Άρθρο 148 – Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επι¬βλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
2.Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών τεχνικούς κατά προτίμηση υπαλλήλους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς του προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος τίτλου. Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στα καθήκοντα των επιβλεπόντων περιλαμβάνονται ιδίως η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των εργασιών και γενικά η τήρηση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο. Οι βοηθοί των επιβλεπόντων ασκούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και έχουν ανάλογες ευθύνες.
Για την παραλαβή των αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ορίζει επίσης τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο ορισμός τριμελούς επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων, αυτή η επιτροπή δύναται να συγκροτηθεί από (2) δύο υποχρεωτικά μέλη τεχνικούς υπαλλήλους και τον επιβλέποντα.
3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου με ανάθεση σε ανάδοχο η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία, η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της κατά τον οικονομοτεχνικά προσφορό¬τερο τρόπο, για να επιτύχει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
4. Η υποχρέωση της επίβλεψης να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την πιστή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, δεν μειώνει σε καμιά περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση.
5. Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του έργου.
6. Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ και τον απαιτούμενο αριθμό βοηθών και άλλου τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Το κλιμάκιο επίβλεψης μπορεί να εγκατασταθεί στην έδρα της διευθύνουσας υπηρεσίας ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού στον τόπο των έργων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται κατηγορίες και προϋπολογισμοί έργων, στην ομάδα επίβλεψης των οποίων μετέχει απαραίτητα και ο μελετητής του έργου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια και ιδίως, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του μελετητή, , η διαδικασία ανάθεσης των σχετικών υπηρεσιών και κάθε άλλο σχετικό θέμα .
8. Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταμένη αρχή κάθε τρίμηνο συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ενημέρωση σχετικά με την πορεία εφαρμογής της εγκεκριμένης μελέτης του έργου, με τον εντοπισμό σφαλμάτων της προμέτρησης και με την εμφάνιση απρόβλεπτων περιστάσεων που ήδη έλαβαν χώρα ή είναι σε εξέλιξη και εκτίμηση της διευθύνουσας υπηρεσίας για το αν στο επόμενο τρίμηνο προβλέπεται να προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, καθώς και για το κόστος των εργασιών αυτών, προκειμένου η προϊσταμένη αρχή να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχιση του έργου ή τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου και τη διάλυση της σύμβασης.
9. Όταν παρίσταται ανάγκη διαπίστωσης πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν καλύπτονται από άλλες διατάξεις του παρόντος, το αρμόδιο όργανο ή η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε αυτοψία που διενεργείται από κατάλληλο τεχνικό υπάλληλο ή επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους που συντάσσουν σχετική έκθεση. Όταν γίνονται τέτοιες αυτοψίες καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος, αν συντρέχει περίπτωση.

 

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:56 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Παρέμβαση ΠΟΜΗΤΕΔΥ σε Σχέδιο Νόμου «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.3685/2008) και Ν. 4009/11. Επομένως, η Ομοσπονδία μας προτείνει τις κάτωθι τροποποιήσεις:

  Άρθρο 148 Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη παρ. 6
  Αντί του «Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγορίας ΠΕ»
  να ισχύσει το:
  Σε περιπτώσεις μεγάλων ή ειδικών ή σημαντικών έργων η επίβλεψη μπορεί να γίνει με κλιμάκιο της διευθύνουσας υπηρεσίας, που έχει επικεφαλής τεχνικό κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ

 • 26 Μαρτίου 2016, 11:59 | Νικόλαος Δεπούντης

  Η Διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να αναθέσει τη διοίκηση του έργου σε ιδιώτες, όταν το προσωπικό της Τεχνικής της Υπηρεσίας στερείται των εξειδικευμένων ενδεχομένως γνώσεων που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

 • 21 Μαρτίου 2016, 17:36 | Κωνσταντίνα Τσιμοπούλου

  §2. Δεν καταργείται η υποχρεωτική σύσταση των τριμελών επιτροπών παραλαβής αφανών εργασιών η οποία αυξάνει το γραφειοκρατικό «βάρος» των επιβλεπόντων, καθώς τα μέλη της επιτροπής, κατ’ ουσία, εκτελούν και χρέη επιβλεπόντων μηχανικών.
  Η σύσταση σώματος επιμετρητών (με ρόλο αντίστοιχο αυτού των επιθεωρητών δόμησης) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην διοίκηση ενός έργου.
  §8. Προστίθεται η δυνατότητα της Προϊσταμένης Αρχής να αποφασίζει για τη συνέχιση, τη μείωση του συμβατικού αντικειμένου ή τη διάλυση της σύμβασης. Δεν αναφέρεται η διαδικασία που θα γίνεται αυτό.

