Άρθρο 2 – Ορισμοί (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) α) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και οι αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 239 και β) ως «αναθέτοντες φορείς» νοούνται οι αναθέτοντες φορείς κατά την έννοια του άρθρου 240,
2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του Προσαρτήματος Α και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις, οι φορείς που τις έχουν διαδεχθεί,
3) ως «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές,
4) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·
β) έχουν νομική προσωπικότητα· και
γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου· ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·
5) ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας/ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
6) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι:
α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα II του Προσαρτήματος Α και στο παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β,
β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου,
γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή τη μελέτη του έργου,
7) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. Η εκτέλεση των εργασιών του προηγούμενου εδαφίου απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης κατά την έννοια του παρόντος με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορούν νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, συντηρήσεις, λειτουργία και κατεδαφίσεις όλων των υποδομών, ιδίως στις κατηγορίες οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών-ενεργειακών, δικτύων, πρασίνου, καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, γεωτρήσεων, ειδικών μονώσεων, ανελκυστήρων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πλωτών έργων και εγκαταστάσεων, ναυπηγείων, αποκαλύψεις μεταλλείων ή όπως οι κατηγορίες αυτές διαμορφώνονται από τις κείμενες διατάξεις και των υποδομών εκ του συνδυασμού των ανωτέρω κατηγοριών,

