υπό μορφή περιεχομένων.
  Επίσης, απαραίτητο θα ήταν το συνολικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου (μαζί δηλαδή με τα Βιβλία ΙΙ & ΙΙ) να παρασχεθεί στις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς, καθώς και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία να διευκολύνει την αναζήτηση των παραπομπών, τόσο στο εσωτερικό του κειμένου, όσο και σε λοιπές σχετικές θεσμικές και κανονιστικές διατάξεις.
  Τέλος, επισημαίνεται ότι η κρισιμότητα του αντικειμένου των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των οποίων, στην υποστήριξη της εφαρμογής των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, καθώς και του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσης της λειτουργίας του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, έχουν ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή βαρύτητας και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, δημιουργεί την αναγκαιότητα εξειδίκευσης και ενσωμάτωσης ρυθμίσεων, σχετικά με τις αντίστοιχες Συμβάσεις.
  Για το άρθρο 1 προτείνεται να περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, όπως γίνεται για τις Τεχνικές και Λοιπές Συναφείς Επιστημονικές Υπηρεσίες.

 • ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΟ Ι)

  Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. οικ. 3562/22.10.2015 επιστολής μας προς τον Υπουργό κ. Σπίρτζη, με την οποία καταθέσαμε Υπόμνημα με σχόλια και παρατηρήσεις επί των σχεδίων νόμου και κειμένων εργασίας που είχαν τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των συλλογικών φορέων των μηχανικών, και στο πλαίσιο της νέας δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

  Α. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Απαιτείται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σύνταξης, θέσης σε διαβούλευση, οριστικοποίησης και δημοσίευσης των εκτελεστικών διατάξεων του σχεδίου νόμου, προκειμένου να μη τεθεί σε αδράνεια.
  2. Στα τεύχη των προκηρύξεων ανάθεσης μελετών να τεθούν προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης, οι οποίες θα μπορούν να παρατείνονται μόνο εφόσον ασκούνται προσφυγές.
  3. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για την προστασία της διαδικασίας των διαγωνισμών από τις αλόγιστες οικονομικές προσφορές, δηλαδή τις τεράστιες εκπτώσεις. Το ΤΕΕ και οι Σύλλογοι μελετητών έχουν επανειλημμένα προτείνει τρόπους για τον έλεγχο των μεγάλων εκπτώσεων, χωρίς ποτέ να εισακουστούν από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι παρακάτω προτάσεις έχουν συνταχθεί και συμφωνηθεί ομόφωνα από τα μέλη της «Ομάδας Εργασίας για άμεσες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του ν. 3316/2005» (Υ.Α. Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αριθ. Δ17γ/14/57/ΦΝ 439/30.5.2014), στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ (και σημερινός Υπουργός Υποδομών) και εκπρόσωποι των Συλλόγων Μελετητών. Οι προτάσεις έχουν ως ακολούθως:
  3.1 Τροποποίηση της βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών για μελέτες των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3316/2005 ως εξής:
  α. Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά (%) έκπτωσης «ε» ως εξής:
  ΒΟΠi = εi,
  εφόσον δεν υπερβαίνουν τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων που δόθηκαν στον διαγωνισμό από τον συνολικό αριθμό (Ν) των συμμετεχόντων, οι οποίοι δεν αποκλείσθηκαν από την διαδικασία του ανοίγματος των οικονομικών προσφορών.
  β. Οι οικονομικές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του αριθμητικού μέσου όρου (ΜΟ) των ποσοστών των εκπτώσεων, βαθμολογούνται ως εξής:
  ΒΟΠi = ΜΟ + [εi – ΜΟ] / Ν
  3.2 Επιβολή πρόσθετων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης πέραν του 5% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης. Οι πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα είναι κλιμακωτές ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης ως κατωτέρω:
  Για προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης τα οποία είναι μεγαλύτερα από τον αριθμητικό μέσο όρο (ΜΟ) των ποσοστών έκπτωσης των παραδεκτών προσφορών, όταν ο ως άνω μέσος όρος είναι μεγαλύτερος από 40%, οι πρόσθετες εγγυήσεις διαμορφώνονται ως εξής:
  Ποσοστά έκπτωσης Πρόσθετες εγγυήσεις
  ανά μονάδα ποσοστού έκπτωσης
  >40 έως και 50% 0,10
  >50 έως και 60% 0,15
  >60 έως και 70% 0,20
  >70 έως και 80% 0,25
  > 80 0,30
  4. Απαιτείται άμεση σύνταξη και έγκριση με υπουργική απόφαση πρότυπων τευχών διαγωνισμού/δημοπράτησης για μελέτες και έργα.

 • Η Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ), με το ν. 4164/2013, είχε λάβει παρεκκλίσεις από το ν.3316/05 οι οποίες εξυπηρετούσαν τις ειδικές της ανάγκες ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των μελετών της όπως: η συμμετοχή των δικηγόρων, προβλέψεις για την επιτάχυνση της διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω των μνημονιακών στόχων που έχουν τεθεί, η αντιμετώπιση ιδιαιτεροτήτων στην εκτέλεση των συμβάσεων οι οποίες επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την κτηματογράφηση.
  Η επίλυση των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων της Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των μελετών της είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή και έγκαιρη διενέργεια των διαγωνισμών και υλοποίηση των μελετών που προκηρύσσει η ΕΚ.ΧΑ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη και των μνημονιακών προθεσμιών που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωσή του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου.
  Στο πλαίσιο αυτό είναι απολύτως αναγκαίο να συμπεριληφθεί άρθρο στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο με το οποίο θα αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες της Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των μελετών της οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου. Η Ε.Κ.ΧΑ ΑΕ συντάσσει και θα προωθήσει άμεσα σχέδιο του άρθρου αυτού στους συντάκτες του νομοσχεδίου ώστε αυτό να προστεθεί στο νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό. Χωρίς την ανωτέρω προσθήκη δεν θα είναι δυνατή η έγκαιρη υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Κτηματολογίου.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:17 | ΑΡΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

  Ο ΠΣΧΜ διαπιστώνει ότι με το Σ/Ν επιχειρείται η διατήρηση του ισχύοντος θεσμικού Πλαισίου Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών, παρά η εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με τους οικονομικούς φορείς και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Το γεγονός οδηγεί σε πρόδηλες αντιφάσεις άρθρων ή σε συγκρούσεις με άρθρα των Οδηγιών.
  Δεδομένου ότι τα Μητρώα στη χώρα μας για υπηρεσίες μηχανικού, θεμελιώνονται στην αντιστοιχία κατηγοριών μελετών ή έργων με Ελληνική ονοματολογία και ακαδημαϊκών τίτλων, κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε γενικά και ειδικότερα στο θέμα, ώστε να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση ιδιαίτερα των βουλευτών, που θα το διαπραγματευθούν και ευελπιστούμε να συνδράμουν στην κατεύθυνση να διορθωθούν υφιστάμενες στρεβλώσεις και να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα ευνοήσουν την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα.

