Άρθρο 211 – Τεχνικές προδιαγραφές

1. Η εκπόνηση μελέτης και η παροχή συναφών τεχνικών υπηρεσιών γίνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων του άρθρου 49. Σε περίπτωση μεταγενέστερων μεταβολών των άνω προδιαγραφών, προσαρμόζεται αναλόγως η συμβατική σχέση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2. Οι προδιαγραφές των μελετών και των τεχνικών υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε. και πρόταση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, όταν κρίνεται απαραίτητο. Με τα ως άνω προεδρικά διατάγματα μπορεί να εξουσιοδοτείται ο άνω Υπουργός να ρυθμίσει θέματα ειδικής φύσεως και λεπτομερειών με κανονιστικές αποφάσεις του, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε.. Μέχρι την έκδοση νέων προεδρικών διαταγμάτων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Για το μη υποχρεωτικό μέρος των άνω προδιαγραφών μπορεί να προβλέπονται στη σύμβαση διαφοροποιήσεις και συμπληρώσεις. Με τη σύμβαση τίθενται οι προδιαγραφές μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες.
3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπορεί να προσδιορίζεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης της παραγράφου 3.(15) του άρθρου 2, και συγκεκριμένα α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κλπ) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική), που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 204, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης. Στην ίδια Υπουργική Απόφαση μπορεί να ορίζεται χρόνος έναρξης ισχύος της, μεταγενέστερος της εκδόσεώς της, προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές να εναρμονίσουν τις προκηρύξεις που εκδίδουν για μελέτες που αναθέτουν από το χρόνο αυτό και εξής.
4. Ο προϋπολογισμός του έργου κατά τη μελέτη συντάσσεται με εφαρμογή των τιμολογίων τα οποία ισχύουν για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των δημοσίων έργων.

 • 26 Μαρτίου 2016, 23:52 | αργυρης πλεσιας

  Στην προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπεται
  «3. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών μπορεί να προσδιορίζεται το είδος των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης της παραγράφου 3.(15) του άρθρου 2, και συγκεκριμένα α) τα τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Υπολογισμοί, Προμέτρηση, Προϋπολογισμός κλπ) και β) τα κατά περίπτωση σχέδια, καθώς και η μορφή αυτών (έντυπη ή και ηλεκτρονική), που πρέπει ο μελετητής να εκπονήσει, κατά το άρθρο 204, για την έγκριση της ανατεθείσας σε αυτόν μελέτης. Στην ίδια Υπουργική Απόφαση μπορεί να ορίζεται χρόνος έναρξης ισχύος της, μεταγενέστερος της εκδόσεώς της, προκειμένου οι αναθέτουσες αρχές να εναρμονίσουν τις προκηρύξεις που εκδίδουν για μελέτες που αναθέτουν από το χρόνο αυτό και εξής.»

  Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω περιέχονται στον ν.696/74. Το θεσμικό πλαίσιο είναι πολλές φορές μη συμβατό με την σύγχρονη πραγματικότητα και το επίπεδο γνώσης και τεχνικής. Σε πολλές περιπτώσεις ήδη έχουν επικαιροποιηθεί προδιαγραφές μελετών (πχ ΟΜΟΕ, αντικεισμικοί κανονισμοί κλπ).
  Θετική θα ήταν η συνολική επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών Προδιαγραφών.
  Προτείνεται να τεθεί ότι οι αλλαγές θα γίνουν με ισχύ Π.Δ. καθώς δεν είναι νομικά ορθή η κατάργηση των προβλέψεων του νόμου με Υ.Α.
  Εχουν αντιμετωπισθεί κατά το παρελθόν αντίστοιχες εμπλοκές νομοθετικού πλαισίου και θεωρείται σκόπιμη η σαφής τοποθέτηση στην παρούσα φάση της αναγκαιότητας επικαιροποίησης του ν696/74 με ένα νέο, σύγχρονο, στιβαρό και πλήρες θεσμικού πλαίσιο ισχύος τουλάχιστον Π.Δ.

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:06 | Νικόλαος Δεπούντης

  • Οι Εργασίες , τα υλικά και τα μικρουλικά και ο ενσωματούμενος Εξοπλισμός θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληρούν κατά σειρά ισχύος τις παρακάτω απαιτήσεις που ισχύουν ή θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών:
  1. των αντίστοιχων Ελληνικών κανονιστικών διατάξεων, Νόμων , Οδηγιών, Συστάσεων, Εγκυκλίων κλπ.
  2. Των Διεθνών Προτύπων ISO
  3. Των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ που έχουν καταστεί υποχρεωτικά ή δεν έχει καταστεί υποχρεωτική ακόμη η εφαρμογή τους καθώς και των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Συστάσεων
  4. Των Ελληνικών Κανονισμών, των προτύπωνπροδιαγραφών και Οδηγιών του ΕΛΟΤ(π.χ. HD 384, ΠΕΤΕΠ ) , των ΤΟΤΕΕ καθώς και των εγκυκλίων και των συστάσεων
  5. Των Εθνικών Κανονισμών και Προτύπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως τα Γερμανικά πρότυπα (DIN,VDE), τα Βρεττανικά (BS), τα Γαλλικά (NF), Τα Αμερικανικά (ASTM, ASME, NFPA, ASHRAE) κλπ. Ειδικότερα δε των κανονισμών και των προτύπων της χώρας προέλευσης τους αν δεν καλύπτονται από τα παραπάνω αναφερόμενα.
  • Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ΚΥΑ Αριθμ. 6690 –ΦΕΚ Β 1914/12 (Προϊόντα Δομικών Κατασκευών) και τις «οδηγίες νέας προσέγγισης»(2006/C134/01 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 όσον αφορά τα προΊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σήμανση CE). Η Τεκμηρίωση της συμμόρφωσης αυτής θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών.

 • 16 Μαρτίου 2016, 11:12 | Ευστάθιος Πεταλάς

  Η έκφραση της παρ. 2 «ύστερα από γνώμη του Τ.Ε.Ε.» θα πρέπει να αλλάξει σε «ύστερα απο την υποβολή γνωμών των τεχνικών φορέων του κλάδου» (ΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ, κλπ)

 • 15 Μαρτίου 2016, 10:21 | Αγγελικη

  Εγκεκριμένα τιμολόγια του Ελληνικού Κράτους, για την σύνταξη μελετών Δημοσίων Έργων που περιλαμβάνουν Η/Μ Εγκαταστάσεις, ξέρουμε άραγε πότε θα εκδοθούν; Ώστε να τεκμαίρεται και το μη «φωτογραφικό» του άρθρου; ή τελικά η σύνταξη τους είναι αδύνατη και πρέπει να το πάρουμε απόφαση ως Κράτος, αφού Οδοποιίας, Οικοδομικών Λιμενικών και Πρασίνου υπάρχουν χρόνια!