8) ως «δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» νοούνται αυτές του παραρτήματος XV, όταν οι μελέτες δεν εκπονούνται και οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από το προσωπικό της αναθέτουσας Αρχής.
9) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, αγαθών. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
10) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» και ως «συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην των αναφερομένων στην περίπτωση 8.Ως «συμβουλευτικές υπηρεσίες» νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με την μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.
11) ως «συμφωνία – πλαίσιο» νοείται μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μιας/ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, όπου ενδείκνυται, τις προβλεπόμενες ποσότητες,
12) ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών· στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται και ο όρος «εργοληπτική επιχείρηση» του Τίτλου 1 του Μέρους Β του παρόντος Βιβλίου,
13) ως «προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά,
14) ως «υποψήφιος» νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας,
15) ως «έγγραφο σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να καθορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης του άρθρου 58, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 57 σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, της διακήρυξης ή της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 62, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, του σχεδίου της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις, την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές και τυχόν πρόσθετων εγγράφων,
16) ως «συγκεντρωτικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις παρακάτω μορφές:
α) της απόκτησης αγαθών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
β) της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων ή της σύναψης συμφωνιών-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς,
17) ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες,
β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,
18) ως «κεντρική αρχή αγορών» (ΚΑΑ) νοείται μία αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα που παρέχει συγκεντρωτικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από Κεντρική Αρχή Αγορών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν συγκεντρωτικές δραστηριότητες αγορών, θεωρείται ότι αποτελούν συμβάσεις για την εκτέλεση δραστηριότητας που περιγράφεται στα άρθρα 244 ως 250. Το άρθρο 253 δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που ανατίθενται από Κεντρική Αρχή Αγορών με σκοπό την πραγματοποίηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών,
19) ως «εθνική κεντρική αρχή αγορών» (ΕΚΑΑ) νοείται μία αναθέτουσα αρχή με αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον συντονισμό, καθώς και την παροχή συγκεντρωτικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών. Όπου στο Βιβλίο Ι γίνεται αναφορά σε ΚΑΑ νοείται και η ΕΚΑΑ.
20) ως «πάροχος υπηρεσιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων» νοείται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών,
21) με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα,
22) ως «ηλεκτρονικό μέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και λαμβάνονται με τη χρήση ενσύρματου, ασύρματου, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου,
23) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά και/ή διασυνδεδεμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της εμπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την αγορά των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης,
24) ως «διαγωνισμοί μελετών» νοούνται διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα να αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων,
25) ως «καινοτομία» νοείται η υλοποίηση νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, ανοικοδόμησης ή κατασκευής, νέα μέθοδο εμπορίας ή νέα μέθοδο οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας ή των εξωτερικών σχέσεων μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,
26) ως «σήμα» νοείται οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία, μέθοδος ή διαδικασία πληροί ορισμένες απαιτήσεις,
27) ως «απαίτηση ή απαιτήσεις σήματος» νοούνται οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειμένου να λάβει το σχετικό σήμα,
28) ως «κατώτατα όρια εφαρμογής της οδηγίας» νοούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 και 251 όρια,
29) ως «δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας» και ως «συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας» νοούνται οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης (5) της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 253 έως 262 , και των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης του άρθρου 5 και 251, αντίστοιχα, όπως ισχύουν κάθε φορά,
30) ως «δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας» και ως «συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας» νοούνται οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης (5) της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 253 έως 262, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή ανώτερη του ορίου της διάταξης της περίπτωσης (31) της παρούσας παραγράφου και κατώτερη από τα όρια της διάταξης του άρθρου 5 όπως ισχύουν κάθε φορά,
31) ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» και ως «συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι συμβάσεις κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης (5) της παρούσας παραγράφου που δεν εξαιρούνται, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 253 έως 262, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου επανεξετάζεται ανά διετία και αναπροσαρμόζεται, αν χρειασθεί, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής,
32) ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 και 285,
33) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία σύναψης σύμβασης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 και 286,
34) ως «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
35) ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ,
36) ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα – μέρος του ΕΣΗΔΗΣ που έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και το άρθρο 38,
37) ως «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» ή ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που συστάθηκε με τον ν. 4013/2011,
38) ως «κράτος – μέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
39) ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
40) ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
41) ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
42) ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον ν. 2513/1997 (Α΄ 139),
43) οι όροι «Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
44) ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης της περίπτωσης (14) της παρούσας παραγράφου, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής,
45) ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση η κατασκευή έργου, ή η μελέτη έργου, ή η προμήθεια αγαθών, ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα.
2. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β του Βιβλίου Ι:
1) ως «Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του Δημόσιου Τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο,
2) ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου,
3) ως «Προϊσταμένη αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής,
