• Σχόλιο του χρήστη 'Θανάσης Πετμεζάς, Γενικός Δ/ντης cosmoONE' | 23 Μαρτίου 2016, 13:42

    Στο Άρθρο 2, παράγραφος 1, ορισμός #20 αναφέρει ότι ως «πάροχος υπηρεσιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» «πάροχος υπηρεσιών σύναψης συμβάσεων» νοείται δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει στην αγορά επικουρικές δραστηριότητες αγορών. Στην ιδια παράγραφο, ο ορισμός #17 ορίζει ότι ως «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» νοούνται δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές: α) τεχνικής υποδομής που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, αγαθά ή υπηρεσίες, β) συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, γ) προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα, Πολύ ωραία και επιτέλους κάτι το οποίο ζητείται από καιρό, βλέπουμε να περιλαμβάνεται στο κείμενο του υπό διαβούλευση Νόμου. Όμως, θα έπρεπε να αναφέρεται επιπλέον, ώστε να είναι τελείως ξεκάθαρο και να μην αφήνει αμφιβολίες για οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία και αμφισβήτηση, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε περίπτωση προμήθειας, εφόσον ανταποκρίνονται τεχνικά(ασφάλεια, εχεμύθεια κλπ.), λειτουργικά (ευχρηστία για αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς)και διαδικαστικά (σύννομα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Παράδειγμα (και ερώτημα) : αν ενας πάροχος επικουρικών δραστηριοτήτων προσφέρει ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για τεχνικά έργα και υποστηρίζει μέσω του συστήματος του, την μέθοδο υποβολής προσφορών με την υποβολή εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών και με έλεγχο ομαλότητας, μπορεί να προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία για ένα έργο σε ΟΤΑ προϋπολογισμού 100.000 € ? Επίσης, είναι πολύ βασικό, με αφορμή την δραστηριοποίηση παρόχων, να οριστούν τα απαραίτητα interfaces με το ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ κλπ., Υπάρχουν χρονοβόρες διαδικαστικές υποχρεώσεις ενημέρωσης αυτών των συστημάτων για τις δραστηριότητες των αναθετουσών αρχών που μπορούν να γίνουν με συστήματα παρόχων.