  1.0. Επαγγελματικές Δραστηριότητες Μηχανικών .
  Στη χώρα μας οι επαγγελματικές δραστηριότητες διπλ. μηχανικού (εκπόνηση μελετών, κατασκευές και ευθύνη λειτουργίας τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων), εξακολουθούν να κατοχυρώνονται αποκλειστικά υπέρ ορισμένων «προνομιούχων» ειδικοτήτων, που αποτελούν την πλειοψηφία στους κόλπους του ΤΕΕ. Και τούτο παρά τις ρυθμίσεις του ν.4254/14, με τον οποίο επιχειρήθηκαν τροποποιήσεις των νόμων 4663/30 και 6422/34.
  Σύμφωνα με Ευρωπαϊκά δεδομένα, έπρεπε να αιτιολογηθούν οι ως άνω αποκλειστικές δραστηριότητες, που επιβάλλουν διακρίσεις, άνιση μεταχείριση και περιορισμούς στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις Δημόσιες Συμβάσεις, των «μη προνομιούχων» διπλ. μηχανικών (π.χ. διπλ. Χημικοί Μηχανικοί, Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.α) αλλά και των πτυχιούχων ΑΤΕΙ.
  Την τελευταία τετραετία με κείμενα και παρεμβάσεις των φορέων των «μη προνομιούχων» ειδικοτήτων και ιδιαίτερα του Παν. Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, αναδείχθηκε το αναιτιολόγητο των αποκλειστικών κατοχυρώσεων, που επιβεβαιώθηκε με μελέτη του δικηγορικού γραφείου Δ.Κ. Αυγητίδη (κατόπιν ανάθεσης από Υπ. Οικονομικών και ΕΕ) και τη γνωμάτευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 17613/30.01.2014). Ως συμπέρασμα προέκυψε η ανάγκη για ριζικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος των διπλ. μηχανικών.
  Με το ν. 4254/14 (Άρθρο 1 Υποπαρ. ΣΤ23 και ΙΓ12) ήρθη, αλλά ατελώς το καθεστώς των αποκλειστικών κατοχυρώσεων, λόγω του χαοτικού υφιστάμενου και ανθιστάμενου λοιπού Κανονιστικού Πλαισίου. Ειδικότερα:
  • Με την Υποπαρ. ΣΤ23 καταργήθηκαν οι όροι «Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» και «Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων», που είχαν συνδεθεί με αποκλειστικές δραστηριότητες των Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών (ν.6422/34) και αντικαταστάθηκαν με τους όρους «Εγκαταστάσεις της βιομηχανίας και των Τεχνικών Έργων» και «Μελέτες Εγκαταστάσεων». Επισημαίνεται ότι με την Υποπαρ. ΣΤ23 τροποποιήθηκαν διατάξεις του ν.3982 (ΦΕΚ 143Α/17.06.2011 – Μέρος Α) και του Άρθρου 228 του ν.4072/12, που ισχυροποιούσαν το υφιστάμενο καθεστώς, αντί να δημιουργούν συνθήκες απελευθέρωσης. Η Υποπαρ. ΣΤ23 επιτρέπει την επαγγελματική δραστηριοποίηση σε μελέτες, κατασκευές και λειτουργία εγκαταστάσεων, όσων διπλ. μηχανικών προορίζονται γι’ αυτές τις δραστηριότητες, με βάση το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.
  Στην Υποπαρ. ΣΤ23 προβλέπεται η έκδοση ΠΔ μετά γνώμη του ΤΕΕ, για τον προσδιορισμό των «επαγγελματικών δικαιωμάτων» των διαφόρων ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών, που δραστηριοποιούνται σε μελέτες εγκαταστάσεων, σε επιβλέψεις εκτέλεσης των μελετών και σε λειτουργία – συντήρηση των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας των τεχνικών και κτιριακών έργων. Επιπλέον στην Υποπαρ. ΣΤ23 προβλέπεται επέκταση χωρίς αδειοδότηση, των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τεχνικών (μη διπλ. ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) σ’ όλους τους διπλ. μηχανικούς, όπως προσδιόριζε ο ν. 6422/34, αλλά όχι ο ν.3982/11, που επεφύλασσε το δικαίωμα αυτό μόνον στους Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους και Ναυπηγούς Μηχανικούς. Για την επέκταση αυτή εκδόθηκε πρόσφατα έκδοση Εγκύκλιος από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας. Η εγκύκλιος αποτελεί έως σήμερα, τη μοναδική ενέργεια της Διοίκησης στην κατεύθυνση «ανοίγματος» των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των διπλ. Μηχανικών. Η έκδοση του ΠΔ εκκρεμεί και τα αναφερθέντα προβλήματα, που σχετίζονται με δραστηριότητες διπλ. μηχανικών σε εγκαταστάσεις δεν έχουν αντιμετωπισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4254/14.
  • Με την Υποπαρ. ΙΓ12 καταργήθηκε ο όρος «Οικοδομικές Εργασίες» που είχε συνδεθεί με αποκλειστικές δραστηριότητες Πολιτικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ν.4663/30) και επί πλέον διακρίθηκαν οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών, χωρίς λοιπούς προσδιορισμούς. Συγχρόνως υφίσταται πρόβλεψη να προσδιορισθούν λεπτομερώς με ΠΔ και σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ, οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτών των ειδικοτήτων με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών τους και ορισμένες εξ αυτών να αποδοθούν και σε άλλες ειδικότητες, εφόσον τούτο προκύπτει από το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους. Η έκδοση του ΠΔ ανατέθηκε από τον ΥΠΥΜΕΔΙ σε Επιτροπή υπό την Προεδρία του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το Έργο της Επιτροπής δεν τελεσφόρησε κατόπιν ασυμφωνίας του ΤΕΕ.

