• Σχόλιο του χρήστη 'Πέτρος Σαντ' | 20 Μαρτίου 2016, 12:55

    Δεν αναφέρεται στους ορισμούς πουθενά ο όρος "Διαχειριστής Έργου" (Project Manager). Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα ο Διαχειριστής Έργου (όπου έργο μπορεί να είναι ένα έργο με την έννοια της παραγράφου 7 ή μία μελέτη ή ακόμα και μία παροχή υπηρεσιών) αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διαδικασίας παραγωγής διότι διαφυλάσσει την ορθολογική διαδικασία μέσα από την εργονομία, τον έλεγχο του κόστους, την διασφάλιση της ποιότητας και την επίτευξη των στόχων και συνεπώς την προαγωγή της στρατηγικής του φορέα υλοποίησης. Ο Διαχειριστής Έργου μαζί με την ομάδα του (Project team) διασφαλίζει τα ακόλουθα: 1. Την θέσπιση των κύριων στόχων, επιπλέον στόχων και μη στόχων (main objectives, additional objectives, non objectives). 2. Την διαρκή επικοινωνία του έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη (interested parties) είτε αυτά είναι ο ΚτΕ είτε οι χρήστες, λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ). 3. Την ορθολογική διαχείριση των πόρων (resource management). 4. Τον συντονισμό του έργου καθ' όλη την διάρκειά του. 5. Τον έλεγχο του έργου σε συγκεκριμένα διαστήματα (milestones) και την λήψη αποφάσεων ή διορθωτικών ενεργειών. 6. Την διαχείριση των κινδύνων του έργων (risk management). 7. Την διαχείριση των τυχόν κρίσεων(crisis management). 8. Την διασφάλιση της ποιότητας (Quality control, quality assurance). 9. Την καταγραφή των μαθημάτων και την εφαρμογή σε επόμενα έργα (Document lessons learnt and apply to future projects). 10. Την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα αρχικά καθορισμένο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας, κόστους και χρόνου. Προσοχή, ο Project Manager δεν έχει καμία σχέση με τους "Συμβούλους" ή τους "Εμπειρογνώμονες" . Κάνει τελείως διαφορετική δουλειά, προάγει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από καθορισμένες ΔΙΕΘΝΩΣ διαδικασίες.