• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κοκ' | 23 Μαρτίου 2016, 14:56
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι "Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς." Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλεται η πρόσκληση (φαξ, e-mail, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα κτλ.), τί περιλαμβάνει αυτή και πως πιστοποιείται η ημερομηνία αποστολής της. Στην περίπτωση που δεν καταργείται η καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ(ως προκύπτει από το άρθρο 38), θα μπορούσε αυτό να επέχει θέση πρόσκλησης.