4) ως «Διευθύνουσα υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου,
5) ως «Τεχνικό Συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο Τίτλος 1 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β του Βιβλίου 1,
6) ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του.
3. Πέραν των ορισμών της παραγράφου 1, για τις ανάγκες εφαρμογής του Τίτλου 2 του Κεφαλαίου ΙΙ του Μέρους Β του Βιβλίου 1:
1) ως «Κύριος του Έργου» νοείται η αναθέτουσα αρχή στην οποία ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες και παρέχονται τεχνικές υπηρεσίες,
2) ως «Εργοδότης» νοείται η αναθέτουσα αρχή που καταρτίζει σύμβαση μελέτης ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών με τον ανάδοχο είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου,
3) ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο: α) της αναθέτουσας αρχής, που διενεργεί τη διαδικασία ανάθεσης των συμβάσεων των μελετών και τεχνικών υπηρεσιών και β) του εργοδότη, που εποπτεύει την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης, ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης,
4) ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα διοίκησης της συναφθείσας σύμβασης, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής,
5) ως «Τεχνικό συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί στον εργοδότη για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από την Προϊσταμένη Αρχή,
6) ως «Φυσικό αντικείμενο» της σύμβασης νοείται η τεχνική υπηρεσία ή η μελέτη, που προσδιορίζεται από τη σύμβαση, ως το ζητούμενο αποτέλεσμα αυτής,
(α) “Μελέτη” είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως στην παραγωγή έργου ή στην επέμβαση σε έργο ή αφορά στο σχεδιασμό και την απεικόνιση έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου. Η μελέτη έχει την έκταση και το βάθος που απαιτείται με τη σύμβαση, απεικονίζεται δε και παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα με συγκεκριμένη συμφωνημένη μορφή.
(β) “Τεχνικές Υπηρεσίες” ή «λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες» είναι οι υπηρεσίες που συνίστανται στην παροχή γνώσεων και ικανοτήτων με τη διάθεση κυρίως συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων επί ορισμένου χρόνου, που προσδιορίζεται είτε ημερολογιακά είτε σε συνάρτηση με ορισμένο γεγονός της διαδικασίας παραγωγής έργου και οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής μελετών έργων ή/και εκτέλεσης έργων. Οι τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να έχουν ως αντικείμενο, ιδίως, α) τη σύνταξη των τευχών δημοσίων διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας, β) τον έλεγχο και την επίβλεψη έργου ή μελέτης, και γ) την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην διεξαγωγή ανάθεσης σύμβασης μελέτης, έργου ή υπηρεσίας, στην επίβλεψη ή έλεγχο μελέτης και στη διοίκηση ή επίβλεψη ή έλεγχο έργου.
7) ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 και αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών,
8) ως «Συμβατική αμοιβή» νοείται το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ’ αποκοπή τίμημα όταν δεν προβλέπεται υποβολή οικονομικής προσφοράς και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στις λοιπές περιπτώσεις συμβάσεων μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών,
9) ως «Τελική αμοιβή» νοείται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται στον ανάδοχο ως αμοιβή για το εκτελεσθέν αντικείμενο της σύμβασης,
10) ως «Μονάδες φυσικού αντικειμένου» νοούνται οι χαρακτηριστικές για κάθε αντικείμενο σύμβασης μοναδιαίες διαστάσεις του, πολλαπλάσια των οποίων το συνθέτουν και ορίζουν το μέγεθός του κατά κύριο λόγο, όπως χιλιόμετρα οδού, επιμέρους αυτοτελείς δομικές κατασκευές (γέφυρες, σήραγγες, οχετούς, ανισόπεδους κόμβους και διαβάσεις), τετραγωνικά μέτρα κτιρίων ή αποτυπώσεων, ή οι μονάδες του χρόνου που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης,
11) ως «Κύρια Μελέτη» νοείται η μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο το σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασμένα με άλλη κύρια μελέτη,
12) Ως «Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες» νοούνται οι επί μέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο το σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας,
13) ως «Απλή Μελέτη» νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει μία κύρια αυτοτελή μελέτη και ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες,
14) ως «Σύνθετη Μελέτη» νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει περισσότερες από μια κύρια μελέτη και ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες.
15) Ως «κατηγορίες μελετών» και ως «υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων» νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες: 1) Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες. 2) Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, 3) οικονομικές μελέτες, 4) κοινωνικές μελέτες, 5) μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 6) αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων, 7) ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου, 8) στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων), 9)Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες, 10) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες 11) μελέτες λιμενικών έργων, 12) Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων), 13) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων, 14) Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας), 15) Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας), 16) Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές) , 17) Χημικές μελέτες και έρευνες, 18) Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων, 19) Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, 20) Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες, 21) Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες, 22) Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες, 23)Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων), 24) Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών), 25) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, 26) Αλιευτικές μελέτες, 27) Περιβαλλοντικές μελέτες και 28) Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.
4. Για τον σκοπό του παρόντος άρθρου ο όρος «αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης» περιλαμβάνει τις ενδεικτικά απαριθμούμενες στα επίπεδα NUTS 1, 2 και 3 και μικρότερες διοικητικές μονάδες ως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
5. Ορισμοί σχετικοί με τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 49 περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VII του Προσαρτήματος Α.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:37 | ΓΙΟΥΛΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  Κρίνεται απαραίτητη η «χαρτογράφηση» των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτοντων Φορέων σε Παράρτημα του σχεδίου νόμου, ιδίως ενόψει του γεγονότος ότι η έννοια αυτών καταλαμβάνει και τους οριζόμενους στο εν λόγω άρθρο ως «Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου», εφόσον αυτοί πληρούν τις σωρευτικές τρεις (3) προϋποθέσεις της παρ.4 του άρ.2 του σχεδίου νόμου.
  Θεωρούμε σκόπιμη την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση και αποσαφήνιση των εννοιών αυτών και την «χαρτογράφηση» τους με παραπομπή και κατηγοριοποίηση σε Παράρτημα του νόμου.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:03 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται να εξειδικευθεί ο ορισμός, το αντικείμενο και οι κατηγορίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:46 | TEE/TAK