  2.0. Άσκηση του επαγγέλματος του διπλ. μηχανικού σε Μελέτες και Έργα Δημοσίων Συμβάσεων.
  Με το ΠΔ696/74, τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών –ΚΠΑΜΥ (ΦΕΚ 16127/22.08.2005) και τα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών, οι μελέτες και τα έργα Δημοσίων Συμβάσεων κατηγοριοποιούνται, έτσι ώστε οι αναθέσεις εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων να προσανατολίζονται από τις αναθέτουσες αρχές, προς τις «προνομιούχες» ειδικότητες στη βάση των προσδιορισμών «Οικοδομικές Εργασίες» και «Η/Μ Εγκαταστάσεις». Ειδικότερα η δομή των Μητρώων, που θέτουν προκαταβολικά και ως επί το πλείστον αυθαίρετα, όρους και περιορισμούς για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. Αντιστοίχιση ακαδημαϊκού τίτλου με κατηγορίες μελετών και έργων, Πτυχία διαβαθμισμένα σε τάξεις με πρόβλεψη συμμετοχής κάθε τάξης σε διαγωνισμούς ανάλογα με τον προϋπολογισμό μελετών ή έργων, Υποχρεωτική στελέχωση Μελετητικών ή Εργοληπτικών Εταιρειών με ορισμένες ειδικότητες ανάλογα με τις κατηγορίες των μελετών και των έργων και τις τάξεις των πτυχίων), είναι αντίθετη με το πνεύμα και το γράμμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Και τούτο διότι οι Οδηγίες προβλέπουν απλά, τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς κάθε οικονομικού φορέα, που διαθέτει τις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες για να ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο ενός διαγωνισμού και αποδέχεται την κρίση αυτών των δυνατοτήτων με βάση τους όρους της συγκεκριμένης διακήρυξης.
  Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά παραδείγματα, αναδεικνύουν τις στρεβλώσεις του υφιστάμενου πλαισίου ανάθεσης των μελετών και έργων Δημοσίων Συμβάσεων, που ειδικά σε εξειδικευμένα τεχνολογικά έργα, αποτελούν προδήλως τροχοπέδη στην ανάπτυξη:
  • Δεδομένου ότι δεν υφίσταται κατηγοριοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. Βιολογικοί Σταθμοί Επεξεργασίας Αποβλήτων, Έργα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων), το κύριο αντικείμενο των μελετών των έργων αυτών, που εντάσσονται με την υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των έργων στην κατηγορία Υδραυλικών Έργων, ανατίθεται σε Μελετητές του Μητρώου για Υδραυλικά Έργα και Η/Μ εγκαταστάσεις.
  Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται να αναλάβουν το κύριο αντικείμενο των μελετών, όσες ειδικότητες διπλ. μηχανικών δεν έχουν τον ακαδημαϊκό τίτλο για να εγγραφούν ως μελετητές Υδραυλικών Έργων ή Η/Μ εγκαταστάσεων.
  • Ως βασικοί εργολήπτες της κατασκευής ενός Σταθμού Καύσης Απορριμμάτων, καλούνται με βάση επί μέρους προϋπολογισμούς του Έργου, οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα (ΜΕΕΠ) για Έργα Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά (Η/Μ), που πρέπει να στελεχώνονται ανάλογα με τους προϋπολογισμούς αυτούς, με ειδικότητες διπλ. Μηχανικών εγγεγραμμένες με βάση τον ακαδημαϊκό τους τίτλο στα Μητρώα Κατασκευαστών (ΜΕΚ) για τα Οικοδομικά και Η/Μ έργα. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται ή υποβαθμίζονται οι εργολήπτες, που εγγράφονται στο Μητρώο για «Έργα Καθαρισμού νερού και αποβλήτων» για τα οποία δεν προβλέπεται προϋπολογισμός.
  Σχετική με τις ως άνω στρεβλώσεις, είναι η απάντηση της ΕΕ στην καταγγελία με αριθμό 2011/4083, στην οποία διαπιστώνεται ότι η δομή του Μητρώου Εργοληπτών (και κατ’ αναλογία του Μητρώου Μελετητών), δεν αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και οι αναθέτουσες αρχές δεν διενεργούν με διαφάνεια, δημιουργώντας τεχνητούς περιορισμούς στον ανταγωνισμό. Με το ν. 4281/14 υπήρξε μία μερική προσαρμογή στην απάντηση της ΕΕ, που όμως πρέπει να θεωρείται αποσπασματική και αλυσιτελής.
  Επισημαίνονται στη συνέχεια ορισμένα χαρακτηριστικά της δομής του υφιστάμενου συστήματος ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών και έργων Δημοσίων Συμβάσεων, που αναδεικνύουν τις αναφερθείσες στρεβλώσεις.
  • Η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των μελετών αλλά και των έργων, δεν προσδιορίζει πλην εξαιρέσεων το λειτουργικό σκοπό των έργων. Υφίσταται επομένως αοριστία ή ανεπίτρεπτη γενίκευση στην κατηγοριοποίηση, με προφανή συντεχνιακή σκοπιμότητα να αντιστοιχισθούν κατηγορίες μελετών με ακαδημαϊκούς τίτλους ορισμένων ειδικοτήτων διπλ. μηχανικών. Επί πλέον είναι πρόδηλη η επικάλυψη περιεχομένων μελετών διαφόρων κατηγοριών, πράγμα όμως που αγνοείται στον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΥ), στον οποίο περιλαμβάνονται προδιαγραφές περιεχομένων και αντίστοιχες αμοιβές ορισμένων μόνον κατηγοριών μελετών.
  Οι προβλέψεις της παρ. 3 του Άρθρου 2 του ν. 3316/05 για την περιγραφή των προδιαγραφών περιεχομένων όλων των κατηγοριών μελετών του νόμου, ουδέποτε υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα τα «απροσδιόριστα» αντικείμενα ορισμένων κατηγοριών μελετών να έχουν ενσωματωθεί δια μέσου του ΚΠΑΜΥ σε άλλες κατηγορίες και να έχουν αντιστοιχισθεί με πτυχία «προνομιούχων» μελετητών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, ενώ συγχρόνως έχουν υποβαθμιστεί ή ουσιαστικά αχρηστευτεί τα πτυχία μελετητών με «απροσδιόριστο» στον ΚΠΑΜΥ αντικείμενο.
  • Οι προϋπολογισμοί των μελετών έργων τεμαχίζονται και προσδιορίζονται από τον ΚΠΑΜΥ οι προεκτιμώμενες αμοιβές των πτυχίων μελετητών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκπόνηση επί μέρους μελετών και στη σύνταξη αντίστοιχων προϋπολογισμών.
  Με βάση τους επί μέρους προϋπολογισμούς των έργων, που προκύπτουν από τις μελέτες, προσδιορίζονται και τα πτυχία των εργοληπτών, που καλούνται να εκτελέσουν τα έργα και συνήθως είναι πτυχία εργοληπτών για Οικοδομικά και Η/Μ έργα.
  Ο τεμαχισμός προϋπολογισμών μελετών και έργων στη βάση εξυπηρέτησης σκοπιμοτήτων, αποτελεί την πλέον σημαντική στρέβλωση στο υφιστάμενο σύστημα ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Μολονότι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις Δημόσιες Συμβάσεις τις διακρίνουν σε Συμβάσεις Κατασκευής ή Μελετοκατασκευής Έργων, σε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών και σε Συμβάσεις Προμηθειών, το υφιστάμενο θεσμικό Πλαίσιο διακρίνει κατ’ απόλυτο τρόπο την «Κατασκευή» από τις «Μελέτες» και επιβάλλει την συμμετοχή Μελετητών σε αναθέσεις έργων με το σύστημα «Μελετοκατασκευή», μη αναγνωρίζοντας ότι ειδικά σε έργα με εξειδικευμένη τεχνολογία ορισμένοι κατασκευαστές διαθέτουν την τεχνογνωσία να τα σχεδιάσουν και να τα λειτουργήσουν, ενώ είναι αμφίβολο αν τούτο συμβαίνει και με τους μελετητές.
  Με τον τρόπο όμως αυτό, δεν ευνοείται η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων προς την καινοτομία και τροχοπεδείται η ανάπτυξη.
  Χαρακτηριστικά στοιχεία και παραδείγματα από την εφαρμογή των Μητρώων στη χώρα μας με τα οποία όπως πιστεύουμε, αιτιολογούνται οι ως άνω στρεβλώσεις στις δημόσιες συμβάσεις, υπάρχουν στις παρεμβάσεις του ΠΑΣΕΠΠΕ στη δημόσια διαβούλευση. Πιστεύουμε ότι ουδείς μπορεί να αδιαφορήσει, όταν αντιληφθεί το συντεχνιακό χαρακτήρα που αναδύεται από τα παραδείγματα.
  Αναφερόμενοι ειδικότερα στην αντιστοίχιση Ελληνικών κατηγοριών μελετών και κατηγοριών του Κοινού Ευρωπαϊκού Λεξιλογίου CPV, που γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV του Σ/Ν για τις δημόσιες συμβάσεις και πρέπει να αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες και των διπλ. Χημικών Μηχανικών σημειώνουμε χαρακτηριστικά:
  • Απουσιάζουν εντελώς από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV οι μελέτες «Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων». Οι «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδροδότησης και αποβλήτων» της κατηγορίας 7180000-6 του CPV, αντιστοιχούνται αποκλειστικά με «Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων» του Μητρώου Μελετητών, πράγμα που ευνοεί τις ειδικότητες ΠΜ, ΤΜ και ΜΠερ που δικαιούνται αποκλειστικά να καταταχθούν στην κατηγορία αυτή με βάση το «γνωστικό αντικείμενο σπουδών» (?) και να εκπονούν τις μελέτες εγκαταστάσεων «Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων» με βάση τις προδιαγραφές του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών. Όμως οι συντάκτες του Παραρτήματος φαίνεται να αγνοούν τα ακόλουθα:
   Με βάση τον Ιδρυτικό νόμο του ΤΕΕ (ΒΔ 19/21 Φεβ 1938), το ΠΔ 274/97 και κυρίως τις διατάξεις της Υποπαρ. ΣΤ23 του ν. 4254/14, οι μελέτες κύριου αντικειμένου για «Εγκαταστάσεις Νερού και Αποβλήτων», έπρεπε όταν προκηρύσσονται ξεχωριστά από την εκτέλεση του έργου, να μην αποκλείουν τη συμμετοχή της ειδικότητας των Χημικών Μηχανικών.
  Εξάλλου στην περίπτωση σύγχρονης ανάθεσης της μελέτης και της εκτέλεσης του έργου, έπρεπε κατά την Οδηγία 2014/24/ΕΕ και τη δομή του Ελληνικού Μητρώου Εργοληπτών, οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς να ανήκουν στην κύρια κατηγορία «Έργων Καθαρισμού Αποβλήτων», δηλαδή στην κατηγορία 42252000-8 του CPV. Πως είναι επομένως δυνατό αυτοί οι φορείς να αποκλείονται από υπηρεσίες παροχής συμβουλών για τα έργα αυτά;
   Σύμφωνα με τη γνωμάτευση ΑΠ 3781 της 22/02/1966 της Συγκλήτου του ΕΜΠ, οι διπλ. Χημικοί Μηχανικοί έχουν τις ικανότητες με βάση το γνωστικό αντικείμενο σπουδών, να ανταποκρίνονται στις δραστηριότητες μελέτης και κατασκευής εγκαταστάσεων διεργασιών (όπως π.χ. είναι οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων). Παρόμοια γνωμάτευση δεν υφίσταται για τις ειδικότητες των μηχανικών, που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα Μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, την κύρια ευθύνη μελέτης και εκτέλεσης των έργων αυτών .
  • Διάφορες Κατηγορίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Λεξιλογίου CPV όπως (Υπηρεσίες σχετικές με τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων, Επιθεώρηση συστημάτων αερισμού, Υπηρεσίες σχεδιασμού συστημάτων θέρμανσης αντιστοιχίζονται αποκλειστικά με την κατηγορία του Μητρώου Μελετητών για «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες», που φωτογραφίζει τις ειδικότητες που δικαιούνται να εγγράφονται στο Μητρώο Μελετητών και να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις μελέτες αυτές.
  Όμως:
   Σύμφωνα με την παρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 έχουν καταργηθεί οι ονοματολογίες μελετών, που φωτογραφίζουν ειδικότητες και κάθε ειδικότητα διπλ. μηχανικού με βάση το γνωστικό της αντικείμενο, μπορεί να απασχοληθεί σε μελέτες εγκαταστάσεων.
   Είναι προδήλως αντιληπτό, ότι το γνωστικό αντικείμενο λόγω σπουδών των ειδικοτήτων, που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο Μελετητών για το σύνολο «Μηχανολογικών, Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Μελετών» είναι διαφορετικό. Επομένως με το Παράρτημα XV, καταρρίπτεται η λογική της δομής του Μητρώου Μελετητών με βάση την οποία η αρχική εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών, πρέπει να προκύπτει από το «γνωστικό αντικείμενο σπουδών».
  Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν προηγούμενα, σαφώς εντάσσονται στις δραστηριότητες των Χημικών Μηχανικών που προορίζονται να δραστηριοποιούνται σε σύνθετες και πολύπλοκες εγκαταστάσεις διεργασιών της βιομηχανίας.
  Προκύπτει από τα προηγούμενα ότι το Μητρώο Μελετητών είναι ανυπόστατο λόγω των κραυγαλέων αποκλεισμών που επιβάλλει και προδήλως δεν μπορεί η ισχύς του να αποτελεί προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

