Άρθρο 134 – Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης

1. Για συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, ως χρόνος έναρξης της ανοικτής διαδικασίας, της κλειστής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 61.
2. Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της απλοποιημένης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 61.
3. Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

  • 23 Μαρτίου 2016, 14:56 | Κατερίνα Κοκ

    Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι «Ως χρόνος έναρξης της απευθείας ανάθεσης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.»
    Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τρόπος με τον οποίο αποστέλλεται η πρόσκληση (φαξ, e-mail, ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα κτλ.), τί περιλαμβάνει αυτή και πως πιστοποιείται η ημερομηνία αποστολής της.

    Στην περίπτωση που δεν καταργείται η καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ(ως προκύπτει από το άρθρο 38), θα μπορούσε αυτό να επέχει θέση πρόσκλησης.