  Καθορισμός ως ¨Προϊσταμένη Αρχή¨ μίας Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα, εφόσον διαθέτει την προβλεπόμενη επάρκεια, ή άλλου φορέα.

 • Άρθρο 2, παρ. 3 (15): Συμφωνούμε με τη διατήρηση των κατηγοριών μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005.
  Άρθρο 2, παρ. 3 (6β): «Τεχνικές υπηρεσίες»: ο όρος αυτός είναι ατυχής, επειδή παραπέμπει σε Τεχνικές Υπηρεσίες αναθέτουσας Αρχής. Πρόταση: «Παροχή τεχνικής υπηρεσίας».

 • Στην παρ. 9 αναφέρεται:
  « ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» και ως «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, αγαθών. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης,
  Η τελευταία πρόταση δημιουργεί ασάφεια και μπορεί να οδηγήσει σε χαρακτηρισμούς δημοσίων συμβάσεων έργων σε προμήθειες, προτείνουμε την απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου.

  Στην παρ. 23 αναφέρεται:
  ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά και/ή διασυνδεδεμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της εμπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την αγορά των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης,
  Ο παραπάνω ορισμός του κύκλου ζωής , είναι ασαφής και χρήζει περαιτέρω αποσαφήνισης.
  Στην παρ.2 .6 εισάγεται ένας νέος όρος της «επιτελεστικότητας»
  Ο όρος είναι ασαφής και χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  9) το «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» να γίνει «δημόσιες συμβάσεις αγαθών». Γενικώς ένας ορισμός δεν μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν της οδηγίας.
  Οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι κανονισμοί είναι μεταφρασμένοι σε όλες τις γλώσσες. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί κάποιος με τα αγγλικά του προσπαθεί να τις ξανά-μεταφράσει και μάλιστα αποδίδοντας εντελώς διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που θέλει ο ευρωπαϊκός νομοθέτης. Εάν κάποιος αλλάξει την ορολογία αλλάζει εντελώς το περιεχόμενο της οδηγίας. Γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το «προμήθεια» από το «σύμβαση» που έχει αλλάξει στο σχέδιο νόμου σε πάρα πολλούς ορισμούς (και σίγουρα το procurement δεν μεταφράζεται σαν σύμβαση, ακόμα και από αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά). Η αυθαίρετη αυτή αλλαγή των ορισμών θα δημιουργήσει μόνο ενστάσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες , καθυστερήσεις και απευθείας αναθέσεις. Μπορεί αυτό να μην το αντιλαμβάνεται αυτός που «μεταφράζει» τα επισήμως μεταφρασμένα κείμενα, αλλά το αντιλαμβάνεται αυτός που διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες και πρέπει κάθε φορά να καθυστερεί τους διαγωνισμούς λέγοντας τα αυτονόητα στους ενιστάμενους. Πρέπει να αλλάξουν άμεσα και υποχρεωτικά όλοι οι ορισμοί και να γραφτούν οι επίσημοι της Ε.Ε. Άλλως η ευθύνη των ενστάσεων και των προσφυγών των προμηθευτών στην Ε.Ε βαρύνει τους «μεταφραστές»

 • 27 Μαρτίου 2016, 14:58 | Χρήστος Αδάμος

  Στην παρ. 3.7) του άρθρου 2 αναφέρεται ότι
  «ως «Προεκτιμώμενη αμοιβή» νοείται το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 και αναφέρεται στην προκήρυξη της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών»

  Η ανωτέρω αναφορά στο άρθρο 8 είναι μάλλον λανθασμένη

 • 27 Μαρτίου 2016, 08:14 | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Στην παρ.9 που δίνεται ο ορισμός των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών πρέπει να παραληφθεί η τελευταία φράση «παρεπιμπτόντως εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης» διότι οδηγεί σε χαρακτηρισμούς έργων σε συμβάσεις προμηθειών

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:50 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