  Ο ΠΣΧΜ έχει υποβάλλει αρμοδίως σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στη βάση των ακόλουθων αρχών και κατευθύνσεων.
  Η άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων διπλ. μηχανικού όπως ειδικότερα είναι η εκπόνηση οριστικών μελετών για πλήρη έργα, συνδέεται με εμπειρία και ιδιαίτερα σε σύνθετα έργα και εγκαταστάσεις αποτελεί αντικείμενο ομάδας μηχανικών. Τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα συνδεδεμένα με δεξιότητες και ικανότητες για την Τεχνική Δ/νση και συντονισμό της ομάδας (PROJECT ENGINEERING), μπορεί πράγματι να αποτελούν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, στην άσκηση του επαγγέλματος των μηχανικών και τούτο είναι συμβατό με όσα σχετικά συμβαίνουν στον αναπτυγμένο κόσμο (π.χ. Professional Engineers – ΗΠΑ, Chartered Engineers – Μεγ. Βρετανία).
  Τα «γνωστικά αντικείμενα λόγω σπουδών» που αποτελούν τη βάση των Ελληνικών Μητρώων, σχετίζονται με «κατοχύρωση ακαδημαϊκών τίτλων» με βάση επαγγελματικά περιγράμματα που εκδίδονται από το Υπ. Εργασίας, ακολουθούν διεθνή πρότυπα (π.χ. ISCO – 2008), και προσδιορίζουν απαραίτητες γνώσεις ή/και δεξιότητες για συμμετοχή π.χ. σε ομάδα εκπόνησης της πλήρους μελέτης ενός έργου και ιδιαίτερα των μεγάλων σύνθετων έργων. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετο απαιτούμενο επαγγελματικό προσόν πέραν των αρχικών γνώσεων, είναι η εμπειρία και προφανώς πρέπει να γίνονται αποδεκτές οι αλληλοεπικαλύψεις στα γνωστικά αντικείμενα των διαφόρων ειδικοτήτων.
  Εφόσον γίνουν αποδεκτά τα προηγούμενα, είναι δυνατόν να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των μηχανικών όπως τούτο απαιτείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκά δεδομένα και να τροποποιηθεί ανάλογα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:54 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δεν υπάρχει άρθρο για τις καταργούμενες διατάξεις. Αυτό σημαίνει κάτι? Φοβάται κανείς τις αντιδράσεις από τους φορείς που θα συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του νόμου. Καλό θα ήταν να υπήρχε το άρθρο για να υπήρχαν κατάλληλα σχόλια και να επισημαινόντουσαν κάποιοι νόμοι και κανονισμοί που πιθανόν να είχαν παραληφθεί εκ παραδρομής όπως στον 4281

 • 26 Μαρτίου 2016, 10:50 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Ειδικό Σχόλιο.

