• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνα Τσιμοπούλου' | 21 Μαρτίου 2016, 17:36

    §2. Δεν καταργείται η υποχρεωτική σύσταση των τριμελών επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών η οποία αυξάνει το γραφειοκρατικό «βάρος» των επιβλεπόντων, καθώς τα μέλη της επιτροπής, κατ’ ουσία, εκτελούν και χρέη επιβλεπόντων μηχανικών. Η σύσταση σώματος επιμετρητών (με ρόλο αντίστοιχο αυτού των επιθεωρητών δόμησης) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην διοίκηση ενός έργου. §8. Προστίθεται η δυνατότητα της Προϊσταμένης Αρχής να αποφασίζει για τη συνέχιση, τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου ή τη διάλυση της σύμβασης. Δεν αναφέρεται η διαδικασία που θα γίνεται αυτό.