  (7) Η παρ. 6(α) αναφέρεται και ορθά σε Παραρτήματα των οδηγιών, όπου εξειδικεύεται το πλήθος μελετών μηχανικών σε αντιστοιχία με εκτέλεση εργασιών, σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο CPV. Όμως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 επιχειρεί να διατηρήσει την Ελληνική ονοματολογία των έργων, προκειμένου να εξακολουθήσει η ισχύς του συστήματος ΜΕΚ-ΜΕΕΠ, το οποίο έχει οδηγήσει σε στρεβλώσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, όπως τούτο προκύπτει από τα σχόλια μας που αναφέρονται στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση δεν αιτιολογείται η ένταξη στο σώμα του Σ/Ν κατηγοριών έργων, όταν είναι γνωστό το μέγα πλήθος και είδος τους.
  (8) Η παρ. 8 δεν συναντάται στους ορισμούς των Οδηγιών. Εξάλλου η ένταξη στο Παράρτημα XV του Σ/Ν, αποτελεί κατά τη γνώμη μας ανεπίτρεπτη παρέμβαση σε Κανονισμό, που προδήλως αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Ειδικά οι κατηγορίες μελετών του Παραρτήματος XV σχολιάζονται στο Άρθρο 196.
  (10) Η παρ. 10 επίσης δεν είναι συμβατή με τις Οδηγίες. Δεν γίνεται π.χ. παραπομπή στο Παράρτημα XIV της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ όπου περιλαμβάνονται και εξειδικεύονται οι υπηρεσίες δημοσίων συμβάσεων πλην των υπηρεσιών μηχανικού, που καλύπτονται από την παρ. 6.
  (12) Δεν είναι κατανοητή η ανάγκη επεξήγησης της «εργοληπτικής επιχείρησης».
  (29) Στην παρ. αυτή και σε άλλες γίνεται αναφορά σε «δημόσιες συμβάσεις» και σε «συμβάσεις». Απαιτείται αιτιολόγηση.
  Οι πρόσθετοι ορισμοί του Άρθρου (παρ. 2 και 3), θεωρούμε ότι δεν εμπίπτουν στις Οδηγίες και σε κάθε περίπτωση μπορεί να αποτελούν θέματα Κανονιστικών Πράξεων. Ειδικότερα όμως σημειώνουμε:
  • Η «Προεκτιμώμενη αμοιβή» δεν σχετίζεται με το Άρθρο 8, αλλά μάλλον με την παρ. 8 του Άρθρου 2.
  • Η κύρια μελέτη ενός έργου ανταποκρίνεται αυτοτελώς στο κύριο αντικείμενο του έργου και όχι σε συνδυασμό με άλλη κύρια μελέτη. Στην τελευταία περίπτωση η μελέτη είναι σύνθετη. Πέραν τούτων είναι σκόπιμο, οι ορισμοί των υπηρεσιών μηχανικών να συνάδουν απολύτως με τους ορισμούς της Οδηγίας.
  • Ο ορισμός του «φυσικού αντικειμένου» αντί αντικειμένου δεν είναι σαφής. Ειδικά προϋπολογισμοί έργων, όπου η δυναμικότητα και η απόδοση διαδικασιών με όρους ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες ποιότητας, δεν μπορεί να συντάσσονται στη βάση «μονάδων φυσικού αντικειμένου».
  • Ότι αναφέρθηκε στην παρ. 7 για τις κατηγορίες έργων ισχύει και για τις κατηγορίες των μελετών. Ειδικότερα σχόλια για τις Μελέτες, τα Μητρώα Μελετητών και Εργοληπτών και τον Ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών με παραδείγματα από την εφαρμογή τους, περιλαμβάνονται στο Άρθρο 71.

 • 26 Μαρτίου 2016, 00:00 | αργυρης πλεσιας

  ΟΡΙΣΜΟΣ 3.10. «Μονάδες φυσικου αντικειμένου»
  Τόσο στον ισχύοντα Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών που συντάχθηκε στα πλαίσια του ν.3316/05 όσο και από την περίοδο εφαρμογής του αλλά και από την κοινή λογική, διάπιστώνεται ότι δεν αποτελεί «Μονάδα Φυσικού Αντικειμένου», η αυτοτελής δομική κατασκευή διότι αυτή έχει πολλά άλλα διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως μέγεθος, γεωμετρικά χαρακτηριστικά, λειτουργία, δομικό σύστημα κλπ. Ως απλό παράδειγμα αναφέρεται ότι μία γεφύρωση ενός ανοίγματος των 15μ. που μπορεί να κατασκευαστεί και με συμβατικό σκυρόδεμα είναι τελείως διαφορετική από μια κοιλαδογέφυρα τν 300μ. και κατά συνέπεια δεν είναι λογική η χρήση ως μονάδας φυσικού αντικειμένου η «γέφυρα», ως τεμάχιο.
  Εντός του ίδιου ορισμού αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα που έχουν τα κτήρια μεταξύ τους και ορθώς χρησιμοποιείται ως μονάδα φυσικού αντικειμένου για τα κτήρια το τετραγωνικό μέτρο.
  Προτείνεται η θεσμοθέτηση ως «μονάδας φυσικού αντικειμένου» το τετραγωνικό μέτρο για όλες τις δομικές κατασκευές έργων οδοποιίας.

 • Στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, ορισμός #20 αναφέρει ότι ως «πάροχος υπηρεσιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων» νοείται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Στην ιδια παράγραφο, ο ορισμός #17 ορίζει ότι ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
  α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες,
  β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
  γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα,

  Πολύ ωραία και επιτέλους κάτι το οποίο ζητείται από καιρό, βλέπουμε να περιλαμβάνεται στο κείμενο του υπό διαβούλευση Νόμου.
  Όμως, θα έπρεπε να αναφέρεται επιπλέον, ώστε να είναι τελείως ξεκάθαρο και να μην αφήνει αμφιβολίες για οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία και αμφισβήτηση, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε περίπτωση προμήθειας, εφόσον ανταποκρίνονται τεχνικά(ασφάλεια, εχεμύθεια κλπ.), λειτουργικά (ευχρηστία για αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς)και διαδικαστικά (σύννομα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Παράδειγμα (και ερώτημα) : αν ενας πάροχος επικουρικών δραστηριοτήτων προσφέρει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για τεχνικά έργα και υποστηρίζει μέσω του συστήματος του, την μέθοδο υποβολής προσφορών με την υποβολή εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών και με έλεγχο ομαλότητας, μπορεί να προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία για ένα έργο σε ΟΤΑ προϋπολογισμού 100.000 € ?

  Επίσης, είναι πολύ βασικό, με αφορμή την δραστηριοποίηση παρόχων, να οριστούν τα απαραίτητα interfaces με το ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ κλπ., Υπάρχουν χρονοβόρες διαδικαστικές υποχρεώσεις ενημέρωσης αυτών των συστημάτων για τις δραστηριότητες των αναθετουσών αρχών που μπορούν να γίνουν με συστήματα παρόχων.

 • 21 Μαρτίου 2016, 14:34 | Κατερίνα Κοκ

  Τόσο στο παρόν άρθρο, όσο και στα άρθρα 43, 58, 61, 136 δεν δίδεται ο ορισμός της προκήρυξης, ως ξεκάθαρα προέκυπτε από το άρθρο 39 του Ν. 4281/2014. Θεωρώ πως θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί.

 • 21 Μαρτίου 2016, 02:40 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

  Θα ήθελα μία πιό ενιαία ερμηνεία του κυρίου του έργου και όχι για τον οποίο, έχει κατασκευασθεί το έργο.
  Θα ήθελα μια έννοια του κυρίου του έργου, περίπου, όπως στο Γαλλικό δίκαιο, που ορίζει το εξής:
  «Κύριος του έργου είναι το νομικό πρόσωπο, για το οποίο έχει κατασκευασθεί το έργο. Είναι πρωταρχικός υπεύθυνος του έργου και εκπληρώνει σ’ αυτό το ρόλο λειτούργημα δημοσίου συμφέροντος, από το οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί. Αυτός έχει υποχρέωση, αφού διασφαλίσει το υλοποιήσιμο και τη σκοπιμότητα του αναλαμβανόμενου έργου, να προσδιορίσει τη θέση του, να ορίσει το πρόγραμμα, να εγκρίνει την προσωρινή οικονομική πρόβλεψη, να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, να επιλέξει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου και να συνάψει με τους αναλαμβάνοντες τη διοίκηση του έργου και τους επιχειρηματίες, που επέλεξε, τις συμβάσεις, που έχουν ως αντικείμενο τις μελέτες και την εκτέλεση των εργασιών.»