  Οι διατυπώσεις της παρ. 1(α) και 5 δεν είναι συμβατές με τις Οδηγίες 24/2014/ΕΕ και 25/2014/ΕΕ. Οι οδηγίες στους ορισμούς του Άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, θεσπίζουν κανόνες για δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και διαγωνισμούς μελετών.

 • 26 Μαρτίου 2016, 10:24 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  Γενικό Σχόλιο

  Οι απόψεις και οι θέσεις μας στο θέμα επικεντρώνονται στις διατάξεις του Σ/Ν, που αναφέρονται στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ή καταλληλότητας οικονομικών φορέων, που καλούνται να συμμετέχουν σε Δημόσιες Συμβάσεις Εργασιών ή Έργων ή σε Διαγωνισμούς Μελετών, αρμοδιότητας μηχανικού.

  Διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις του Σ/Ν στα θέματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις κατευθύνσεις του ν.4336/15 και του σχεδίου δράσης, που συμφωνήθηκε με την ΕΕ και ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Υποδομών. Και τούτο διότι το Σ/Ν επιχειρεί να διατηρήσει αλώβητο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών, με αποτέλεσμα πρόδηλες αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων Άρθρων του Σ/Ν, αλλά ειδικότερα συγκρούσεις με τις βασικές αρχές περί αποφυγής διακρίσεων, διαφάνειας και ίσων όρων ανταγωνισμού, που διέπουν το γράμμα και το πνεύμα του κοινοτικού δικαίου. Η διατήρηση των Μητρώων ως έχουν, δεν αποτελεί προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ακόμη και αν υποστηριχθεί, ότι το Σ/Ν εξυπηρετεί τις δημόσιες συμβάσεις με όρια προϋπολογισμού κατώτερα αυτών που θεσπίζονται με τις Οδηγίες. Οι γενικές αρχές των Οδηγιών πρέπει να ισχύουν «ανεξαρτήτως της εκτιμώμενης αξίας τους».

  Η αιτιολόγηση των ως άνω διαπιστώσεων θεωρούμε ότι προκύπτει αντικειμενικά από τα παραδείγματα εφαρμογής των διατάξεων των Μητρώων Μελετών και Εργοληπτών σε δημόσιες συμβάσεις Έργων με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, που παρατίθενται συνοδευόμενα από σχόλια, στα Άρθρα 71 και 196.
  Πιστεύουμε όμως με βάση και τα σχόλια μας σε λοιπά κρίσιμα Άρθρα του Σ/Ν, ότι οι διαπιστώσεις μας έχουν γενικότερο χαρακτήρα.

  Συνοπτικά σημειώνουμε:
  • Διατηρούνται οι ονοματολογίες υπηρεσιών μηχανικού και έργων των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών, ενώ οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, επιβάλλουν ονοματολογίες σύμφωνα και μόνον με το Κοινό Λεξιλόγιο CPV των Παραρτημάτων τους. Η προσθήκη του Παραρτήματος XV στο Σ/Ν, όπου επιχειρείται αντιστοίχιση της Ελληνικής ονοματολογίας κατηγοριών μελετών με το Κοινό Λεξιλόγιο CPV, αφενός μεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση στον Κανονισμό, που συγκρούεται με τις γενικές αρχές της Οδηγίας, αφετέρου αναδεικνύει την επιμονή των συντακτών του Σ/Ν να διατηρήσουν τα υφιστάμενα συντεχνιακά κριτήρια για την εγγραφή των διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικών στα Μητρώα. Ενδεχόμενα δε τούτο επιχειρείται να ισχύσει και στα ιδιωτικά έργα, όταν στο Σ/Ν αναφέρονται τόσο «Δημόσιες συμβάσεις» όσο και «Συμβάσεις».
  • Στις Οδηγίες προβλέπονται διαγωνισμοί μελετών ή αναθέσεις με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο για υπηρεσίες αρχιτέκτονα ή μηχανικού, ιδιαίτερα για εξειδικευμένα έργα, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο από τις αναθέτουσες αρχές. Σε διαφορετική περίπτωση οι μελέτες όταν απαιτούνται, πρέπει να ανατίθενται συγχρόνως με την εκτέλεση έργων και με βάση το νομικό καθεστώς, που διέπει την εκτέλεση των έργων και όχι την εκπόνηση των μελετών. Αναγνωρίζεται δηλαδή η ικανότητα των εργοληπτών να εκπονούν μελέτες ή με ευθύνη τους να συνεργάζονται με κατάλληλους μελετητές. Αντίθετο είναι το ισχύον νομικό καθεστώς που επιβάλλεται από τα Μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών, που διαφοροποιεί και μάλιστα κατά τρόπο απόλυτο τις μελέτες και τους μελετητές από την εκτέλεση των έργων και τους εργολήπτες, δημιουργώντας δύο νομικά καθεστώτα για την εκτέλεση των έργων. Είναι πρόδηλο από τις Οδηγίες, ότι ελλείπει στη χώρα Μητρώο Μελετό-Κατασκευαστών. Σε κάθε περίπτωση η ευελιξία που χαρακτηρίζει τις Οδηγίες, πρέπει υποχρεωτικά να διέπει και το αντίστοιχο εσωτερικό μας δίκαιο.
  • Όλα τα κριτήρια για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε δημόσιες συμβάσεις έργων, πρέπει να προσδιορίζονται από το συγκεκριμένο κάθε φορά κύριο αντικείμενο του έργου. Είναι επόμενο ότι και το κριτήριο καταλληλότητας για τη συμμετοχή, που προκύπτει από την εγγραφή σε εμπορικά ή επαγγελματικά Μητρώα, πρέπει να συνδέεται με το κύριο αντικείμενο της σύμβασης, που αντικειμενικά και σύμφωνα με τις Οδηγίες προκύπτει από τον λειτουργικό ή οικονομικό σκοπό, που πρόκειται να εξυπηρετηθεί. Αντίθετες είναι οι διατάξεις των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών που επιμερίζουν σε τμήματα το αντικείμενο μιας μελέτης ή έργου, χωρίς διάκριση σε πολλές περιπτώσεις του κύριου αντικειμένου και με τρόπο που δεν είναι αντικειμενικός και αναλογικός, ούτε εφαρμόζεται στην πράξη (Βλ. Σχόλια στα Άρθρα 71 και 196). Σημειώνεται ότι με βάση τις Οδηγίες έπρεπε να προκηρύσσονται διαφορετικές συμβάσεις, όταν τα τμήματα π.χ. ενός έργου μπορούσαν να διακριθούν αντικειμενικά.
  • Συναφής στρέβλωση με τη προηγούμενη είναι και ο τεμαχισμός των προϋπολογισμών των έργων, που θεμελιώνεται στη δομή του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (ΚΠΑΜΥ) και που διατηρείται στο Σ/Ν.

