• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κοκ' | 21 Μαρτίου 2016, 15:53

    Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι: "Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται ...... όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία των ακόλουθων σταδίων για τις συμβάσεις της παραγράφου 1: α) των εγκεκριμένων αιτημάτων, ήτοι των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή/και των αποφάσεων αρμοδίου οργάνου για τη δέσμευση πίστωσης,......." Καθώς πλέον στο συγκεκριμένο άρθρο δεν γίνεται αναφορά στο πρωτογενές αίτημα, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι καταργείται;;;;;; Χρήσιμο θα ήταν να αποσαφηνισθεί.