 • 20 Μαρτίου 2016, 18:00 | Πέτρος Σαντ

  Με απόλυτη επιτυχία Project Management ασκήθηκε από την κατασκευαστική κοινοπραξία Γάλλων και Γερμανών «Ολυμπιακό Μετρό» στην κατασκευή της πρώτης φάσης του μετρό Αθηνών. Επίσης στην πρώτη λειτουργία της εταιρείας «Αττικό Μετρό» άσκησε τα καθήκοντα του Project Manager η Αμερικάνικη εταιρεία Bechtel:
  (http://www.bechtel.com/projects/athens-metro/ )
  η οποία συνέβαλε στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας αλλά ιδιαίτερα στην υψηλού επιπέδου διαχείριση και υλοποίηση του έργου.
  Άλλες περιπτώσεις Project Management στην Ελλάδα είχαμε στα έργα κατασκευής «Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο» με τεράστια επιτυχία.
  Τα βιβλία 1,2 και 3 αποτελούν μία συνέχιση της ισχύουσας νομοθεσίας, της εφαρμοζόμενης έως τώρα λανθασμένης πολιτικής με κεντρικό άξονα παραγωγής, επίβλεψης και διοίκησης έργων το δημόσιο, χωρίς όμως το τελευταίο να είναι σε θέση να παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αναφορικά με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Αποτελείται κατά κύριο μέρος από γερασμένο προσωπικό το οποίο έχει συνηθίσει να εργάζεται ελάχιστες ώρες την ημέρα, χωρίς ιδιαίτερη αφοσίωση, χωρίς πόρους και χωρίς να αναβαθμίζει την γνώση και τεχνογνωσία. Στην πραγματικότητα τα βιβλία αυτά αποτελούν μία κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανακατεύουν την τράπουλα, χωρίς να αναπτύσσουν καινοτομία, χωρίς τόλμη και χωρίς διάθεση να προχωρήσουμε εμπρός στις νέες προκλήσεις στην νέα εποχή. Αποδεικνύουν την αγκύλωση που επικρατεί τόσο στο πολιτικό σύστημα όσο και στην δημόσια διοίκηση της χώρας, ενώ εξηγούν απόλυτα την φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό στην προσπάθειά τους πρώτα να λειτουργήσουν σε ένα υγειές περιβάλλον και έπειτα να βρουν εργασία.
  Πρόταση είναι αφού ενσωματωθεί η διαδικασία της Διαχείρισης Έργων, να επαναξιολογηθούν όλα τα άρθρα και διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα Νόμο αφού όμως επεξεργαστούν από ομάδα επιστημόνων οι οποίοι έχουν εργαστεί σε διεθνείς εταιρείες και έργα ώστε να ανασύρουν από την γνωστική βιβλιοθήκη τους νέες μεθόδους, νέες τεχνικές και διαδικασίες απαλλαγμένες από την ελληνική στασιμότητα.
  Αναζητείται στην «Αριστερά» εκείνη η κρίσιμη μάζα που θα κάνει το βήμα εμπρός.
  Αναζητείται στην «Αριστερά» η αίσθηση ότι αποτελεί την διανόηση, το καινοτόμο, το σύγχρονο μέσα από τις αρχές της ηθικής και της λογικής.
  Αναζητείται στην «Αριστερά» η τάση για πρωτοπορία, εξέλιξη, ανάπτυξη.

 • 20 Μαρτίου 2016, 12:55 | Πέτρος Σαντ

  Δεν αναφέρεται στους ορισμούς πουθενά ο όρος «Διαχειριστής Έργου» (Project Manager). Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα ο Διαχειριστής Έργου (όπου έργο μπορεί να είναι ένα έργο με την έννοια της παραγράφου 7 ή μία μελέτη ή ακόμα και μία παροχή υπηρεσιών) αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διαδικασίας παραγωγής διότι διαφυλάσσει την ορθολογική διαδικασία μέσα από την εργονομία, τον έλεγχο του κόστους, την διασφάλιση της ποιότητας και την επίτευξη των στόχων και συνεπώς την προαγωγή της στρατηγικής του φορέα υλοποίησης.
  Ο Διαχειριστής Έργου μαζί με την ομάδα του (Project team) διασφαλίζει τα ακόλουθα:
  1. Την θέσπιση των κύριων στόχων, επιπλέον στόχων και μη στόχων (main objectives, additional objectives, non objectives).
  2. Την διαρκή επικοινωνία του έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη (interested parties) είτε αυτά είναι ο ΚτΕ είτε οι χρήστες, λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ).
  3. Την ορθολογική διαχείριση των πόρων (resource management).
  4. Τον συντονισμό του έργου καθ’ όλη την διάρκειά του.
  5. Τον έλεγχο του έργου σε συγκεκριμένα διαστήματα (milestones) και την λήψη αποφάσεων ή διορθωτικών ενεργειών.
  6. Την διαχείριση των κινδύνων του έργων (risk management).
  7. Την διαχείριση των τυχόν κρίσεων(crisis management).
  8. Την διασφάλιση της ποιότητας (Quality control, quality assurance).
  9. Την καταγραφή των μαθημάτων και την εφαρμογή σε επόμενα έργα (Document lessons learnt and apply to future projects).
  10. Την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα αρχικά καθορισμένο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας, κόστους και χρόνου.
  Προσοχή, ο Project Manager δεν έχει καμία σχέση με τους «Συμβούλους» ή τους «Εμπειρογνώμονες» . Κάνει τελείως διαφορετική δουλειά, προάγει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από καθορισμένες ΔΙΕΘΝΩΣ διαδικασίες.