  Ειδικότερα:
  o Ο ΚΠΑΜΥ προσδιορίζει τεμαχισμένες αμοιβές μελετητών, που δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκπόνηση επί μέρους μελετών ενός έργου, όταν είναι γνωστό ότι η διάκριση αυτή δεν εφαρμόζεται στην πράξη.
  o Με βάση τους επιμέρους προϋπολογισμούς των έργων, που προκύπτουν από τις μελέτες, προσδιορίζονται και τα πτυχία των εργοληπτών, που καλούνται να εκτελέσουν τα έργα και κυρίως είναι πτυχία των γενικών κατηγοριών για Οικοδομικά και Η/Μ έργα, που αντιστοιχούνται σε ορισμένες ειδικότητες μηχανικών με βάση ακαδημαϊκούς τίτλους. Όλα όμως τα έργα αρμοδιότητας μηχανικού περιλαμβάνουν οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εξοπλισμό σύμφωνα με το κοινό λεξιλόγιο CPV.
  Ο τεμαχισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και προϋπολογισμών έργων στη βάση εξυπηρέτησης συντεχνιακών σκοπιμοτήτων, αποτελεί την πλέον σημαντική στρέβλωση στο υφιστάμενο σύστημα δημοσίων συμβάσεων σε απόλυτη σύγκρουση με τις διατάξεις των Οδηγιών.
  o Η δομή των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών για υπηρεσίες και έργα αρμοδιότητας μηχανικού, θεμελιώνεται στην αντιστοιχία ακαδημαϊκών τίτλων και κατηγοριών σύμφωνα με την Ελληνική ονοματολογία. Η εμπειρία ανά κατηγορία, που αποτελεί σύμφωνα με τις τάξεις των πτυχίων των Μητρώων επαγγελματικό προσόν των μηχανικών, προκύπτει από τους προϋπολογισμούς των μελετών ή έργων στα οποία έχουν εμπλακεί.
  Σύμφωνα όμως με το ν.4281/14 οι τάξεις πτυχίων έχουν καταργηθεί έπειτα από παρέμβαση της ΕΕ κατόπιν της καταγγελίας με αρ. 2011/4083, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η δομή του Μητρώου Εργοληπτών δεν αντιμετωπίζει τους οικονομικούς φορείς με διαφάνεια και δημιουργεί τεχνητούς περιορισμούς στον ανταγωνισμό. Είναι πρόδηλο ότι η επαναφορά των τάξεων πτυχίων με το Σ/Ν δεν αποτελεί προσαρμογή στις Οδηγίες.
  o Εξάλλου σύμφωνα με τις Οδηγίες οι τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα δεν λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια ανάθεσης εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί ως κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη δημόσια σύμβαση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙ, Μέρος ΙΙ, εδάφιο στ. της Οδηγίας 24/2014/ΕΕ).
  Συμπεραίνεται ότι η δομή των Μητρώων πέραν από αποκλεισμούς στη φάση επιλογής οικονομικών φορέων στη βάση τυπικών προσόντων, αποστερεί τις αναθέτουσες αρχές από τη δυνατότητα αξιολόγησης των ουσιαστικών επαγγελματικών προσόντων των στελεχών των οικονομικών φορέων στη φάση ανάθεσης των συμβάσεων. Θεωρούμε ότι το σημείο αυτό πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τους συντάκτες του Σ/Ν.
  Πέραν τούτων είναι γνωστό ότι μετά την ισχύ των διατάξεων των Υποπαραγράφων ΣΤ23 και ΙΓ12 του Άρθρου 1 του ν.4254/2014 είναι σε εξέλιξη η αναμόρφωση του ισχύοντος πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, πράγμα που σχετίζεται με τη δομή των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών. Το γεγονός φαίνεται να μην απασχολεί όφειλε τους συντάκτες του Σ/Ν.

  • Πέραν των ανωτέρω επιθυμούμε να επισημάνουμε:
  o Λόγους αποκλεισμού οικονομικών φορέων από διαγωνισμούς με προσδιορισμούς της περιόδου αποκλεισμού και του σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος που δεν συνάδουν με το Ενωσιακό δίκαιο (Βλ. σχόλια στο Άρθρο 69).
  o Ορισμένες απαραίτητες κατά τη γνώμη μας προσθήκες στα Άρθρα 27, 70, 72 και 143.

  Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες για τις απαιτούμενες αλλαγές στο ισχύον στη χώρα σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων και διαγωνισμών μελετών αρμοδιότητας μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Η διατήρηση όμως του συστήματος, που δυστυχώς συντηρήθηκε με τη συμμετοχή ή την ανοχή του ΤΕΕ και που επιχειρείται με το Σ/Ν, δεν αποτελεί προσαρμογή στις Οδηγίες και φοβούμεθα ότι στην περίπτωση αυτή, απλά θα αυξηθούν δικαστικές προσφυγές και θα τροχοπεδηθεί ακόμα μία φορά η ανάπτυξη της χώρας. Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιοι Υπουργοί θα αντιληφθούν αυτές τις συνέπειες και θα ενεργήσουν κατάλληλα για την ορθή προσαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών στο εσωτερικό μας δίκαιο. Προς την κατεύθυνση αυτή ο ΠΑΣΕΠΠΕ με βάση την εμπειρία από τη διαχείριση έργων θεωρεί ότι η δομή των Μητρώων Μελετητών, Εργοληπτών και Μελετό-Κατασκευστών πρέπει να θεμελιώνεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Μητρώα μηχανικών-φυσικών προσώπων πρέπει να είναι ανοικτά στις διάφορες ειδικότητες μηχανικών που θα επιλέγουν ελεύθερα την επαγγελματική τους δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο Κοινό Λεξιλόγιο CPV και αντιστοιχείται με τον επαγγελματικό τους τίτλο σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Επαγγελμάτων (ISCO-2008).
  • Ειδικά όμως απαιτείται Μητρώο συντονιστών Μηχανικών-Υπεύθυνων Έργων (Project Engineer) ανεξαρτήτως ειδικότητας και κριτήριο προς τούτο πρέπει να είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, που βασίζονται στην εμπειρία.
  • Στη σημερινή εποχή της «Πράσινης Ανάπτυξης» δεν μπορούν να απουσιάζουν από τα Μητρώα οι κατηγορίες μελετοκατασκευαστών, που ασχολούνται με εξειδικευμένα έργα όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, οι τεχνικές και τεχνολογίες ανακύκλωσης, οι θερμικές επεξεργασίες απορριμμάτων, η κομποστοποίηση, οι ΑΠΕ κτλ.
  • Οι οικονομικοί φορείς που θα εγγράφονται στα Μητρώα ειδικά για τα εξειδικευμένα έργα πρέπει να αποφασίζουν ελεύθερα για την οργάνωση και τη στελέχωσή τους με διάφορες ειδικότητες μηχανικών των Μητρώων και να κρίνονται ανά συγκεκριμένη προκήρυξη σύμβασης, σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης παρά ποιοτικής επιλογής, στα οποία προφανώς η αναφορά του υπεύθυνου συντονιστή του έργου θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο με ιδιαίτερη βαρύτητα.

