• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ' | 21 Μαρτίου 2016, 02:40

    Θα ήθελα μία πιό ενιαία ερμηνεία του κυρίου του έργου και όχι για τον οποίο, έχει κατασκευασθεί το έργο. Θα ήθελα μια έννοια του κυρίου του έργου, περίπου, όπως στο Γαλλικό δίκαιο, που ορίζει το εξής: «Κύριος του έργου είναι το νομικό πρόσωπο, για το οποίο έχει κατασκευασθεί το έργο. Είναι πρωταρχικός υπεύθυνος του έργου και εκπληρώνει σ’ αυτό το ρόλο λειτούργημα δημοσίου συμφέροντος, από το οποίο δεν μπορεί να απαλλαγεί. Αυτός έχει υποχρέωση, αφού διασφαλίσει το υλοποιήσιμο και τη σκοπιμότητα του αναλαμβανόμενου έργου, να προσδιορίσει τη θέση του, να ορίσει το πρόγραμμα, να εγκρίνει την προσωρινή οικονομική πρόβλεψη, να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, να επιλέξει τη διαδικασία υλοποίησης του έργου και να συνάψει με τους αναλαμβάνοντες τη διοίκηση του έργου και τους επιχειρηματίες, που επέλεξε, τις συμβάσεις, που έχουν ως αντικείμενο τις μελέτες και την εκτέλεση των εργασιών.»