 • 18 Μαρτίου 2016, 22:26 | Νίκος

  Ποιός θα εφαρμόσει αυτόν τον νόμο; Οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες για την μελέτη και κατασκευή των έργων υπολειτουργούν, λόγω ελλιπούς στελέχωσης. Σημαντικές ειδικότητες μηχανικών, όπως Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, είναι ανύπαρκτες στις κρατικές υπηρεσίες.

 • 15 Μαρτίου 2016, 19:14 | Γεωργιος

  Η επίβλεψη δε μπορεί να γίνεται μόνο από ΠΕ…. ειδικά με τον τελευταίο νόμο εξέλιξης των ΔΥ, όλοι οι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης εχουν την ίδια εξέλιξη (ΠΕ και ΤΕ) και μάλιστα αυτοί που έχουν μεταπτυχιακό, έχουν πολύ ταχύτερη

 • 15 Μαρτίου 2016, 13:30 | Επιβλέπων Μηχανικός

  Θα πρέπει να θεσπιστεί Μητρώο Εμπειρίας Επιβλεπόντων Δημοσίου, κάτι ανάλογο με το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Όπως μια Επιχείρηση δεν μπορεί να αναλάβει την κατασκευή έργου οποιουδήποτε προϋπολογισμού, έτσι και αυτός που θα αναλάβει να το επιβλέψει από πλευράς του Φορέα Κατασκευής, να έχει την ανάλογη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω αυτού του μητρώου. Επιβλέποντες μηχανικοί χωρίς ανάλογη εμπειρία έχουν ως αποτέλεσμα αστοχίες και καθυστερήσεις στην κατασκευή των έργων.

 • 12 Μαρτίου 2016, 21:06 | Ξενοφων Γ. Κοζαρης

  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .
  Ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την σοβαρότητα και την πολυπλοκότητα του μελετούμενου έργου και τις εμπλεκόμενες ειδικότητες μελετητών, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να ορίζουν κατάλληλους επιμέρους επιβλέποντες αντίστοιχων προσόντων και γενικό επιβλέποντα, που να έχει απασχοληθεί – ει δυνατόν- από την σύνταξη του φακέλου του έργου, την επίβλεψη της μελέτης και του έργου ως την τελική παραλαβή του εργου.
  Στον βαθμό που πολλές περιφερειακές αναθέτουσες αρχές δεν διαθέτουν κατάλληλους επιβλέποντες εν μέρει ή και συνολικά, η μοναδική διέξοδος είναι η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου επίβλεψης της μελέτης σε μελετητές αντίστοιχων προσόντων μαζί με τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας.

  Επίσης πρέπει να εισαχθεί και να εφαρμοσθεί η έννοια της συνεπίβλεψης των δημοσίων έργων από τους μελετητές δηλ. είναι η ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης στους μελετητές του έργου μαζί με τον επιβλέποντα της Υπηρεσίας..
  Για το Δημόσιο συμφέρον εξασφαλίζεται ότι :
  • απασχολούνται με την υλοποίηση της μελέτης οι μελετητές μηχανικοί που γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες και τις ειδικές απαιτήσεις.
  • εξασφαλίζεται με διαφάνεια το αντικειμενικό κόστος του έργου και εξαφανίζονται τυχόν ατασθαλίες ή σπατάλες.
  Για τους μελετητές και τα γραφεία μελετών εξασφαλίζεται ότι :
  • βελτιώνονται οι μελετητές γνωρίζοντας τα όποια πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση της μελέτης
  • η αποκτηθείσα πληρέστερη γνώση μπορεί να εξαχθεί εκτός Ελλάδος
  • εξασφαλίζεται εργασία στους μελετητές, τα γραφεία μελετών και στους εργαζόμενους στον κλάδο των μελετών