  Ευελπιστούμε οι βουλευτές όλων των Κομμάτων θα ενδιαφερθούν για την διαμόρφωση του Σ/Ν με τρόπο, που θα εξυπηρετεί την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα, που αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις των Οδηγιών.

 • 26 Μαρτίου 2016, 00:17 | αργυρης πλεσιας

  Η εφαρμογή του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα πρέπει να σχεδιαστεί με μεγαλύτερη προσοχή από όση φανερώνει η σχεδιασθείσα διαβούλευση. Δεν θεωρείται εύλογο περιθώριο διαβούλευσης οι 15 ημέρες (βιβλίο Ι) και οι 5 ημέρες (βιβλία ΙΙ και ΙΙΙ), για ένα κείμενο 530 σελίδων. Επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη έκδοσης 54 Υ.Α. (δυνητικών και υποχρεωτικών), 23 Κ.Υ.Α., 2 Π.Δ. και 3 κειμένων της ΕΑΑΔΗΣΥ, που προβλέπονται στο βιβλίο Ι, δεν προοιονίζει ένα θεσμικό πλαίσιο εύχρηστο και απλό, όπως τουλάχιστον διατυπώνεται από την πολιτική ηγεσία. Ευελπιστώ να διατεθεί κατάλληλος χρόνος πρό της εφαρμογής για να υπάρξει η απαιτούμενη προετοιμασία των Α.Α./Φ. αλλά και των οικονομικών φορέων, διότι αν θεωρηθεί άμεσα εφαρμοστέος ο νόμος θα υπάρξει διάστημα πολλών μηνών χωρίς προκηρύξεις μελετών σε μια περίοδο που δεν υπάρχει η πολυτέλεια των καθυστερήσεων.

 • 24 Μαρτίου 2016, 17:38 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  Δεν χρειαζόντουσαν 527 σελίδες σχεδίου νόμου για την (μη) προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Το ερώτημα της προσαρμογής της νομοθεσίας σε Οδηγίες είναι πάντοτε η αλλαγή εκείνων των διατάξεων που έρχονται σε σύγκρουση, η συμπλήρωση σε ελλείπουσες διατάξεις, η κατάργηση των διατάξεων που δεν μπορούν πλέον να έχουν ισχύ.

  Είναι φανερό ότι η κύρια δουλειά έπρεπε να γίνει στον τρόπο προκήρυξης των συμβάσεων με βάση το CPV και στον τρόπο κατάρτισης των Μητρώων, τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων, όσο και των μελετητικών επιχειρήσεων και η συμπλήρωση των Μητρώων με μελετοκατασκευαστικά μητρώα ολόκληρων έργων, όπως μεταξύ άλλων της κατηγορίας 45.25 του Παραρτήματος Ι.

  Επίσης θα έπρεπε να προσαρμοστεί η διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών αρχιτεκτόνων και μηχανικών, ώστε τίτλοι σπουδών και επαγγελματικά προσόντα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο ανάθεσης και όχι μόνον ως κριτήριο επιλογής (που επιβάλλουν τα υφιστάμενα μητρώα), περιορίζοντας έτσι τις επιλογές των αναθετουσών αρχών διά νόμου κατά τρόπο μη συμβατό με την Οδηγία (από την πλευρά του ανταγωνισμού).

  Τέλος θα έπρεπε η προσαρμογή να λάβει υπόψη της αλλαγές που έχουν γίνει πρόσφατα με άλλους νόμους για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών και εάν και εφόσον η βούληση είναι να ανατραπούν θα έπρεπε να δοθούν ρητά και οι καταργούμενες διατάξεις στη διαβούλευση.

  Ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2016, 09:51 | Ζαχαρώ Καβακλή

  Δεν υπάρχουν τα παραρτήματα όπου γίνονται αναφορά στα άρθρα.
  Δεν υπάρχει αναφορά για κατάργηση του 4281/2014 ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 38.

 • 17 Μαρτίου 2016, 23:05 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

  Ξέρουμε όλοι ότι οι νέες οδηγίες (23,24,25/2014) θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 18-4-2016.
  Επίσης, ξέρουμε όλοι, ότι οι οδηγίες μπορούν να ενσωματωθουν με εγκυκλίους, για το μεσοδιάστημα μέχρι να εκδοθεί Π.Δ. ή Νόμος (πχ. εγκ. Δ17γ/09/9/ΦΝ417 για οδηγίες 18,17/2004).
  Επίσης, ξέρουμε ότι οι νέες οδηγίες έχουν μία πολύ σοβαρή διαφορά, η οποία έγκειται:¨στην πλέον συμφερότερη προσφορά» και μόνο και με πολύ σοβαρές αναφορές σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ανάθεσης (και όχι επιλογής, όπως ήταν οι οδηγίες 17,18/2004)!,
  θεωρείται ότι:
  1. Είναι ικανό το χρονικό διάστημα για μία εποικοδομητική διαβούλευση, σε ένα κείμενο, το οποίο αντιγράφει τις οδηγίες, ή θα πρέπει, με βάσει τις οδηγίες, να εκσυχρονίσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο?
  2.Και, εν πάσει περιπτώσει, όσοι έφτιαξαν αυτό το κείμενο, τι έκαναν αντιγραφή – επικόλληση, στις οδηγίες και στους υφιστάμενους νόμους?
  Το έκαναν, απλώς για να προλάβουν τις προθεσμίες?
  3.Πρέπει να λάβετε υπόψη σας, ότι, όλοι από κάτω – και εννοώ τα περιφερειακά στελέχη, και εν όψη του νέου ΕΣΠΑ, με μία διαφοροποίηση εντελώς των νόμων, θα πρέπει να αλλάξουμε τεύχη δημοπράτησης, διακηρύξεις, περιληπτικές διακηρύξεις κλπ. Δηλ., το σπουδαιότερο, θα πρέπει να δικαιολογήσουμε επαρκώς, γιατί η χαμηλότερη τιμή είναι η πλέον συμφερότερη (π.χ. στο Ελεγκτικό, ΕΔΑ, ΕΔΦ, κλπ.)
  Σας ευχαριστώ.

