• Σχόλιο του χρήστη 'Κενανίδου Γ' | 23 Μαρτίου 2016, 15:21

    Στην διαδικασία όπου κριτήριο ανάθεσης είναι χαμηλότερη τιμή και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς ή προβλέπεται η υποβολή της και μόνο έλεγχος πληρότητας και κανονικότητας η αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών να γίνεται σε ενιαίο στάδιο - μία συνεδρίαση. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πολύ στην συντόμευση των διαδικασιών.