• Σχόλιο του χρήστη 'Ευστάθιος Πεταλάς' | 16 Μαρτίου 2016, 11:12

    Η έκφραση της παρ. 2 "ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε." θα πρέπει να αλλάξει σε "ύστερα απο την υποβολή γνωμών των τεχνικών φορέων του κλάδου" (ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, κλπ)