 • 17 Μαρτίου 2016, 12:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ Σ

  2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χρηματικών ορίων του άρθρου 5 (* OXI του χρηματικού ορίου του άρθρου 4) του Βιβλίου Ι και του άρθρου 251 του Βιβλίου ΙΙ.

 • 16 Μαρτίου 2016, 15:50 | ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

  1) ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Α) Περιορισμοί στην επιλογή κατηγοριών μελετητικών πτυχίων (μέχρι 2)

  Β) Αμοιβή ανεξάρτητη του Π/Υ και των ετήσιων χρηματοροών του έργου (EBITDA)

  Γ) Μικρή αμοιβή βάση του πτυχίου μετά από δύο χρόνια χωρίς προκαταβολή και με εγγύηση

  Δεν εμπιστεύεται δηλ. το ελ. Δημόσιο τους μελετητές ότι η μελέτη τους θα γίνει έργο (που έχει κάποια λογική βάση) γι΄ αυτό και τους πληρώνει μια προκαθορισμένη τιμή βάση του μελετητικού τους πτυχίου.

  Θα μπορούσε όμως το ελ. Δημόσιο να δίνει ένα bonus (μια premium αμοιβή) στον μελετητή όταν η μελέτη υλοποιηθεί (γίνει δηλ. έργο).

  Επίσης αντί να τους πληρώνει κάθε δύο χρόνια θα μπορούσε να τους δίνει μία προκαταβολή.

  Δηλ έχουμε ένα σκληρό θεσμικό πλαίσιο που «σκοτώνει» τους μελετητές και τους αναγκάζει να φεύγουν στο εξωτερικό.

  2) ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Γενικά Έξοδα + Όφελος Εργολάβου = 18% * Π/Υ του έργου

  (π.χ. ισχύει στο παρόν: Γεν. Έξοδα + Όφελος Εργολάβου = 18% * Π/Υ του έργου).

  Δεν υπάρχει δηλ. στους εργολήπτες οικονομικό κίνητρο να κάνουν παραγωγικά έργα που φέρνουν χρηματορροές – κέρδη (ebitda)

  Δηλ. η Αμοιβή είναι ανεξάρτητη των ετήσιων χρηματοροών του έργου (ebitda)και πρέπει να αλλάξει.

  3) ΣΔΙΤ (Ν. 3389/2005) + Κοινωνική Οικονομία (Ν.4019/2011) – ΣΔΙΤΚΟ

  Χρειάζεται δηλ. ένα Νομοσχέδιο που να ενοποιεί και τα τρία Υποκείμενα της Οικονομίας (Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα, Κοινωνική Οικονομία) ώστε οι άνεργοι και αυτοαπασχολούμενοι της Κοινωνικής Οικονομίας να μετέχουν και στο υψηλό CAPEX.

  π.χ μετά τη λήξη της σύμβασης:
  α)οι Εμπορικές Τράπεζες αποχωρούν (στρατηγική εξόδου) αφού έχουν αποσβέσει και εισπράξει το περιθώριο κέρδους τους.
  β)ΔΗΜΟΣΙΟ (π.χ. Δήμοι) + ΚΟΙΝΣΕΠ + ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ γίνονται μέτοχοι της επένδυσης.

 • 16 Μαρτίου 2016, 11:37 | Χρήστος Μ.

  1) Προσθέστε ευδιάκριτα κεφάλαια που να διαχωρίζουν τις διατάξεις σε α) Γενικά Δημοσίων Συμβάσεων, β)Έργα, γ) Μελέτες, δ)Υπηρεσίες και ε) Προμήθειες. Με την παράθεση όλων αυτών των άρθρων που δεν εντάσσονται σε κεφάλαια θα δημιουργηθούν παρανοήσεις για το που εφαρμόζονται. Δεν μπορεί π.χ οι διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης να αναφέρονται μόνο στο τμήμα των άρθρων που αφορά στα έργα.
  2) 237 Άρθρα, με τόσες παραπομπές και γενικές διατυπώσεις (πχ η αρμόδια επιτροπή, το αποφασίζων όργανο κλπ)και με τόσες νέες διαδικασίες και λειτουργίες, ποιες Δημόσιες (υποστελεχωμένες)υπηρεσίες μπορούν να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά;
  3) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Να προστεθεί άρθρο που θα καταργεί όλη τη σχετική Νομοθεσία που έχει αναπτυχθεί έως σήμερα και η οποία σχετίζεται με τα θέματα του νέου Νόμου.
  4) Αφού υπάρχει τόσο μεγάλη επιμονή στις ηλεκτρονικές διαδικασίες (και ίσως σωστά), να καταργηθούν όλες οι αναχρονιστικές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες (κανένας πλέον δεν τις διαβάζει και χρεώνουν υπερβολικά τους αναδόχους)αλλά και στα δικαιολογητικά συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Επίσης, είναι ευκαιρία να ενοποιηθούν και ορισμένες λειτουργίες (πχ Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ) ώστε να μην χρειάζονται τόσες άσκοπες αναρτήσεις των ίδιων στοιχείων.

 • 16 Μαρτίου 2016, 11:07 | Ευστάθιος Πεταλάς

  η διαβούλευση του νέου νόμου, αφορά Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/25/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), με ορίζοντα ενσωμάτωσης την 18-4-2016 στην εθνική νομοθεσία.

  Πρακτικά σημαίνει αναστολή/κατάργηση του 4281/14, αφού ο 4281/14 θα ενσωμάτωνε τις οδηγίες 2014/17/ΕΕ & 2014/18/ΕΕ, οι οποίες καταργήθηκαν με τις 2014/25/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα.

 • 16 Μαρτίου 2016, 11:00 | Ελένη Κωτσάλου

  1. Μικρός ο χρόνος για την μελέτη του υπό διαβούλευση νόμου και την υποβολή σχολίων.
  2. Μεγάλος όγκος πληροφοριών και δύσχρηστος.
  3. Πολλές παραπομπές σε άλλα άρθρα, βιβλία κ.αλ.
  Μήπως θα πρέπει να διαχωριστεί για προμήθειες, υπηρεσίες και τεχνικά έργα?

 • 15 Μαρτίου 2016, 22:30 | Χάρης Γ.

  Για 5η μέρα που έχει τεθεί σε διαβούλευση ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, εντύπωση προκαλεί ο πολύ μικρός αριθμός σχολίων.

 • 15 Μαρτίου 2016, 19:59 | Γεωργιος

  Τα προσαρτήματα και τα παραρτήματα που ειναι???

 • 15 Μαρτίου 2016, 16:44 | Γεώργιος Ροβολής

  Το μέρος Β του Ν. 4281/2014 τιτλοφορείται «Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έρων, προμηθειών και υπηρεσιών», αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 30.04.2016 και έχει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΣ περιεχόμενο με το προς διαβούλευση σχέδιο. Άρα γεννάται το εξής ερώτημα: το παρόν νομοσχέδιο τίθεται προς αντικατάσταση και άρα ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του μέρους Β του Ν. 4281/2014; Προφανώς οι καλούμενοι να υποβάλλουν σχόλια θα πρέπει να μάθουν την απάντηση στο πρωταρχικό αυτό ερώτημα.